Connect with us

Έρευνες / Μελέτες

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις από την ICAP Group, Αύγουστος 2015

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group με αφορμή την Επιχειρηματική Έκδοση του Ομίλου, Leading Employers in Greece, πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω.

Σκοπός της έρευνας είναι:

• Η μελέτη και αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των δράσεων ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις
• Η σκιαγράφηση των οφελών που επιφέρουν οι πρακτικές ΕΚΕ στις εταιρείες
• Η παρουσίαση των μηχανισμών επικοινωνίας/ προβολής που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τις εφαρμοζόμενες δράσεις ΕΚΕ
• Η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που δρουν αποτρεπτικά στην περαιτέρω υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ταυτότητα της Έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group.

Χρόνος διεξαγωγής: 30.03.2015-05.05.2015

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: i) μιας μόνο απάντησης ii) πολλαπλών απαντήσεων και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα, με βάση συγκεκριμένη κλίμακα. Στις ερωτήσεις απάντησαν οι Επικεφαλής των Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Έγινε καταγραφή, κωδικοποίηση των δεδομένων και μετατροπή τους σε επεξεργάσιμη (ψηφιακή) μορφή. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής. Για την εξαγωγή και ερμηνεία αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και διαγράμματα με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel.

Δείγμα: 83 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση.

Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ΕΚΕ

Στην πρώτη ερώτηση διερευνήθηκε η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ, στους βασικούς άξονες: Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά. Τα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανώνται για τις δράσεις που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό, καταλαμβάνοντας μερίδιο 35% το 2015 (διάγραμμα 1). Ακολουθούν δράσεις που αφορούν στην Κοινωνία με μερίδιο 30%, το Περιβάλλον με 25% και, τέλος, την Αγορά με 10%. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα, το ποσοστό του Ανθρώπινου Δυναμικού εμφανίζεται αρκετά αυξημένο (2014: 29%). Η προαναφερόμενη αύξηση αποτελεί ένδειξη ότι οι εργοδότες προσπαθούν να διατηρήσουν ικανοποιημένους τους εργαζομένους, βελτιώνοντας το εργασιακό περιβάλλον και αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους. Από την έρευνα, ωστόσο, προκύπτει ότι δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν, λόγω και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Διάγραμμα 1. Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ ανά κύριο άξονα (2015)

Διάγραμμα 1. Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ ανά κύριο άξονα (2015)Δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζουν οι εταιρείες

Στη συνέχεια αναλύεται ο βαθμός εφαρμογής ορισμένων εκ των κυριότερων δράσεων ΕΚΕ από τις εταιρείες του δείγματος, ανά κύριο άξονα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους (ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κλπ.), σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ» (διάγραμμα 2). Το 83% των επιχειρήσεων προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού σε κλίμακα «πολύ» ή «πάρα πολύ». Ακολουθεί η παροχή πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο προσωπικό, όπου παραπάνω από τις μισές εταιρείες του δείγματος (54%) εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση στο μέγιστο βαθμό («πάρα πολύ»). Τέλος, στις επόμενες θέσεις ακολουθούν τα προγράμματα πρόσθετων παροχών ή οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό, καθώς και τα προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής εργαζομένων σε κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ. αιμοδοσία, καθαρισμοί περιοχών κλπ.). Από τα ευρήματα αυτά διαπιστώνεται η τάση των επιχειρήσεων για ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων, καθώς και η προσπάθειά τους για τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους

Διάγραμμα 2. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό

Διάγραμμα 2. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Ανθρώπινο ΔυναμικόΚοινωνία

Στον τομέα των δράσεων ΕΚΕ που αφορούν στην Κοινωνία, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (58%) δήλωσε ότι πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος (π.χ. για υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικής κοινωνίας κλπ.), σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό (διάγραμμα 3). Το ποσοστό, πάντως, είναι μειωμένο σε σχέση με την έρευνα του 2014 (74%), ένδειξη του ότι οι εταιρείες προσπαθούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. Σε μικρότερο συγκριτικά βαθμό φαίνεται να υποστηρίζονται οι διάφορες καλλιτεχνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς σχεδόν οι δυο στις τρεις επιχειρήσεις (65%) δήλωσαν ότι εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση ΕΚΕ από «καθόλου» έως «μέτρια».

Διάγραμμα 3. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την Κοινωνία

Διάγραμμα 3. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την ΚοινωνίαΠεριβάλλον

Όσον αφορά στις δράσεις ΕΚΕ για το Περιβάλλον (διάγραμμα 4), περισσότερες από τρεις στις τέσσερις εταιρείες του δείγματος (81%, +5% σε σχέση με το 2014) εφαρμόζουν εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό («πολύ» ή «πάρα πολύ»). Ακολουθεί η ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) με αντίστοιχο ποσοστό 70%, ο έλεγχος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και οι ενέργειες για μείωσή της (αθροιστικό ποσοστό 56% στις βαθμίδες «πολύ»-πάρα πολύ») και, τέλος, η αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας για αποτελεσματικότερη χρήση φυσικών πόρων με 54%.

Διάγραμμα 4. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Περιβάλλον

Διάγραμμα 4. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το ΠεριβάλλονΑγορά

Η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (π.χ. ISO 9000 κλπ.) ακολουθείται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό («πάρα πολύ») από την πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (60%). Προγράμματα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές (π.χ. διαδικασίες μέτρησης και διαχείρισης παραπόνων κλπ.) εφαρμόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό το 58% των εταιρειών. Αντίθετα, η χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προμηθευτών ή συνεργατών εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιορισμένη σχετικά κλίμακα (το 65% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εφαρμόζει τη συγκεκριμένη δράση από «καθόλου» έως «μέτρια» -διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την Αγορά

Διάγραμμα 5. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την ΑγοράΟφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ΕΚΕ

Ορισμένα από τα κυριότερα οφέλη που προσφέρουν στις επιχειρήσεις οι δράσεις ΕΚΕ, καθώς και ο βαθμός σημαντικότητας/χρησιμότητας που απέδωσαν οι εταιρείες της έρευνας σε καθένα από αυτά, παρουσιάζονται στη συνέχεια (πίνακας 1). Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (89%) αξιολόγησε με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη «συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο», ως το κυριότερο όφελος που έχουν (ή προσδοκούν) από τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η «προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού» αξιολογήθηκε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος από το 85% των εταιρειών. Ακολούθησαν η «ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.)», τα «υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών» και η «βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων», με ποσοστά 83%, 73% και 67% αντίστοιχα.

Πίνακας 1. Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ
Οφέλη ΕΚΕ Βαθμός Σημαντικότητας
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο 2% 2% 7% 39% 50%
Προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού (άριστο εργασιακό περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες κλπ.) 0% 4% 11% 44% 41%
Ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.) 2% 2% 13% 33% 50%
Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών 0% 2% 24% 44% 29%
Βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων 0% 11% 22% 50% 17%
Παροχή μεγαλύτερης αξίας στους μετόχους (π.χ. μέσω της ένταξης σε ειδικούς δείκτες αξιολόγησης ΕΚΕ κλπ.) 2% 11% 33% 44% 9%
Βελτίωση σχέσεων με το επιχειρηματικό περιβάλλον 2% 15% 30% 41% 11%
Αύξηση πωλήσεων 7% 14% 36% 34% 9%
Περικοπή/Εξοικονόμηση κόστους 13% 24% 30% 24% 9%
Έμμεσα οικονομικά οφέλη (π.χ. φοροελαφρύνσεις κλπ.) 16% 49% 24% 7% 4%

Από την άλλη πλευρά, τα «έμμεσα οικονομικά οφέλη (π.χ. φοροελαφρύνσεις)» αξιολογήθηκαν με πολύ χαμηλό βαθμό ωφελιμότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς περίπου εννέα στις δέκα εταιρείες του δείγματος (89%) δήλωσαν ότι οι δράσεις ΕΚΕ συνεισφέρουν από «καθόλου» έως «μέτρια» στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, η πλειοψηφία των εταιρειών δεν φαίνεται να θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη συνεισφορά των πρακτικών ΕΚΕ στην «αύξηση των πωλήσεών τους».

Μηχανισμοί επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ

Οι επιχειρήσεις επικοινωνούν τις εφαρμοζόμενες δράσεις ΕΚΕ, τόσο ενδοεταιρικά (εσωτερικά) όσο και εξωτερικά, με διάφορους μηχανισμούς. Ο δημοφιλέστερος και πιο συχνά εμφανιζόμενος μηχανισμός επικοινωνίας των δραστηριοτήτων που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο εσωτερικό της εταιρείας, είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/υπομνήματα (το 84% των εταιρειών του δείγματος εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πρακτική – διάγραμμα 6). Ακολουθεί η κοινοποίηση μέσω Intranet (60%) και μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή εσωτερικών βίντεο (47%). Όσον αφορά στους τρόπους προβολής των δράσεων ΕΚΕ προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το διαδίκτυο (ιστοσελίδες) θεωρείται ο συχνότερα εμφανιζόμενος μηχανισμός και χρησιμοποιείται από το 78% των εταιρειών του δείγματος (διάγραμμα 7). Ακολουθεί ο ετήσιος απολογισμός ΕΚΕ (49%) και οι διάφορες δραστηριότητες/ ειδικές εκδηλώσεις (44%).

Διάγραμμα 6. Τρόποι προβολής/επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ (εσωτερικά)

Χωρίς τίτλο

Διάγραμμα 7. Τρόποι προβολής/επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ (εξωτερικά)

Χωρίς τίτλο.pngΒαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ΕΚΕ στην Ελλάδα

Οι μεγάλες εταιρείες της εγχώριας οικονομίας αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και φαίνεται ότι την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 87% των επιχειρήσεων του δείγματος (διάγραμμα 8). Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους). Ειδικότερα, σε ερώτηση για το βαθμό υιοθέτησης των δράσεων ΕΚΕ, κατά μέσο όρο από το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγματος (61%) θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα (διάγραμμα 9). Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό αυτών (20%) δηλώνει ότι οι πρακτικές ΕΚΕ υιοθετούνται λίγο ή ελάχιστα. Μόνο το 14% του δείγματος θεωρεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι σαφώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια διείσδυσης, προκειμένου η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να εφαρμοστεί, αφενός, σε μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών και, αφετέρου, σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Διάγραμμα 8. Αξιολόγηση σημαντικότητας της ΕΚΕ από τις εταιρείες

Χωρίς τίτλο.jpg

Διάγραμμα 9. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα

Χωρίς τίτλοΑνασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ΕΚΕ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις εγχώριες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Ζητήθηκε από τις εταιρείες να κατατάξουν με σειρά σπουδαιότητας τους εξής ανασταλτικούς παράγοντες: α) Οικονομικό κόστος, β) Γραφειοκρατία, γ) Έλλειψη ενημέρωσης, δ) Έλλειψη ειδικευμένων συνεργατών και ε) Μέγεθος επιχείρησης. Το διάγραμμα 10 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα σχετικά με την κατάταξη (βάσει σπουδαιότητας) των προαναφερόμενων ανασταλτικών παραγόντων. Το οικονομικό κόστος κατέλαβε την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγματος, όσον αφορά στον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα υλοποίησης ΕΚΕ με 27%. Ακολουθεί η έλλειψη ενημέρωσης με 20%, το μέγεθος της επιχείρησης (19%), η έλλειψη ειδικευμένων συνεργατών (17%) και η γραφειοκρατία με 16%. Τέλος, επισημάνθηκαν και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. η έλλειψη εκπαίδευσης και νοοτροπίας για ΕΚΕ, μη ύπαρξη θεσμοθετημένων προτύπων, η έλλειψη χρόνου κλπ.

Διάγραμμα 10. Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ

Χωρίς τίτλοΣυμπεράσματα

Τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την προαναφερόμενη πρωτογενή έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

• Παρά την κατανόηση για τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (61%) θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ, από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα
• Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (35% το 2015) στο συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ
• Ορισμένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό από τις εταιρείες του δείγματος είναι οι εξής: α) η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (86%), β) η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους (85%), γ) οι δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (83%) και δ) τα εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης (81%)
• Η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολογήθηκε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ από το 89% των εταιρειών του δείγματος. Ακολούθησε η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού, με ποσοστό 85%, και η ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας με 83%
• Τέλος, το οικονομικό κόστος (27%) θεωρείται ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις και ακολουθεί η έλλειψη ενημέρωσης (20%) και το μέγεθος της επιχείρησης (19%).

Συμπερασματικά, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κερδίζει διαρκώς έδαφος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί μέρος της Εταιρικής Στρατηγικής σε συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό επιχειρήσεων. Διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινωνικού συνόλου και του επιχειρηματικού συνόλου. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ασφαλώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για την περαιτέρω διείσδυση των αρχών ΕΚΕ, σε αξιόλογο ποσοστό εταιρειών και σε μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Οι δράσεις ΕΚΕ υιοθετούνται πιο συχνά και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγάλες εταιρείες, διότι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Οι δράσεις ΕΚΕ των μεγάλων εταιρειών τείνουν να είναι περισσότερο συστηματοποιημένες, επίσημες και να συνοδεύονται από το ανάλογο πρόγραμμα δημοσιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως πρόσθετο κόστος, αλλά ως επένδυση με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που αφορούν τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, κρίσιμα σημεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας, που θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SDG's

KPMG (Δ. Αποστολίδης): SDGs και η πορεία των εταιρειών “από τη θεωρία στην πράξη”

Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα, αναζητούν βηματισμό στην πορεία προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση το να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, όπως τονίζει στο csrindex.gr ο Δημήτρης Αποστολίδης, Διευθυντής στον Τομέα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Ανάπτυξης της KPMG.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (csrindex.gr)

Ο κ. Αποστολίδης εξηγεί στο csrindex.gr ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται εν πολλοίς στη φάση της ενημέρωσης γύρω από τους ΣΒΑ (Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainable Development Goals, SDGs) και της σύνδεσής τους με τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους ενώ έχουν ακόμη να διανύσουν αρκετό δρόμο για να φτάσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα βάζοντας κατάλληλους στόχους.

Οι παγκόσμιες τάσεις

Έρευνα της KPMG δείχνει ότι μέσα σε δύο χρόνια από την εισαγωγή των ΣΒΑ οι 4 στις 10 (40%) μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου (“G250”) αναγνωρίζουν τους παγκόσμιους στόχους στους εταιρικούς τους απολογισμούς.

Από αυτές το 84% ξεχωρίζει συγκεκριμένους ΣΒΑ, ο οποίοι είναι συναφείς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες αλλά παρ’ όλα αυτά λιγότερο από το 10% των εταιρειών επιδεικνύει εμπεριστατωμένα την επιχειρηματική δραστηριοποίησή της (business case) για τους ΣΒΑ (8%) ή έχει θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους (SMART) στόχους επίδοσης, οι οποίοι σχετίζονται με τους ΣΒΑ (μόνο το 10%).

Τα τρία τέταρτα των εταιρειών που αναφέρουν τους ΣΒΑ στους Απολογισμούς τους συζητούν τις επιπτώσεις που έχουν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ως προς τους στόχους, αλλά η αναφορά αυτή γίνεται σε μεγάλο βαθμό μόνο για τις θετικές επιπτώσεις και όχι για τις αρνητικές.

Επίσης 4 στις 10 εταιρείες που αναφέρονται τους ΣΒΑ, περιλαμβάνουν σχετικές αναφορές στο μήνυμα που απευθύνει ο CEO/ Πρόεδρος.

Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι οι γερμανικές εταιρείες φαίνεται να έχουν προβάδισμα στη δημοσίευση στοιχείων με γνώμονα τους ΣΒΑ. Το ποσοστό τους φθάνει το 83% των κορυφαίων εταιρειών της τοπικής αγοράς. Ακολουθούν οι γαλλικές (63%), οι βρετανικές (60%), οι ιαπωνικές (46%) και οι αμερικάνικες (31%).

H τρέχουσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της διετούς έκθεσης της KPMG για την πρόοδο των επιχειρήσεων στην κατάρτιση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης και εστιάζει σε μια ομάδα 250 εταιρειών που αποτελούν τους leaders της παγκόσμιας αγοράς.

Στην Ελλάδα

Από δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ο κ. Αποστολίδης διαπιστώνει ότι οι ΣΒΑ στους οποίους φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο είναι η δράση για το κλίμα (Στόχος #13), η αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη (#8) και η καλή υγεία και ευημερία (#3) ενώ αυτοί που συναντώνται λιγότερο στους Απολογισμούς, φαίνεται να είναι οι στόχοι για τη ζωή στη στεριά (#15), τη ζωή στο νερό (#14) καθώς και η μηδενική φτώχεια (#1) και η εξάλειψη της πείνας (#2).

Την ίδια στιγμή οι κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο κατά κανόνα δίνουν προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα (#13), στην αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (#8) και στην καλή υγεία και ευεξία (#3). Οι ΣΒΑ που συναντώνται λιγότερο στους Απολογισμούς των κορυφαίων εταιρειών είναι η ζωή στη στεριά (#15), η μηδενική πείνα (#2) και η ζωή στο νερό (#14).

Μια άτυπη σύγκριση των τάσεων στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά – που δίνει αφορμή για προβληματισμό – φαίνεται να δείχνει μια «σύγκλιση» ως προς την υποβάθμιση του στόχου #2, για την εξάλειψη της πείνας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας έχει θεσπιστεί πλέον νομοθετικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στις Εκθέσεις Διαχείρισης. Κι ενώ οι επιχειρήσεις, κυρίως οι εισηγμένες είναι εξοικειωμένες με τις υποχρεώσεις τους γύρω από τη δημοσίευση Οικονομικών Απολογισμών, πλέον καλούνται να αναβαθμίσουν το επίπεδο λογοδοσίας τους συμπεριλαμβάνοντας και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Μετά την ψήφιση του ν. 4403/2016, που θεσπίζει κανόνες και υποχρεώσεις ως προς τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις, απαιτείται επαγρύπνηση. Αν και κατά καιρούς έχει συζητηθεί η επιβολή πιθανών μέτρων, οι αρμόδιες αρχές σε αυτή την πρώιμη φάση, δείχνουν να εστιάζουν σε ενημερωτικές συστάσεις ως προς τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Έμφαση στο reporting

Με βάση την έρευνα, οι επιχειρήσεις καλούνται να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στο reporting, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και την πρόοδό τους ως προς την ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων στους οποίους έχουν δεσμευθεί στο ευρύ κοινό.

Ο κ. Αποστολίδης σημειώνει ότι η μελέτη “How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters” της KPMG, αν και εστιάζει στις μεγάλες διεθνείς εταιρείες, έχει ενδιαφέρον για την Ελληνική πραγματικότητα καθώς πολύ συχνά οι πρωτοπόροι (leaders) προβλέπουν τάσεις οι οποίες στη συνέχεια υιοθετούνται ευρέως ως καλές πρακτικές από τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι χρήσιμα για τα στελέχη των εταιρειών, τα οποία έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης και των ΣΒΑ. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και οίκους αξιολόγησης με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης ώστε να καταλάβουν ποια στοιχεία πρέπει να ζητούν και να μελετούν στους απολογισμούς ΣΒΑ στις επιχειρήσεις στις οποίες θέλουν να επενδύσουν.

Εν κατακλείδι, ο κ. Αποστολίδης σημειώνει ότι “οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με μια πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα ώστε να συνδυάσουν τη νομοθετική απαίτηση με τις καλές πρακτικές και τις διεθνείς τάσεις οι οποίες προκύπτουν από τη μελέτη, προκειμένου να καινοτομήσουν αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η πορεία προς την ικανοποίηση των ΣΒΑ”.

Περισσότερα

Έρευνες / Μελέτες

EE: Υποχρεωτικό το alcohol interlock σε φορτηγά και λεωφορεία

Καθώς περισσότεροι από 5.000 θάνατοι στην Ευρώπη προκαλούνται από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε ετήσια βάση, τα κράτη-μέλη καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους στους δρόμους και να θεσπίσουν προγράμματα επανένταξης για οδηγούς-παραβάτες υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ΕΕ θα πρέπει να απαιτήσει την εγκατάσταση του συστήματος Interlock σε όλα τα καινούργια επαγγελματικά οχήματα καθώς και σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από οδηγούς που επανειλημμένα παραβαίνουν το νόμο και οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτές είναι δύο από τις βασικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), που με μία νέα έκθεση εξετάζει τους τρόπους μείωσης του αριθμού των θανάτων που συνεχίζουν να προκαλούνται από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο.

Με μία μεγάλη δέσμη μέτρων για την οδική ασφάλεια που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι όλοι οι οδηγοί-παραβάτες που επανειλημμένα οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, θα είναι υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν στο αυτοκίνητό τους ένα σύστημα Interlock, μια συσκευή ελέγχου της αναπνοής, που θα εμποδίζει την εκκίνηση του οχήματος εάν ο οδηγός έχει υπερβεί το όριο αλκοόλ. Όλα τα λεωφορεία στη Γαλλία είναι υποχρεωμένα να έχουν ήδη εγκατεστημένες τις συσκευές αυτές.

Το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η Αυστρία ξεκίνησε ένα εθνικό πρόγραμμα αποκατάστασης για τους οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ, το οποίο τους προσφέρει τη δυνατότητα να γυρίσουν ξανά πίσω στο τιμόνι πριν λήξει γι’ αυτούς η απαγόρευση οδήγησης, εφόσον εγκαταστήσουν ένα σύστημα Interlock στο αυτοκίνητό τους. Το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν εισαγάγει παρόμοια προγράμματα όπως και η πλειονότητα των ΗΠΑ.

Το ETSC αναφέρει ότι τα προγράμματα αυτά αποδείχτηκαν στην πράξη ως μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, και θα πρέπει να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανασκόπηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια των οχημάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) που αναμένεται να παρουσιαστεί το Μάιο του 2018, το ETSC προτείνει να εγκατασταθεί σε όλα τα νέα αυτοκίνητα ένα βασικό ηλεκτρονικό σύστημα διεπαφής ώστε να εγκαθίσταται ευκολότερα η συσκευή Interlock όταν κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό από το νόμο.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης την πρόοδο που σημείωσαν οι χώρες της ΕΕ, όπως η Εσθονία, η Λετονία και η Δανία, όπου οι θάνατοι που οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μειώνονται ταχύτερα από άλλους θανάτους στο δρόμο.

Στην Εσθονία, οι θάνατοι από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μειώθηκαν κατά 90% την τελευταία δεκαετία, εν μέρει λόγω των περισσότερων αλκοτέστ στους δρόμους της ΕΕ, καθώς και την εισήγηση της μηδενικής ανοχής (0,2 g / l) όριο περιεκτικότητας σε αλκοόλ αίματος (BAC) για όλους τους οδηγούς.

Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC δήλωσε τα εξής: «Τα υψηλά επίπεδα επιβολής του νόμου είναι απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος της οδήγησης στην Ευρώπη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και για εκείνους τους οδηγούς που επανειλημμένα κάθονται πίσω από το τιμόνι αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ, παρά τους ελέγχους και τις ποινές, τα συστήματα Interlock αποτελούν ένα σημαντικό και αποτελεσματικό τρόπο να επαναφέρονται οι οδηγοί στη σωστή οδηγική συμπεριφορά».

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» έχει ήδη επισημάνει το θέμα και παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα Alcohol Interlock σε Ημερίδα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το 2016 παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, σε εκδήλωση όπου, σε συνεργασία με το ETSC, είχαν προσκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Περισσότερα

Ενέργεια/ Φυσικοί Πόροι

ΕΡΕΥΝΑ Schneider Electric: Οι επιχειρήσεις δεν είναι έτοιμες για τη Νέα Ενεργειακή Οικονομία

Έρευνα μεταξύ 236 εταιρειών δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αισθάνονται έτοιμες να δραστηριοποιηθούν στο νέο τοπίο της ενέργειας, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μέχρι τώρα πράξεις τους

Εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη ενιαίου σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και o τρόπος διαχείρισης των σχετικών δεδομένων

Ηγέτες επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Νταβός, στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, προκειμένου να συζητήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Μια νέα μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη διαχείριση της ενέργειας και των ανθρακικών εκπομπών, αποκαλύπτει ότι ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις αισθάνονται έτοιμες για ένα μέλλον χωρίς εκπομπές άνθρακα και με αποκεντρωμένη ψηφιακή διαχείριση, πολλές από αυτές όμως δεν κάνουν τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην εφαρμογή, αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη, των προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρισης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Αυτή η ψευδής αίσθηση ασφαλείας μπορεί να οφείλεται στο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν κάποια μάλλον συντηρητικά σχέδια όσον αφορά στην ενεργειακή διαχείριση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, πέρα από την έλλειψη καινοτομίας, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από τον όχι και τόσο καλό συντονισμό μεταξύ των τμημάτων προμηθειών, λειτουργίας και βιωσιμότητας της κάθε επιχείρησης, καθώς και τις αναποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων.

Το 81% των επιχειρήσεων έχουν προχωρήσει ή σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην ενεργειακή τους αναβάθμιση, όμως μόλις το 30%, ή και λιγότερες, εξετάζουν να αξιοποιήσουν νέες ενεργειακές ευκαιρίες όπως τα microgrids και την τεχνολογία demand response.

Σύμφωνα με την έρευνα στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 240 μεγάλες επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών $100 εκατομμύρια, τουλάχιστον) από ολόκληρο τον κόσμο, το 85% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η επιχείρησή τους προχωρά σε συγκεκριμένα έργα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα σε επίπεδο που θα είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τους πρωτοπόρους του κλάδου τους. Όμως τα έργα που είτε σχεδιάζονται, είτε βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν στην εξοικονόμηση ενεργειακών και υδάτινων πόρων, καθώς και στη μείωση και σωστή διαχείριση των αποβλήτων. Αν εξαιρέσει κανείς την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που υλοποιούν πιο προχωρημένες στρατηγικές και τεχνολογίες όσον αφορά στη διαχείριση της ενέργειας και των ανθρακικών τους εκπομπών.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής:

Το 81% των συμμετεχόντων έχουν ήδη υλοποιήσει έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ή σχεδιάζουν να τα υλοποιήσουν μέσα στα ερχόμενα δύο χρόνια. Το 75% προσπαθούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού και τον όγκο των αποβλήτων τους.

Το 51% έχουν ολοκληρώσει ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μόλις το 30% έχουν υλοποιήσει ή σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες ενεργειακής αποθήκευσης (energy storage), τα microgrids ή τον συνδυασμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας — είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά.

Μόλις το 23% διαθέτουν συγκεκριμένη στρατηγική demand response ή σχεδιάζουν κάτι τέτοιο για το άμεσο μέλλον.

“Βρισκόμαστε εν μέσω μαζικών διαταραχών όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια”, δήλωσε ο Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric. “Η σχεδόν απόλυτη επικέντρωση όλων στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι κάτι θετικό. Όμως, το να είμαστε συνειδητοποιημένοι καταναλωτές είναι ένα μικρό μόλις κομμάτι όσων πρέπει να κάνουμε προκειμένου να επιβιώσουμε και να ακμάσουμε. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον χώρο της ενέργειας, κάνοντας ό,τι απαιτείται προκειμένου να παράγουν ενέργεια, να επικοινωνούν με τα ευφυή δίκτυα διανομής και τους παρόχους, αλλά και με άλλες συναφείς επιχειρήσεις και νέους παίκτες της Αγοράς. Όσες επιχειρήσεις δεν καταφέρουν να δράσουν τώρα, αυτές θα μείνουν πίσω”.

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην πρόοδο ενδεχομένως σχετίζεται με τον συντονισμό στο εσωτερικό κάθε οργανισμού. Το 61 τοις εκατό των συμμετεχόντων δήλωσε ότι στην επιχείρησή τους, κατά την υλοποίηση αποφάσεων σχετικών με θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργασίας και τμημάτων, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών και βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, ο ίδιος αριθμός συμμετεχόντων δήλωσε ότι αυτή η έλλειψη συνεργασίας συνιστά πρόβλημα.

Η διαχείριση των δεδομένων (Data management) αναφέρθηκε ως ένα ακόμη εμπόδιο στην χάραξη πολιτικής για την ενιαία διαχείριση ενέργειας και ανθρακικών εκπομπών, με το 45 τοις εκατό των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι η διαχείριση των δεδομένων είναι εξαιρετικά αποκεντρωμένη και γίνεται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Από όσους επεσήμαναν ότι “η έλλειψη δεικτών/εργαλείων για data sharing και αξιολόγηση των project” αποτελεί πρόβλημα στα έργα που συμμετέχουν διαφορετικά τμήματα του οργανισμού, το 65 τοις εκατό δήλωσε ότι η διαχείριση των δεδομένων γίνεται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο – όχι στο επίπεδο του συνόλου της επιχείρησης.

Η iomart, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των managed cloud services, αποτελεί πετυχημένο παράδειγμα εταιρείας η οποία εφαρμόζει μια ενιαία, data-oriented πολιτική, πετυχαίνοντας να συντονίσει τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης και της περιβαλλοντικής προστασίας σε όλα τα data centers της εταιρείας στη Μ. Βρετανία.

“Το να έχουμε δεδομένα και πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι ζωτικής σημασίας,” δήλωσε ο Neil Johnston, διευθυντής τεχνικών λειτουργιών στον Όμιλο iomart. “Όμως εξίσου σημαντικό είναι και το τι θα συμβεί από τη στιγμή που οι πληροφορίες θα βρεθούν στα χέρια μας. Ομάδες από τα τμήματα προμηθειών, ενέργειας και περιβαλλοντικής προστασίας, συγκρίνουν τα διαθέσιμα δεδομένα και σχεδιάζουν μια κοινή στρατηγική όσον αφορά στη διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και τη μείωση του κόστους. Αυτή η συνεργασία μας έχει βοηθήσει να μειώσουμε σημαντικά τα κόστη μας, και παράλληλα να κερδίσουμε την πιστοποίηση ISO 50001 και να πετύχουμε τους στόχους όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου (Carbon Reduction Commitment)”.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης πρόοδο σε πολλούς τομείς.

Περισσότερο από το 50% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ήδη ξεκινήσει, ή σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, έργα σχετικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τις επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών Υγείας (64%) και καταναλωτικών αγαθών (58%) να δείχνουν το δρόμο. Επιπλέον, η ανώτατη διοίκηση και τα υποστηρικτικά τμήματα (corporate functions) των επιχειρήσεων εμπλέκονται ενεργά σε προγράμματα που επικεντρώνονται στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. Το 74% δήλωσε ότι τα μέλη της ανώτατης διοίκησης συμμετέχουν στον έλεγχο ή την έγκριση προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, δείχνοντας με τον τρόπο τους ότι αυτά αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα της επιχείρησης.

Κι ενώ ο δείκτης ROI αποτελεί το προφανές μέτρο αναφοράς για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να υιοθετούν μια πιο μακροπρόθεσμη, πιο ολοκληρωμένη θεώρηση των επενδύσεων. Για παράδειγμα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγησή του, ενώ το Οργανωτικό ρίσκο (Organizational risk, 39%) αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα προβληματισμού.

Την έρευνα διεξήγαγε η GreenBiz Research με στόχο να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τη στρατηγική τους όσον αφορά στην ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το πώς συλλέγουν και μοιράζονται δεδομένα, ή συντονίζουν τα διάφορα εμπλεκόμενα τμήματα του οργανισμού τους — μέσω της αποκαλούμενης Ενεργητικής Διαχείρισης Ενέργειας. Στην έρευνα συμμετείχαν μέλη της Ανώτατης Διοίκησης και του ΔΣ στον τομέα ευθύνης των οποίων ανήκει η διαχείριση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μεμονωμένα στελέχη που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ανήκουν σε 11 βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταξύ άλλων οι κλάδοι καταναλωτικών αγαθών, ενέργειας/κοινής ωφέλειας, χρηματοοικονομικών, βιομηχανικής παραγωγής, προϊόντων και υπηρεσιών Υγείας και τεχνολογίας. Οι απαντήσεις οποιουδήποτε δείγματος ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τον μέσο όρο.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ