Connect with us

Έρευνες / Μελέτες

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις από την ICAP Group, Αύγουστος 2015

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group με αφορμή την Επιχειρηματική Έκδοση του Ομίλου, Leading Employers in Greece, πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω.

Σκοπός της έρευνας είναι:

• Η μελέτη και αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των δράσεων ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις
• Η σκιαγράφηση των οφελών που επιφέρουν οι πρακτικές ΕΚΕ στις εταιρείες
• Η παρουσίαση των μηχανισμών επικοινωνίας/ προβολής που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τις εφαρμοζόμενες δράσεις ΕΚΕ
• Η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που δρουν αποτρεπτικά στην περαιτέρω υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ταυτότητα της Έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group.

Χρόνος διεξαγωγής: 30.03.2015-05.05.2015

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: i) μιας μόνο απάντησης ii) πολλαπλών απαντήσεων και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα, με βάση συγκεκριμένη κλίμακα. Στις ερωτήσεις απάντησαν οι Επικεφαλής των Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Έγινε καταγραφή, κωδικοποίηση των δεδομένων και μετατροπή τους σε επεξεργάσιμη (ψηφιακή) μορφή. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής. Για την εξαγωγή και ερμηνεία αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και διαγράμματα με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel.

Δείγμα: 83 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση.

Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ΕΚΕ

Στην πρώτη ερώτηση διερευνήθηκε η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ, στους βασικούς άξονες: Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά. Τα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανώνται για τις δράσεις που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό, καταλαμβάνοντας μερίδιο 35% το 2015 (διάγραμμα 1). Ακολουθούν δράσεις που αφορούν στην Κοινωνία με μερίδιο 30%, το Περιβάλλον με 25% και, τέλος, την Αγορά με 10%. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα, το ποσοστό του Ανθρώπινου Δυναμικού εμφανίζεται αρκετά αυξημένο (2014: 29%). Η προαναφερόμενη αύξηση αποτελεί ένδειξη ότι οι εργοδότες προσπαθούν να διατηρήσουν ικανοποιημένους τους εργαζομένους, βελτιώνοντας το εργασιακό περιβάλλον και αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους. Από την έρευνα, ωστόσο, προκύπτει ότι δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν, λόγω και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Διάγραμμα 1. Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ ανά κύριο άξονα (2015)

Διάγραμμα 1. Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ ανά κύριο άξονα (2015)Δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζουν οι εταιρείες

Στη συνέχεια αναλύεται ο βαθμός εφαρμογής ορισμένων εκ των κυριότερων δράσεων ΕΚΕ από τις εταιρείες του δείγματος, ανά κύριο άξονα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους (ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κλπ.), σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ» (διάγραμμα 2). Το 83% των επιχειρήσεων προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού σε κλίμακα «πολύ» ή «πάρα πολύ». Ακολουθεί η παροχή πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο προσωπικό, όπου παραπάνω από τις μισές εταιρείες του δείγματος (54%) εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση στο μέγιστο βαθμό («πάρα πολύ»). Τέλος, στις επόμενες θέσεις ακολουθούν τα προγράμματα πρόσθετων παροχών ή οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό, καθώς και τα προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής εργαζομένων σε κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ. αιμοδοσία, καθαρισμοί περιοχών κλπ.). Από τα ευρήματα αυτά διαπιστώνεται η τάση των επιχειρήσεων για ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων, καθώς και η προσπάθειά τους για τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους

Διάγραμμα 2. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό

Διάγραμμα 2. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Ανθρώπινο ΔυναμικόΚοινωνία

Στον τομέα των δράσεων ΕΚΕ που αφορούν στην Κοινωνία, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (58%) δήλωσε ότι πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος (π.χ. για υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικής κοινωνίας κλπ.), σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό (διάγραμμα 3). Το ποσοστό, πάντως, είναι μειωμένο σε σχέση με την έρευνα του 2014 (74%), ένδειξη του ότι οι εταιρείες προσπαθούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. Σε μικρότερο συγκριτικά βαθμό φαίνεται να υποστηρίζονται οι διάφορες καλλιτεχνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς σχεδόν οι δυο στις τρεις επιχειρήσεις (65%) δήλωσαν ότι εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση ΕΚΕ από «καθόλου» έως «μέτρια».

Διάγραμμα 3. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την Κοινωνία

Διάγραμμα 3. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την ΚοινωνίαΠεριβάλλον

Όσον αφορά στις δράσεις ΕΚΕ για το Περιβάλλον (διάγραμμα 4), περισσότερες από τρεις στις τέσσερις εταιρείες του δείγματος (81%, +5% σε σχέση με το 2014) εφαρμόζουν εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό («πολύ» ή «πάρα πολύ»). Ακολουθεί η ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) με αντίστοιχο ποσοστό 70%, ο έλεγχος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και οι ενέργειες για μείωσή της (αθροιστικό ποσοστό 56% στις βαθμίδες «πολύ»-πάρα πολύ») και, τέλος, η αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας για αποτελεσματικότερη χρήση φυσικών πόρων με 54%.

Διάγραμμα 4. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Περιβάλλον

Διάγραμμα 4. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το ΠεριβάλλονΑγορά

Η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (π.χ. ISO 9000 κλπ.) ακολουθείται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό («πάρα πολύ») από την πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (60%). Προγράμματα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές (π.χ. διαδικασίες μέτρησης και διαχείρισης παραπόνων κλπ.) εφαρμόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό το 58% των εταιρειών. Αντίθετα, η χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προμηθευτών ή συνεργατών εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιορισμένη σχετικά κλίμακα (το 65% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εφαρμόζει τη συγκεκριμένη δράση από «καθόλου» έως «μέτρια» -διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την Αγορά

Διάγραμμα 5. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την ΑγοράΟφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ΕΚΕ

Ορισμένα από τα κυριότερα οφέλη που προσφέρουν στις επιχειρήσεις οι δράσεις ΕΚΕ, καθώς και ο βαθμός σημαντικότητας/χρησιμότητας που απέδωσαν οι εταιρείες της έρευνας σε καθένα από αυτά, παρουσιάζονται στη συνέχεια (πίνακας 1). Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (89%) αξιολόγησε με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη «συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο», ως το κυριότερο όφελος που έχουν (ή προσδοκούν) από τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η «προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού» αξιολογήθηκε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος από το 85% των εταιρειών. Ακολούθησαν η «ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.)», τα «υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών» και η «βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων», με ποσοστά 83%, 73% και 67% αντίστοιχα.

Πίνακας 1. Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ
Οφέλη ΕΚΕ Βαθμός Σημαντικότητας
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο 2% 2% 7% 39% 50%
Προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού (άριστο εργασιακό περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες κλπ.) 0% 4% 11% 44% 41%
Ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.) 2% 2% 13% 33% 50%
Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών 0% 2% 24% 44% 29%
Βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων 0% 11% 22% 50% 17%
Παροχή μεγαλύτερης αξίας στους μετόχους (π.χ. μέσω της ένταξης σε ειδικούς δείκτες αξιολόγησης ΕΚΕ κλπ.) 2% 11% 33% 44% 9%
Βελτίωση σχέσεων με το επιχειρηματικό περιβάλλον 2% 15% 30% 41% 11%
Αύξηση πωλήσεων 7% 14% 36% 34% 9%
Περικοπή/Εξοικονόμηση κόστους 13% 24% 30% 24% 9%
Έμμεσα οικονομικά οφέλη (π.χ. φοροελαφρύνσεις κλπ.) 16% 49% 24% 7% 4%

Από την άλλη πλευρά, τα «έμμεσα οικονομικά οφέλη (π.χ. φοροελαφρύνσεις)» αξιολογήθηκαν με πολύ χαμηλό βαθμό ωφελιμότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς περίπου εννέα στις δέκα εταιρείες του δείγματος (89%) δήλωσαν ότι οι δράσεις ΕΚΕ συνεισφέρουν από «καθόλου» έως «μέτρια» στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, η πλειοψηφία των εταιρειών δεν φαίνεται να θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη συνεισφορά των πρακτικών ΕΚΕ στην «αύξηση των πωλήσεών τους».

Μηχανισμοί επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ

Οι επιχειρήσεις επικοινωνούν τις εφαρμοζόμενες δράσεις ΕΚΕ, τόσο ενδοεταιρικά (εσωτερικά) όσο και εξωτερικά, με διάφορους μηχανισμούς. Ο δημοφιλέστερος και πιο συχνά εμφανιζόμενος μηχανισμός επικοινωνίας των δραστηριοτήτων που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο εσωτερικό της εταιρείας, είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/υπομνήματα (το 84% των εταιρειών του δείγματος εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πρακτική – διάγραμμα 6). Ακολουθεί η κοινοποίηση μέσω Intranet (60%) και μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή εσωτερικών βίντεο (47%). Όσον αφορά στους τρόπους προβολής των δράσεων ΕΚΕ προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το διαδίκτυο (ιστοσελίδες) θεωρείται ο συχνότερα εμφανιζόμενος μηχανισμός και χρησιμοποιείται από το 78% των εταιρειών του δείγματος (διάγραμμα 7). Ακολουθεί ο ετήσιος απολογισμός ΕΚΕ (49%) και οι διάφορες δραστηριότητες/ ειδικές εκδηλώσεις (44%).

Διάγραμμα 6. Τρόποι προβολής/επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ (εσωτερικά)

Χωρίς τίτλο

Διάγραμμα 7. Τρόποι προβολής/επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ (εξωτερικά)

Χωρίς τίτλο.pngΒαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ΕΚΕ στην Ελλάδα

Οι μεγάλες εταιρείες της εγχώριας οικονομίας αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και φαίνεται ότι την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 87% των επιχειρήσεων του δείγματος (διάγραμμα 8). Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους). Ειδικότερα, σε ερώτηση για το βαθμό υιοθέτησης των δράσεων ΕΚΕ, κατά μέσο όρο από το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγματος (61%) θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα (διάγραμμα 9). Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό αυτών (20%) δηλώνει ότι οι πρακτικές ΕΚΕ υιοθετούνται λίγο ή ελάχιστα. Μόνο το 14% του δείγματος θεωρεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι σαφώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια διείσδυσης, προκειμένου η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να εφαρμοστεί, αφενός, σε μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών και, αφετέρου, σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Διάγραμμα 8. Αξιολόγηση σημαντικότητας της ΕΚΕ από τις εταιρείες

Χωρίς τίτλο.jpg

Διάγραμμα 9. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα

Χωρίς τίτλοΑνασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ΕΚΕ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις εγχώριες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Ζητήθηκε από τις εταιρείες να κατατάξουν με σειρά σπουδαιότητας τους εξής ανασταλτικούς παράγοντες: α) Οικονομικό κόστος, β) Γραφειοκρατία, γ) Έλλειψη ενημέρωσης, δ) Έλλειψη ειδικευμένων συνεργατών και ε) Μέγεθος επιχείρησης. Το διάγραμμα 10 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα σχετικά με την κατάταξη (βάσει σπουδαιότητας) των προαναφερόμενων ανασταλτικών παραγόντων. Το οικονομικό κόστος κατέλαβε την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγματος, όσον αφορά στον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα υλοποίησης ΕΚΕ με 27%. Ακολουθεί η έλλειψη ενημέρωσης με 20%, το μέγεθος της επιχείρησης (19%), η έλλειψη ειδικευμένων συνεργατών (17%) και η γραφειοκρατία με 16%. Τέλος, επισημάνθηκαν και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. η έλλειψη εκπαίδευσης και νοοτροπίας για ΕΚΕ, μη ύπαρξη θεσμοθετημένων προτύπων, η έλλειψη χρόνου κλπ.

Διάγραμμα 10. Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ

Χωρίς τίτλοΣυμπεράσματα

Τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την προαναφερόμενη πρωτογενή έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

• Παρά την κατανόηση για τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (61%) θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ, από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα
• Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (35% το 2015) στο συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ
• Ορισμένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό από τις εταιρείες του δείγματος είναι οι εξής: α) η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (86%), β) η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους (85%), γ) οι δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (83%) και δ) τα εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης (81%)
• Η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολογήθηκε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ από το 89% των εταιρειών του δείγματος. Ακολούθησε η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού, με ποσοστό 85%, και η ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας με 83%
• Τέλος, το οικονομικό κόστος (27%) θεωρείται ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις και ακολουθεί η έλλειψη ενημέρωσης (20%) και το μέγεθος της επιχείρησης (19%).

Συμπερασματικά, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κερδίζει διαρκώς έδαφος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί μέρος της Εταιρικής Στρατηγικής σε συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό επιχειρήσεων. Διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινωνικού συνόλου και του επιχειρηματικού συνόλου. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ασφαλώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για την περαιτέρω διείσδυση των αρχών ΕΚΕ, σε αξιόλογο ποσοστό εταιρειών και σε μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Οι δράσεις ΕΚΕ υιοθετούνται πιο συχνά και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγάλες εταιρείες, διότι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Οι δράσεις ΕΚΕ των μεγάλων εταιρειών τείνουν να είναι περισσότερο συστηματοποιημένες, επίσημες και να συνοδεύονται από το ανάλογο πρόγραμμα δημοσιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως πρόσθετο κόστος, αλλά ως επένδυση με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που αφορούν τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, κρίσιμα σημεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας, που θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Έρευνες / Μελέτες

500 άνθρωποι την εβδομάδα χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι οι θάνατοι στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσαν πτώση 2% τον περασμένο χρόνο ακολουθώντας  αντίστοιχη μείωση του 2016  και μια αύξηση 1% του 2015.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ETSC ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του να μειωθούν οι θάνατοι κατά 50% τη δεκαετία μέχρι το 2020 μοιάζει τώρα ανέφικτος να πραγματοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών Μελών, συγκεντρωτικά μείωσε τον αριθμό των θανάτων κατά 20% την περίοδο 2010-2017 που υπολείπεται της μείωσης κατά 38% που χρειάζεται για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020.

Σχολιάζοντας την δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, είπε: «Για 4 κατά σειρά έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πενιχρά αποτελέσματα για την Οδική Ασφάλεια. Και για 4 κατά σειρά έτη δεν έχουν ληφθεί νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπίσουν τη μάστιγα των τροχαίων θανάτων και τραυματισμών. Είναι ώρα για δράση, το ETSC περιμένει ανυπόμονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει, με ένα σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων για την Οδική Ασφάλεια που αναμένεται από καιρό. Κάνουμε επίκληση για ασφαλέστερα πρότυπα για τα οχήματα όπως η προσαρμογή σε Automated Emergency Braking (ΑEB) και Intelligent Speed Assistance (ISA), καλύτερες υποδομές κανόνων ασφάλειας και ένα στιβαρό πλαίσιο για ασφαλή εφαρμογή αυτοματοποιημένης οδήγησης εντός εβδομάδων κ όχι μηνών. Είναι επίσης η στιγμή να δούμε ένα νέο μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την επόμενη δεκαετία με μια ξεκάθαρη στρατηγική για τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των ανθρώπων που χάνονται ή τραυματίζονται σοβαρά στους δρόμους μας, κάθε βδομάδα».

Οι χώρες Μέλη επίσης έχουν έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ειδικά με μέτρα, που μπορεί να εφαρμοστούν βραχυπροθέσμα, τέτοια όπως αυξημένα επίπεδα αστυνόμευσης. Η Εσθονία και η Σλοβενία είναι παραδείγματα χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν δραματικά μειώσει τους θανάτους τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερα

SDG's

Οι υποχρεώσεις λογοδοσίας δίνουν ώθηση στις εκδόσεις Αειφορίας

Τις 100 αναμένεται να προσεγγίσουν οι εταιρείες που θα εκδώσουν απολογισμούς εταιρικής υπευθυνότητας για την περίοδο 2017/2018 στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα των αυξημένων υποχρεώσεων λογοδοσίας που έχουν θεσπιστεί – με ενδεικτική την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/95.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Οι εκθέσεις εταιρικής ευθύνης που δημοσιεύονται στην Ελλάδα αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό, τάση που αναμένεται να ενισχυθεί σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο – με την Κλιματική Αλλαγή, την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις επιπτώσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας στα οικοσυστήματα να αναδύουν κινδύνους και άρα υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

Η “Ατζέντα 2030” των Ηνωμένων Εθνών και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) σε συνδυασμό με τους 169 ειδικότερους στόχους αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Η συνεισφορά των επιχειρήσεων για την επίτευξη των SDGs είναι καθοριστικής σημασίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τις τοπικές αγορές στις οποίες λειτουργούν και για τις κοινωνίες που επηρεάζουν με τη δραστηριότητά τους.

Προφανώς οι SDGs αφορούν όλους, τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία στο σύνολό της.

Η ραγδαία αύξηση των απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας δείχνει ότι ότι ο ιδιωτικός τομέας και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις, αφυπνίζονται. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Ετήσιας Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, που παρουσίασε ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE) και Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – MBA International, μιλώντας για τη διαχρονική πορεία της Εταιρικής Υπευθυνότητας στο πρόσφατο 1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την Εταιρική Υπευθυνότητα, το οποίο έλαβε χώρα στις 28/3 με την υποστήριξη του csrindex.gr, ως χορηγού επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την έρευνα του CSE, που διεξάγεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI – Corporate Responsibility Index), της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και της WIND, ενώ το 2011 – 2012 44 εταιρείες στην Ελλάδα εξέδιδαν απολογισμούς εταιρικής ευθύνης, την περίοδο 2013 – 2014 έγιναν 54. Αυτή είναι και μια περίοδος ουσιαστικών αλλαγών στην αγορά, καθώς εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ για την υποχρεωτική ετήσια δημοσίευση στοιχείων σχετικών με την Εταιρική Ευθύνη ενώ το 2013 είχαμε επίσης των έκδοση GRI G4.

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν επίσης ότι το 2014 οι ελληνικές εταιρείες διέθεσαν κονδύλι 40 εκατ. ευρώ σε δράσεις ΕΚΕ.

Το επόμενο έτος, το 2015, είχαμε την ανακοίνωση των SDGs, τον Οκτώβριο του 2016 είχαμε την έκδοση των GRI Standards και στις 30 Ιουνίου την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/95/ΕΕ. Επιπλέον, μόλις τον περασμένο Ιούλιο δημοσιεύθηκε σχετική εγκύκλιος του υπουργείου ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κ. Αυλώνα, το 2015, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του πλανήτη μας.

Την περίοδο 2016 – 2017 πάνω από 80 εταιρείες δημοσίευσαν εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Σε σχέση με την περίοδο 2012 οι εταιρείες που έχουν εκδώσει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και ασχολήθηκαν στρατηγικά και συστηματικά με την ΕΚΕ αυξήθηκαν κατά 37% παρά την εκτεταμένη οικονομική κρίση. Στα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας ξεχωρίζουμε ότι για το 20% των εταιρειών, η Έκθεση που εκδόθηκε μέσα στην χρονική περίοδο που εξετάζει η έρευνα είναι η πρώτη. Ποσοστό 48% από τις 79 εταιρείες που έχουν εκδώσει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Το 78% των εκθέσεων έχουν συνταχθεί με βάση τις εκδόσεις του προτύπου του GRI και ποσοστό 21% συμπεριλαμβάνουν αναφορά στα SDGs στις εκθέσεις τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών την περίοδο 2017 – 2018 εκτιμάται ότι η αυξητική τάση των απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας θα συνεχιστεί και κατά την εκτίμηση του CSE τουλάχιστον 95 εταιρείες στην Ελλάδα αναμένεται να δημοσιεύσουν απολογισμό.

Εν κατακλείδι, οι τρεις πιο σημαντικές τάσεις σύμφωνα με τον κ. Αυλώνα είναι οι εξής:

  • Αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα 2 χρόνια οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα ενισχύσει αυτή την τάση και για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες.
  • Τα GRI Standards έχουν επικρατήσει ενώ η ένταξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και κατ’ επέκταση στη στρατηγική είναι σημαντική τάση. Το Integrated Reporting είναι εξαιρετικά χαμηλό στην Ελλάδα και δεν φαίνεται να αναπτύσσεται.

Κερδισμένες θα είναι οι εταιρείες που επενδύουν σε ολοκληρωμένες στρατηγικές ΕΚΕ με μετρήσιμα αποτελέσματα και με έμφαση στις ανησυχίες των πελατών, των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Περισσότερα

Έρευνες / Μελέτες

QNF: The Most Sustainable Companies In Greece

Συνολικά 21 εταιρείες εντάσσονται στην λίστα των The Most Sustainable Companies In GREECE, μιας ελίτ εταιρειών της ελληνικής αγοράς που ξεχωρίζουν για την υποδειγματική τους στάση σε θέματα λογοδοσίας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και βιώσιμων επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη.

Σε ειδική εκδήλωση για την ανάδειξη των The Most Sustainable Companies in GREECE έδωσε το παρόν ο Mermer Schnappauf, μέλος του German Council for Sustainable Development. Με αποφθέγματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μίλησε για την πρόοδο των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ανέδειξε την βιώσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της νέα πολιτικής της ΕΕ – στην οποία αναφέρεται πρόσφατο άρθρο του csrindex (Αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης της χρηματοδότησης – Η ΕΕΤ σε ρόλο πρεσβευτή βιωσιμότητας).

Ο κ. Schnappauf βρέθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με το Quality Net Foundation (QNF). Εξάλλου, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι η πρώτη εθνική προσαρμογή του Κώδικα Βιωσιμότητας του Γερμανικού Συμβουλίου και αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο προσαρμοσμένο στις ανάκες της ελληνικής αγοράς. Το QNF έχει εισάγει τέσσερα επίπεδα ωριμότητας, που προσθέτουν αξιοπιστία στον Κώδικα, σύμφωνα με τον κ. Schnappauf, που έδειξε εντυπωσιασμένος από την ικανότητα των ελληνικών εταιρειών να προσαρμόζονται σε μεθοδολογίες που τις βοηθούν να προσεγγίσουν καλύτερα τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αυτή του ελληνικού Κώδικα ο οποίος:

  1. Ενθαρρύνει την ελληνική αγορά να μετρήσει τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
  2.  Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της βιωσιμότητας,
  3. Βοηθά στη συγκριτική αξιολόγηση των πιο βιώσιμων ελληνικών εταιρειών και
  4. Συμβάλει στη δημιουργία ενός Ελληνικού Καταλόγου Επιχειρηματικής Αειφορίας. Αυτός ο επιχειρηματικός δείκτης έχει επιρροή στις τράπεζες, τους επενδυτές και την αγορά γενικότερα.

Η συνεργασία του Γερμανικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης με το QNF είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον Schnappauf, που αναφέρθηκε επίσης – στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες στο Παλαιό Χρηματιστήριο το QNF – στην βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία περνά μέσα από κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια σύμφωνα με την νέα προσέγγιση της ΕΕ, η οποία αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο που γίνονταν μέχρι σήμερα οι επενδύσεις.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη των The Most Sustainable Companies In Greece.

Όπως σημείωσε σχετικά η Χρυσούλα Εξάρχου, “το Sustainability Performance Directory,  είναι ο πρώτος  Επιχειρηματικός Δείκτης  Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ελληνική αγορά  και αποτελεί ενα πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας. Μπορεί να λειτουργεί ως απάντηση προς όλους τους φορεις (ΓΕΜΗ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τράπεζες, Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών) και συγχρόνως να εντάσσει τις επιχειρήσεις σε μια ομάδα πρωτοπόρων οργανισμών που αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές και την αλυσίδα των ενδιαφερόμενων μερών τους. Μέσω του Sustainability Performance Directory γίνεται η ανάδειξη των THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES  ως αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης που είναι πολύ σημαντική καθώς εισάγει τη φιλοσοφία της αποτύπωσης και της μέτρησης των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων στην ελληνική επιχειρηματική αγορά”.

Η επιβεβαίωση της τελικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη οι κ.κ.:

Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ξενοφών Αυλωνίτης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς

Βασίλης Γκόβαρης , Εκτελεστικός Δ/ντης Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια

Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος

Στην χθεσινή εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν μέλη της επιτροπής, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία αξιολόγησης και οι εταιρείες της ομάδας THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE.

Πρόκειται για τις εταιρείες:

 

SUSTAINABILITY LEADERS
1 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN
2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Τομέας Έλασης Αλουμινίου
4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
5 ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών
6 MYTILINEOS
7 WIND ΕΛΛΑΣ
TOP SUSTAINABLE COMPANIES
8 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
10 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
11 IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
12 INTERAMERICAN
13 MSD ΕΛΛΑΔΑΣ
14 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
SUSTAINABLE COMPANIES
15 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. – ΒΙΑΝ Α.Ε
16 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ
17 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ  Α.Ε.Γ.Α.
18 ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε.
19 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΠΑΕΓΑΕ)
20 ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.
21 LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σοφία Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ