Connect with us

Έρευνες / Μελέτες

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις από την ICAP Group, Αύγουστος 2015

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group με αφορμή την Επιχειρηματική Έκδοση του Ομίλου, Leading Employers in Greece, πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω.

Σκοπός της έρευνας είναι:

• Η μελέτη και αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των δράσεων ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις
• Η σκιαγράφηση των οφελών που επιφέρουν οι πρακτικές ΕΚΕ στις εταιρείες
• Η παρουσίαση των μηχανισμών επικοινωνίας/ προβολής που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τις εφαρμοζόμενες δράσεις ΕΚΕ
• Η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που δρουν αποτρεπτικά στην περαιτέρω υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ταυτότητα της Έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group.

Χρόνος διεξαγωγής: 30.03.2015-05.05.2015

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: i) μιας μόνο απάντησης ii) πολλαπλών απαντήσεων και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα, με βάση συγκεκριμένη κλίμακα. Στις ερωτήσεις απάντησαν οι Επικεφαλής των Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Έγινε καταγραφή, κωδικοποίηση των δεδομένων και μετατροπή τους σε επεξεργάσιμη (ψηφιακή) μορφή. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής. Για την εξαγωγή και ερμηνεία αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και διαγράμματα με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel.

Δείγμα: 83 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση.

Τομείς Εφαρμογής Δράσεων ΕΚΕ

Στην πρώτη ερώτηση διερευνήθηκε η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ, στους βασικούς άξονες: Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά. Τα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανώνται για τις δράσεις που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό, καταλαμβάνοντας μερίδιο 35% το 2015 (διάγραμμα 1). Ακολουθούν δράσεις που αφορούν στην Κοινωνία με μερίδιο 30%, το Περιβάλλον με 25% και, τέλος, την Αγορά με 10%. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα, το ποσοστό του Ανθρώπινου Δυναμικού εμφανίζεται αρκετά αυξημένο (2014: 29%). Η προαναφερόμενη αύξηση αποτελεί ένδειξη ότι οι εργοδότες προσπαθούν να διατηρήσουν ικανοποιημένους τους εργαζομένους, βελτιώνοντας το εργασιακό περιβάλλον και αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους. Από την έρευνα, ωστόσο, προκύπτει ότι δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν, λόγω και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Διάγραμμα 1. Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ ανά κύριο άξονα (2015)

Διάγραμμα 1. Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ ανά κύριο άξονα (2015)Δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζουν οι εταιρείες

Στη συνέχεια αναλύεται ο βαθμός εφαρμογής ορισμένων εκ των κυριότερων δράσεων ΕΚΕ από τις εταιρείες του δείγματος, ανά κύριο άξονα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους (ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κλπ.), σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ» (διάγραμμα 2). Το 83% των επιχειρήσεων προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού σε κλίμακα «πολύ» ή «πάρα πολύ». Ακολουθεί η παροχή πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο προσωπικό, όπου παραπάνω από τις μισές εταιρείες του δείγματος (54%) εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση στο μέγιστο βαθμό («πάρα πολύ»). Τέλος, στις επόμενες θέσεις ακολουθούν τα προγράμματα πρόσθετων παροχών ή οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό, καθώς και τα προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής εργαζομένων σε κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ. αιμοδοσία, καθαρισμοί περιοχών κλπ.). Από τα ευρήματα αυτά διαπιστώνεται η τάση των επιχειρήσεων για ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων, καθώς και η προσπάθειά τους για τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους

Διάγραμμα 2. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό

Διάγραμμα 2. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Ανθρώπινο ΔυναμικόΚοινωνία

Στον τομέα των δράσεων ΕΚΕ που αφορούν στην Κοινωνία, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (58%) δήλωσε ότι πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος (π.χ. για υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικής κοινωνίας κλπ.), σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό (διάγραμμα 3). Το ποσοστό, πάντως, είναι μειωμένο σε σχέση με την έρευνα του 2014 (74%), ένδειξη του ότι οι εταιρείες προσπαθούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους. Σε μικρότερο συγκριτικά βαθμό φαίνεται να υποστηρίζονται οι διάφορες καλλιτεχνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς σχεδόν οι δυο στις τρεις επιχειρήσεις (65%) δήλωσαν ότι εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση ΕΚΕ από «καθόλου» έως «μέτρια».

Διάγραμμα 3. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την Κοινωνία

Διάγραμμα 3. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την ΚοινωνίαΠεριβάλλον

Όσον αφορά στις δράσεις ΕΚΕ για το Περιβάλλον (διάγραμμα 4), περισσότερες από τρεις στις τέσσερις εταιρείες του δείγματος (81%, +5% σε σχέση με το 2014) εφαρμόζουν εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό («πολύ» ή «πάρα πολύ»). Ακολουθεί η ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κλπ.) με αντίστοιχο ποσοστό 70%, ο έλεγχος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και οι ενέργειες για μείωσή της (αθροιστικό ποσοστό 56% στις βαθμίδες «πολύ»-πάρα πολύ») και, τέλος, η αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας για αποτελεσματικότερη χρήση φυσικών πόρων με 54%.

Διάγραμμα 4. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το Περιβάλλον

Διάγραμμα 4. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με το ΠεριβάλλονΑγορά

Η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (π.χ. ISO 9000 κλπ.) ακολουθείται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό («πάρα πολύ») από την πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (60%). Προγράμματα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές (π.χ. διαδικασίες μέτρησης και διαχείρισης παραπόνων κλπ.) εφαρμόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό το 58% των εταιρειών. Αντίθετα, η χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προμηθευτών ή συνεργατών εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιορισμένη σχετικά κλίμακα (το 65% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εφαρμόζει τη συγκεκριμένη δράση από «καθόλου» έως «μέτρια» -διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την Αγορά

Διάγραμμα 5. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ σχετικά με την ΑγοράΟφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ΕΚΕ

Ορισμένα από τα κυριότερα οφέλη που προσφέρουν στις επιχειρήσεις οι δράσεις ΕΚΕ, καθώς και ο βαθμός σημαντικότητας/χρησιμότητας που απέδωσαν οι εταιρείες της έρευνας σε καθένα από αυτά, παρουσιάζονται στη συνέχεια (πίνακας 1). Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (89%) αξιολόγησε με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη «συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο», ως το κυριότερο όφελος που έχουν (ή προσδοκούν) από τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η «προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού» αξιολογήθηκε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος από το 85% των εταιρειών. Ακολούθησαν η «ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.)», τα «υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών» και η «βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων», με ποσοστά 83%, 73% και 67% αντίστοιχα.

Πίνακας 1. Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ
Οφέλη ΕΚΕ Βαθμός Σημαντικότητας
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ
Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο 2% 2% 7% 39% 50%
Προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού (άριστο εργασιακό περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες κλπ.) 0% 4% 11% 44% 41%
Ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.) 2% 2% 13% 33% 50%
Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών 0% 2% 24% 44% 29%
Βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων 0% 11% 22% 50% 17%
Παροχή μεγαλύτερης αξίας στους μετόχους (π.χ. μέσω της ένταξης σε ειδικούς δείκτες αξιολόγησης ΕΚΕ κλπ.) 2% 11% 33% 44% 9%
Βελτίωση σχέσεων με το επιχειρηματικό περιβάλλον 2% 15% 30% 41% 11%
Αύξηση πωλήσεων 7% 14% 36% 34% 9%
Περικοπή/Εξοικονόμηση κόστους 13% 24% 30% 24% 9%
Έμμεσα οικονομικά οφέλη (π.χ. φοροελαφρύνσεις κλπ.) 16% 49% 24% 7% 4%

Από την άλλη πλευρά, τα «έμμεσα οικονομικά οφέλη (π.χ. φοροελαφρύνσεις)» αξιολογήθηκαν με πολύ χαμηλό βαθμό ωφελιμότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς περίπου εννέα στις δέκα εταιρείες του δείγματος (89%) δήλωσαν ότι οι δράσεις ΕΚΕ συνεισφέρουν από «καθόλου» έως «μέτρια» στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, η πλειοψηφία των εταιρειών δεν φαίνεται να θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη συνεισφορά των πρακτικών ΕΚΕ στην «αύξηση των πωλήσεών τους».

Μηχανισμοί επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ

Οι επιχειρήσεις επικοινωνούν τις εφαρμοζόμενες δράσεις ΕΚΕ, τόσο ενδοεταιρικά (εσωτερικά) όσο και εξωτερικά, με διάφορους μηχανισμούς. Ο δημοφιλέστερος και πιο συχνά εμφανιζόμενος μηχανισμός επικοινωνίας των δραστηριοτήτων που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο εσωτερικό της εταιρείας, είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/υπομνήματα (το 84% των εταιρειών του δείγματος εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πρακτική – διάγραμμα 6). Ακολουθεί η κοινοποίηση μέσω Intranet (60%) και μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ή εσωτερικών βίντεο (47%). Όσον αφορά στους τρόπους προβολής των δράσεων ΕΚΕ προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το διαδίκτυο (ιστοσελίδες) θεωρείται ο συχνότερα εμφανιζόμενος μηχανισμός και χρησιμοποιείται από το 78% των εταιρειών του δείγματος (διάγραμμα 7). Ακολουθεί ο ετήσιος απολογισμός ΕΚΕ (49%) και οι διάφορες δραστηριότητες/ ειδικές εκδηλώσεις (44%).

Διάγραμμα 6. Τρόποι προβολής/επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ (εσωτερικά)

Χωρίς τίτλο

Διάγραμμα 7. Τρόποι προβολής/επικοινωνίας δράσεων ΕΚΕ (εξωτερικά)

Χωρίς τίτλο.pngΒαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ΕΚΕ στην Ελλάδα

Οι μεγάλες εταιρείες της εγχώριας οικονομίας αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και φαίνεται ότι την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 87% των επιχειρήσεων του δείγματος (διάγραμμα 8). Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους). Ειδικότερα, σε ερώτηση για το βαθμό υιοθέτησης των δράσεων ΕΚΕ, κατά μέσο όρο από το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγματος (61%) θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα (διάγραμμα 9). Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό αυτών (20%) δηλώνει ότι οι πρακτικές ΕΚΕ υιοθετούνται λίγο ή ελάχιστα. Μόνο το 14% του δείγματος θεωρεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι σαφώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια διείσδυσης, προκειμένου η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να εφαρμοστεί, αφενός, σε μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών και, αφετέρου, σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Διάγραμμα 8. Αξιολόγηση σημαντικότητας της ΕΚΕ από τις εταιρείες

Χωρίς τίτλο.jpg

Διάγραμμα 9. Βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα

Χωρίς τίτλοΑνασταλτικοί Παράγοντες Υλοποίησης Δράσεων ΕΚΕ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις εγχώριες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Ζητήθηκε από τις εταιρείες να κατατάξουν με σειρά σπουδαιότητας τους εξής ανασταλτικούς παράγοντες: α) Οικονομικό κόστος, β) Γραφειοκρατία, γ) Έλλειψη ενημέρωσης, δ) Έλλειψη ειδικευμένων συνεργατών και ε) Μέγεθος επιχείρησης. Το διάγραμμα 10 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα σχετικά με την κατάταξη (βάσει σπουδαιότητας) των προαναφερόμενων ανασταλτικών παραγόντων. Το οικονομικό κόστος κατέλαβε την πρώτη θέση στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγματος, όσον αφορά στον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα υλοποίησης ΕΚΕ με 27%. Ακολουθεί η έλλειψη ενημέρωσης με 20%, το μέγεθος της επιχείρησης (19%), η έλλειψη ειδικευμένων συνεργατών (17%) και η γραφειοκρατία με 16%. Τέλος, επισημάνθηκαν και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. η έλλειψη εκπαίδευσης και νοοτροπίας για ΕΚΕ, μη ύπαρξη θεσμοθετημένων προτύπων, η έλλειψη χρόνου κλπ.

Διάγραμμα 10. Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ

Χωρίς τίτλοΣυμπεράσματα

Τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την προαναφερόμενη πρωτογενή έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

• Παρά την κατανόηση για τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (61%) θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ, από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα
• Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (35% το 2015) στο συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ
• Ορισμένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό από τις εταιρείες του δείγματος είναι οι εξής: α) η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (86%), β) η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους (85%), γ) οι δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (83%) και δ) τα εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης (81%)
• Η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολογήθηκε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ από το 89% των εταιρειών του δείγματος. Ακολούθησε η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού, με ποσοστό 85%, και η ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας με 83%
• Τέλος, το οικονομικό κόστος (27%) θεωρείται ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις και ακολουθεί η έλλειψη ενημέρωσης (20%) και το μέγεθος της επιχείρησης (19%).

Συμπερασματικά, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κερδίζει διαρκώς έδαφος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί μέρος της Εταιρικής Στρατηγικής σε συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό επιχειρήσεων. Διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινωνικού συνόλου και του επιχειρηματικού συνόλου. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ασφαλώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για την περαιτέρω διείσδυση των αρχών ΕΚΕ, σε αξιόλογο ποσοστό εταιρειών και σε μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

Οι δράσεις ΕΚΕ υιοθετούνται πιο συχνά και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγάλες εταιρείες, διότι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Οι δράσεις ΕΚΕ των μεγάλων εταιρειών τείνουν να είναι περισσότερο συστηματοποιημένες, επίσημες και να συνοδεύονται από το ανάλογο πρόγραμμα δημοσιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως πρόσθετο κόστος, αλλά ως επένδυση με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που αφορούν τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, κρίσιμα σημεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας, που θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δράσεις

Αυξάνεται το κονδύλι της ΕΚΕ

Οι 4 στις 10 εταιρείες δαπανούν από 200.000 ευρώ μέχρι 5 εκατ. ευρώ το χρόνο για προγράμματα ΕΚΕ, σύμφωνα με έρευνα της ICAP Group, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εκδοτικής της πρωτοβουλίας “Leading Employers in Greece”.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Οι εταιρείες στη χώρα μας – κυρίως οι μεγάλου μεγέθους και λιγότερο οι μικρομεσαίες – αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και στο περβάλλον σχετίζεται άμεσα με την απόδοσή τους και αναλαμβάνουν πιο συντονισμένες δράσεις για να αυξήσουν τη θετική επιρροή τους.

Η αύξηση των κονδυλίων για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) δείχνει αυτήν ακριβώς την τάση. Ειδικότερα, μελέτη της ICAP Group έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (62%) δαπανά έως 200.000 ευρώ ετησίως σε προγράμματα και δράσεις ΕΚΕ. Το 1/4 σχεδόν (24%) των επιχειρήσεων δαπανά από 200.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ ενώ το 14% των επιχειρήσεων δαπανά από 1 εκατ. ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα κονδύλια που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στον συνολικό προϋπολογισμό των εταιρειών για δράσεις ΕΚΕ, με μερίδιο 39% το 2018. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κατηγορία του Ανθρώπινου Δυναμικού καταλαμβάνει διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο, με τα ποσοστά της να κυμαίνονται άνω του 30% από το πρώτο έτος εκπόνησης της έρευνας (2011), ενώ τα τελευταία έτη το ποσοστό της κινείται ανοδικά (2016: 34%, 2017: 37%). Εντούτοις, από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο καθώς δράσεις που αφορούν την Κοινωνία καταλαμβάνουν μερίδιο 26%, ενώ ακολουθούν το Περιβάλλον με 21% και η Αγορά με 14%.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ειδικότερα, το 89% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους (ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κ.α.) σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Επιπλέον, το 84% των επιχειρήσεων προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού. Και οι δυο αυτές δράσεις αποτελούν προτεραιότητα για τις εταιρείες, καθώς συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που διαχρονικά κινούνται υψηλότερα του 80%. Ακολουθεί η παροχή πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο προσωπικό, όπου παραπάνω από τις μισές εταιρείες του δείγματος (55%) λένε ότι εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση στο μέγιστο βαθμό («πάρα πολύ»).

Κοινωνία

Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (73%) δήλωσε ότι πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν να αυξάνουν τις δράσεις τους στον συγκεκριμένο τομέα. Σε αρκετά σημαντικό βαθμό φαίνεται να υποστηρίζονται τόσο οι δράσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες (66%), όσο και οι καλλιτεχνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις (53%)

Περιβάλλον

Οι εταιρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Το 75% των εταιρειών του δείγματος εφαρμόζουν εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό («πολύ» ή «πάρα πολύ»). Ακολουθεί η εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων (74%) και η ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κ.α.) με ποσοστό 58%.

Αγορά

Οι δράσεις ΕΚΕ που αφορούν την αγορά φαίνεται να υιοθετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό από τις επιχειρήσεις του δείγματος. Ωστόσο, παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις έρευνες των προηγούμενων ετών. Η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (π.χ. ISO 9000 κλπ.) ακολουθείται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό («πολύ» και «πάρα πολύ») από το 85% των εταιρειών, αν και το εν λόγω ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο κατά 9 μονάδες σε σχέση με το 2016 που είχε ανέλθει στο 94%. Προγράμματα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές (π.χ. διαδικασίες μέτρησης και διαχείρισης παραπόνων κλπ.) εφαρμόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό το 67% των εταιρειών. Αντιθέτως, η χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προμηθευτών ή συνεργατών εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιορισμένη σχετικά κλίμακα, αφού το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εφαρμόζει τη συγκεκριμένη δράση από «καθόλου» έως «μέτρια».

Τα οφέλη

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις αξιολόγησαν με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») την ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.) ως το κυριότερο όφελος που έχουν από τις πρακτικές της ΕΚΕ. Ακολούθησαν με ποσοστό 86% τόσο η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο όσο και η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ΕΚΕ για την κοινωνία και για τους εργαζομένους τους.

Βαθμός εφαρμογής

Οι μεγάλες εταιρείες της εγχώριας οικονομίας αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της ΕΚΕ και φαίνεται ότι την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 89% των επιχειρήσεων του δείγματος ποσοστό αυξημένο κατά 5% σε σχέση την περσινή έρευνα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ανασταλτικοί Παράγοντες

Ως οι κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση πρακτικών ΕΚΕ αναδείχθηκαν η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και το οικονομικό κόστος, οι οποίοι κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγματος, με 22% και 20% αντίστοιχα, όπως άλλωστε και στην περσινή έρευνα. Ακολουθεί η έλλειψη κινήτρων με 18% και η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών για την έννοια της ΕΚΕ με 15%.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σημειώνει ότι η ΕΚΕ κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, αλλά το ασταθές και γεμάτο προκλήσεις οικονομικό περιβάλλον αποτελεί τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των δράσεων. O κ. Κωνσταντέλλος προσθέτει μεταξύ άλλων: “…Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις αύξησαν τα έξοδά τους για ενέργειες ΕΚΕ το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος… Συμπερασματικά, η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως ένα πρόσθετο κόστος από τις επιχειρήσεις, αλλά ως επένδυση με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη, που αφορούν τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, κρίσιμα σημεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας που θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ”.

Περισσότερα

Έρευνες / Μελέτες

ALCO: Κορυφαίος θεσμός ο εθελοντισμός για τους νέους – Οι προσδοκίες τους

Οι νέοι θεωρούν τον εθελοντισμό κορυφαίο θεσμό (78%) αλλά δεν συμμετέχουν στο βαθμό που θα περίμενε κανείς σε σχετικές δράσεις (73% δεν συμμετείχε σε δράσεις τον τελευταίο χρόνο), όπως δείχνει έρευνα της ALCO για λογαριασμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), η οποία αποτυπώνει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια των νέων σε ένα περιβάλλον με οικονομικές δυσκολίες και υψηλή ανεργία.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα προσπαθούν να ξεπεράσουν την ανασφάλεια και την απογοήτευση από την οικονομική κατάσταση και την απειλή της ανεργίας, ώστε να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα και την αισιοδοξία τους, όπως δείχνει ο δείκτης προσδοκιών που ανέδειξε η ALCO στην έρευνα που διεξήγαγε για το ΣΕΠ.

Οι νέοι ρωτήθηκαν σχετικά με τις προσδοκίες τους και τον βαθμό απογοήτευσής τους για τα τεκτενόμενα στη χώρα και βαθμολογώντας με μια κλίμακα από το 0 ως το 100 έδωσαν 54% θετικές απαντήσεις οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι προσδοκίες και τα θετικά συναισθήματα υπερισχύουν των αρνητικών (ειδικά στους νέους 15-16 και 17-20 ετών), όμως η ένταση της απογοήτευσης και των αρνητικών συναισθημάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από την επιθυμητή, για νέους ανθρώπους, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Alco.

Όταν ρωτήθηκαν νέοι ηλικίας 17 έως 29 ετών για το πιο ισχυρό συναίσθημα που νοιώθουν για τη ζωή τους το 26% ανέφερε την ελπίδα, το 23% την αισιοδοξία αλλά ένα 25% την ανασφάλεια. Επιπλέον ένα 23% ανέφερε την απογοήτευση και την οργή.

Αναζητώντας τα πιο ισχυρά συναισθήματα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, η έρευνα διαπιστώνει ότι στους άνδρες υπερισχύει η αισιοδοξία σε ποσοστό 28% και η ανασφάλεια σε ποσοστό 21% και στις γυναίκες η ελπίδα (33%) και η ανασφάλεια (29%). Στην ηλικιακή ομάδα 17 – 20 ετών υπερισχύει η ελπίδα (32%) και η ανασφάλεια (27%), στους νέους ηλικίας 21 – 24 ετών υπερισχύει η ελπίδα (33%) και η ανασφάλεια (19%) και στους μεγαλύτερους 25 – 29 ετών η ανασφάλεια (27%) και η αισιοδοξία (25%).

Ένας στους δύο (46%) θεωρεί την ανεργία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα ενώ σχεδόν δύο στους δέκα (16%) θεωρούν ότι η κακή οικονομική κατάσταση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ξεπερασμένο εκπαιδευτικό σύστημα (13%), το γεγονός ότι δεν ακούγονται οι απόψεις τους (8%), η ανάγκη να μεταναστεύσουν για να βρουν δουλειά (6%) και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου (5%) αναφέρθηκαν επίσης ως μείζονα προβλήματα των νέων.

Όταν οι νέοι ρωτήθηκαν για τη σημασία που έχουν γι` αυτούς συγκεκριμένες αξίες μίλησαν κυρίως για την αξιοπρέπεια (99%), τη φιλία (97%), την αλληλεγγύη (94%), την ισότητα (89%), την επιτυχία (84%) και την πατρίδα (81%) ενώ μικρότερη σημασία φαίνεται να δίνουν στο χρήμα, το οποίο θεωρήθηκε σημαντική αξία για το 51% του δείγματος.

Η εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς πάντως είναι περιορισμένη αφού αν εξαιρέσουμε την οικογένεις (99%), τον εθελοντισμό (78%) οι υπόλοιποι θεσμοί δείχνουν να έχουν υποτιμηθεί στις συνειδήσεις τους. Είναι ενδεικτικό ότι οι θεσμοί με τις χαμηλότερες επιδόσεις είναι τα κόμματα (7%) και η Βουλή (9%). Ακόμη και η εκκλησία (40%), η δικαιοσύνη (46%) και η εθνική άμυνα (50%) εμφανίζουν μέτριες “επιδόσεις”.

Οι νέοι δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την προσωπική τους ζωή (85%), τους φίλους τους (85%), τις επεγγελματικές τους προοπτικές (81%) και τα δικαιώματά τους (81%). Οι σπουδές (65%) και η κατάσταση στη χώρα (64%) έπονται ενώ μικρή σημασία έχουν για τους νέους οι πολιτικές εξελίξεις (37%).

Το τελευταίο αποτυπώθηκε και στις απαντήσεις των νέων στο ερώτημα: τι θεωρείτε πιο σημαντικό, το δικαίωμα ψήφου στα 17 ή το δίπλωμα οδήγησης στα 17. Στις ηλικίες 15 – 16 το 57% απάντησε “δίπλωμα οδήγησης” έναντι 34% “δικαίωμα ψήφου” ενώ στην ομάδα 17 – 20 τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 44% και 41%.

Διερευνώντας το θέμα της αξιοκρατίας οι ερευνητές έθεσαν στους νέους 17 – 29 ετών το ερώτημα εάν θα εκμεταλλεύονταν πιθανές πολιτικές γνωριμίες της οικογένειάς τους για να διαπιστώσουν ότι οι νέοι είναι διχασμένοι στο συγκεκριμένο θέμα. Πήραν θετική απάντηση από το 41% και αρνητική απάντηση από 41%, με ένα 18% να λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Όταν ρωτήθηκαν για το πώς θα χαρακτήριζαν κάποιον που πετά πέτρα σε μια βιτρίνα παραβάτη ή επαναστάτη, η πλειοψηφία (74%) είπε παραβάτη. Μόνο 13% μίλησε για επαναστάτη ενώ οι υπόλοιποι δεν απάντησαν.

Σχετικά με το μέλλον και σε ερώτημα για το πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε 15 χρόνια σε σχέση με την επαγγελματική σας παρουσία, το 41% εμφανίστηκε αισιόδοξο και είπε ότι βλέπει τον εαυτό του στην Ελλάδα στο αντικείμενο που θέλει και το 17% στην Ελλάδα αλλά σε αντικείμενο που δεν θέλει. Το 21% βλέπει το μέλλον εκτός Ελλάδας είτε από επιλογή είτε από ανάγκη ενώ υπάρχει κι ένα 4% που προβλέπει ότι σε 15 χρόνια θα είναι άνεργο.

Ο Προσκοπισμός

Ειδικότερα για τη δράση των Πορσκόπων το 40% του δείγματος εξέφρασε θετική γνώμη κι επιπλέον 40% ουδέτερη στάση θεωρώντας ότι προσφέρει κατά βάση (77%) εμπειρίες, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος (60%), διαπαιδαγωγεί σωστά (58%) και έχει σημαντική κοινωνική συνεισφορά (48%). Η δράση των προσκόπων χαρακτηρίζεται πολύ ή αρκετά χρήσιμη για την κοινωνία από το 44% του δείγματος ενώ το 62% θα πρότεινε σε κάποιον να ακολουθήσει το προσκοπικό κίνημα.

Σημειώνεται ότι η έρευνα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση του ΣΕΠ την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, από τον Πρόεδρο της ALCO Κώστα Παναγόπουλο.

Περισσότερα

Έρευνες / Μελέτες

500 άνθρωποι την εβδομάδα χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι οι θάνατοι στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσαν πτώση 2% τον περασμένο χρόνο ακολουθώντας  αντίστοιχη μείωση του 2016  και μια αύξηση 1% του 2015.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ETSC ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του να μειωθούν οι θάνατοι κατά 50% τη δεκαετία μέχρι το 2020 μοιάζει τώρα ανέφικτος να πραγματοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών Μελών, συγκεντρωτικά μείωσε τον αριθμό των θανάτων κατά 20% την περίοδο 2010-2017 που υπολείπεται της μείωσης κατά 38% που χρειάζεται για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020.

Σχολιάζοντας την δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, είπε: «Για 4 κατά σειρά έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πενιχρά αποτελέσματα για την Οδική Ασφάλεια. Και για 4 κατά σειρά έτη δεν έχουν ληφθεί νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπίσουν τη μάστιγα των τροχαίων θανάτων και τραυματισμών. Είναι ώρα για δράση, το ETSC περιμένει ανυπόμονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει, με ένα σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων για την Οδική Ασφάλεια που αναμένεται από καιρό. Κάνουμε επίκληση για ασφαλέστερα πρότυπα για τα οχήματα όπως η προσαρμογή σε Automated Emergency Braking (ΑEB) και Intelligent Speed Assistance (ISA), καλύτερες υποδομές κανόνων ασφάλειας και ένα στιβαρό πλαίσιο για ασφαλή εφαρμογή αυτοματοποιημένης οδήγησης εντός εβδομάδων κ όχι μηνών. Είναι επίσης η στιγμή να δούμε ένα νέο μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την επόμενη δεκαετία με μια ξεκάθαρη στρατηγική για τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των ανθρώπων που χάνονται ή τραυματίζονται σοβαρά στους δρόμους μας, κάθε βδομάδα».

Οι χώρες Μέλη επίσης έχουν έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ειδικά με μέτρα, που μπορεί να εφαρμοστούν βραχυπροθέσμα, τέτοια όπως αυξημένα επίπεδα αστυνόμευσης. Η Εσθονία και η Σλοβενία είναι παραδείγματα χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν δραματικά μειώσει τους θανάτους τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ