Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται μέσα από ένα ευρύ σύστημα αξιών που διαχέονται και στηρίζουν τις δράσεις και τη στρατηγική της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥΔΑΠ με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ατόμων,  την ανάπτυξη και ευημερία του κοινωνικού συνόλου υποστηρίζει  την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά, αλλά  και την προαγωγή του πολιτισμού.

Κοινωνική Πολιτική

 • Παροχή ειδικών τιμολογίων χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικία, νοσοκομεία, καθώς και ρύθμιση ευνοϊκών  διακανονισμών για την αποπληρωμή υπέρογκων λογαριασμών.
 • Συστηματική στήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών και ιατρικών οργανώσεων και υπηρεσιών υγείας και παιδείας με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση.
 • Παροχή τεχνογνωσίας σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

Πολιτισμός

 • Μέριμνα  για τη διάσωση κι αναπαραγωγή κινηματογραφικού υλικού από τα αρχεία της ULEN και τη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ, στο οποίο απεικονίζονται οι εργασίες κατασκευής του φράγματος του Μαραθώνα και άλλων συναφών εργασιών κατά τη τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
 • Λειτουργία του μικρού μουσείου στο Φράγμα Μαραθώνα που έχει  εκθέματα από την κατασκευή του Φράγματος το 1925.
 • Σχεδιασμός για την ανάδειξη του ανεκτίμητης ιστορικής αξίας αρχειακού και φωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Εταιρεία μέσα από την οργάνωση και λειτουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης που θα είναι ανοικτό στο κοινό.
 • Οικονομική στήριξη προγραμμάτων υποτροφιών και του επιστημονικού έργου  συνεδρίων  που καλύπτουν όλες τις επιστήμες.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να διεξάγει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ήθος και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και εστιάζοντας στον πελάτη. Στόχος της είναι να εφαρμόζει μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης με σκοπό να ενισχύσει τη φήμη της ως Εταιρεία με ήθος.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 • Σύνταξη κειμένου Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης που αποτελεί συγχώνευση και επικαιροποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.
 • Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας και εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 • Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΎΔΑΤΟΣ

 • Καθημερινοί έλεγχοι στο ανεπεξέργαστο νερό των τεσσάρων ταμιευτήρων (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος) στο πόσιμο νερό των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και του δικτύου ύδρευσης.
 • Διαπίστευση κατά ISO EN 17025 των Χημικών Εργαστηρίων Γαλατσίου και Πολυδενδρίου, όπως και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
 • Διεξαγωγή 120.000 περίπου χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων ετησίως.
 • Δημιουργία αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ από την Υπηρεσία Research  & Development για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης.
 • Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν τα πεδία ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Προώθηση καινοτόμων και ευέλικτων διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση  των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Αναβάθμιση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών και  τη διατήρηση
 • Συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη   (ΣτΠ) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ).
 • Διεξαγωγή έρευνας με στόχο την παρακολούθηση των αντιλήψεων των πελατών ως προς την δημόσια εικόνα της Εταιρείας και την ικανοποίηση των πελατών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Οι καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ έχουν ως σκοπό να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ στους κατοίκους των Αθηνών. Για το λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά η ποιότητα των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, όπως επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εργαστήρια στο Γαλάτσι και τις Αχαρνές. Στα εργαστήρια αυτά αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού από τις λίμνες-ταμιευτήρες, τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και δείγματα πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού της Εταιρείας και από το δίκτυο ύδρευσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»πως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) και  είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΟΙΚ 46399/1352/1986 «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια οστρακοειδών».

Τα Χημικά Εργαστήρια Γαλατσίου και Αχαρνών, καθώς και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένα κατά ISO EN 17025 ήδη από το 2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό 19 χημικών και 6 μικροβιολογικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό (Αρ. Πιστοποιητικού 192).

Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι χημικής ανάλυσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που απαιτούνται κατά την ανάλυση των δειγμάτων νερού. Μεταξύ των αναλυτικών τεχνικών που εφαρμόζονται περιλαμβάνονται η αυτόματη φωτομετρική ανάλυση, η ιοντική χρωματογραφία, η αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτές μάζας, ECD και FID, η υγρή χρωματογραφία HPLC, η φασματοσκοπία πλάσματος με ανιχνευτή εκπομπής, real time PCR, έλεγχος τοξικότητας με οργανισμούς Daphnia και η μέθοδος ELISA.

Σημειώνεται ότι στα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερού της ΕΥΔΑΠ πραγματοποιούνται περίπου 120.000 μετρήσεις ετησίως.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της ΕΚΕ και στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΑΠ εντάσσει διαδικασίες και δράσεις στην επιχειρηματική της δράση με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η στρατηγική της Εταιρείας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιείται με ανάλογες πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

 • Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
 • Εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή της σε ηλεκτρική με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
 • Επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρολυμάτων της λεκάνης απορροής της Πρωτεύουσας και σχεδιασμός για δημιουργία νέων κέντρων βιολογικού καθαρισμού.
 • Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

 • Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών.
 • Πρόγραμμα  αντικατάστασης των υδρομετρητών.
 • Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδατικών Πόρων.
 • Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Διαχείρισης Δικτύων για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών.
 • Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια για άρδευση και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

 • Συστηματική προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών εντός Εταιρείας και υιοθέτηση οικολογικών κριτηρίων στο σύστημα προμηθειών με στόχο να μεγιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό όφελος.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Περίπου 20.000 μαθητές παρακολουθούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα και λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό.
 • Περιβαλλοντική ενότητα στην εταιρική ιστοσελίδα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία και την προστασία του φυσικού πόρου.
 • Αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πελάτες μαζί με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού με οδηγίες για την ορθολογική χρήση του νερού.
 • Δημιουργία παιδικής ταινίας βασισμένης στην τεχνολογία 3D μέσω της οποίας μεταδίδονται στα παιδιά μηνύματα για την ορθολογική χρήση του νερού, την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που εξοικειώνουν με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά με τις πρακτικές της σωστής χρήσης του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος.