ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων κατά 1,9% στην Ελλάδα στα €773,1 εκατ.

Date:

Share post:

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2022 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ: “Πετύχαμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, ενισχύοντας τη δυναμική του ΟΤΕ σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με γεωπολιτικές προκλήσεις και πληθωριστικές πιέσεις. Στην Ελλάδα, ενισχύσαμε τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, ενώ στη σταθερή υλοποιήσαμε σειρά πρωτοβουλιών, όπως η δωρεάν αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων, δίνοντας περισσότερη αξία στις υπηρεσίες που παρέχουμε και ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών. Η κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τον αντίκτυπο στα κόστη μας από τις υψηλότερες τιμές, ιδίως για ενέργεια, τις οποίες έχουμε απορροφήσει χωρίς να επιβαρύνουμε τους πελάτες μας. Στη Ρουμανία, τα έσοδα και η κερδοφορία αυξήθηκαν καθώς η εταιρεία λειτουργεί όλο και πιο αποτελεσματικά ως πάροχος αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας.

Για το δεύτερο μισό του έτους, εκτιμούμε ότι η ανάκαμψη του τουρισμού και των εσόδων από περιαγωγή, καθώς και ο περιορισμός του κόστους σε ορισμένους τομείς, θα συμβάλλουν στο να αντιμετωπίσουμε πιθανές προκλήσεις σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο περιβάλλον. Συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε FTTH και 5G, έχουμε πίστη στη στρατηγική μας, την οποία θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, και επιβεβαιώνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το σύνολο του έτους”.

(Εκατ. €)B’τρίμηνο2022B’τρίμηνο2021+/- %Εξάμηνο 2022Εξάμηνο 2021+/- %
Κύκλος Εργασιών849,6827,5+2,7%1.674,91.615,4+3,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)332,8310,4+7,2%658,1611,6+7,6%
Περιθώριο (%)39,2%37,5%+1,7μον39,3%37,9%+1,4μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων150,5160,0-5,9%329,7318,8+3,4%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας106,875,4+41,6%236,2176,8+33,6%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας132,5106,5+24,4%262,0207,9+26,0%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)0,24230,1653+46,6%0,53370,3865+38,1%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία167,8137,2+22,3%260,8237,1+10,0%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)159,9162,8-1,8%387,7325,6+19,1%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)157,2157,4-0,1%379,0273,9+38,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία1.005,7891,7+12,8%1.005,7891,7+12,8%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός(εξαιρ. μισθώσεων)284,1445,6-36,2%284,1445,6-36,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός532,4786,7-32,3%532,4786,7-32,3%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία του 2021 είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπήρχαν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE (Ρουμανία Κινητή) μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Προοπτικές

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού αναμένεται να επηρεάσουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις καταναλωτικές δαπάνες. Ο ΟΤΕ είναι εν μέρει προστατευμένος από ορισμένους πληθωριστικούς κινδύνους, ενώ αναμένεται να επωφεληθεί από τις ισχυρές επενδύσεις του σε προηγμένες υποδομές δικτύων, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή.

Η ανάπτυξη του δικτύου FTTH μαζί με την επέκταση του 5G επιτρέπουν στην Εταιρεία να προσφέρει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και να εστιάζει στην άριστη εμπειρία του πελάτη, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία της Εταιρείας για αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων όπου είναι τεχνικά εφικτό, καθώς και τα νέα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, αναμένεται να ενισχύσουν την αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών και την πιστότητα των πελατών. Επιπλέον, το πλούσιο αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού πρωταθλήματος Super League, αναμένεται να υποστηρίξει τη σταθερή αύξηση στους συνδρομητές τηλεόρασης.

Με τα δεδομένα αυτά και σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για τον τουρισμό το 2022, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς, και ότι θα επιτύχει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας για το έτος 2022.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η συμβολή του οποίου στα έσοδα του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η Διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τους στόχους που έχει θέσει για το 2022. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα €620 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €600 εκατ. περίπου. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου. Το μέρισμα καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022.

Όμιλος ΟΤΕ

Το Β’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε €849,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9%, στα €773,1 εκατ., αντανακλώντας την αυξημένη βάση σύγκρισης λόγω των πωλήσεων επιδοτούμενων συσκευών που πραγματοποιήθηκαν το Β’ τρίμηνο του 2021. Οι ισχυρές επιδόσεις στην Κινητή, την Τηλεόραση και στις υπηρεσίες ICT συνεχίστηκαν στο τρίμηνο, ενώ σημειώθηκε ανάκαμψη στα έσοδα από περιαγωγή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν στα €78,2 εκατ., καθώς τα έκτακτα έσοδα από υπηρεσίες MVNO μαζί με τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις συσκευών υπεραντιστάθμισαν την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λόγω της μείωσης στα τέλη τερματισμού (MTR).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, παρέμειναν σταθερά, παρά την αύξηση στο κόστος ενέργειας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,2% σε €332,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 5,1%, στα €319,1 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,3%, υψηλότερο κατά 130 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €13,7 εκατ., επηρεασμένη θετικά από έκτακτες προσαρμογές.

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )Β’τρίμηνο2022Β’τρίμηνο2021+/- %Εξάμηνο 2022Εξάμηνο 2021+/- %
Ελλάδα773,1758,7+1,9%1.521,31.475,7+3,1%
Ρουμανία κινητή78,274,7+4,7%156,6151,9+3,1%
Ενδοομιλικές απαλοιφές(1,7)(5,9)-71,2%(3,0)(12,2)-75,4%
Όμιλος ΟΤΕ849,6827,5+2,7%1.674,91.615,4+3,7%

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €144,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας το κόστος που σχετίζεται με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €37,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2022, μειωμένη κατά 47,9% σε σύγκριση με Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας την επίδραση στη βάση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που οφείλεται στη μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 24% σε 22% στο Β’ τρίμηνο του 2021.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €167,8 εκατ., αυξημένες κατά 22,3% από το Β’ τρίμηνο του 2021, λόγω της ανάπτυξης του δικτύου FTTH που είναι σε πλήρη εξέλιξη και του κόστους για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €162,3 εκατ. και €5,5 εκατ. αντίστοιχα.

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Β’τρίμηνο2022τρίμηνο2021+/- %Εξάμηνο 2022Εξάμηνο 2021+/- %
Ελλάδα319,1303,7+5,1%632,7602,0+5,1%
Περιθώριο (%)41,3%40,0%+1,3μον41,6%40,8%+0,8μον
Ρουμανία κινητή13,76,7+104,5%25,49,6+164,6%
Περιθώριο(%)17,5%9,0%+8,5μον16,2%6,3%+9,9μον
Όμιλος ΟΤΕ332,8310,4+7,2%658,1611,6+7,6%
Περιθώριο (%)39,2%37,5%+1,7μον39,3%37,9%+1,4μον

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €159,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2022, μειωμένες κατά 1,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με το περσινό τρίμηνο, στα €157,2 εκατ., καθώς η υψηλότερη κερδοφορία στο τρίμηνο αντιστάθμισε την αύξηση των επενδύσεων.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν €532,4 εκατ., μειωμένος κατά 32,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2021. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο ΟΤΕ άντλησε δανειακά κεφάλαια ύψους €300 εκατ. με δύο ισόποσες συμφωνίες των €150 εκατ. Η πρώτη μέσω ομολόγου στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας για ένα χρόνο και απόδοση 0,67%. Η δεύτερη μέσω δανειακής σύμβασης με την EBRD, οκταετούς διάρκειας με επιτόκιο 1,561%, με σκοπό την χρηματοδότηση μέρους του πλάνου ανάπτυξης δικτύου Fiber to the Home (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, ο ΟΤΕ αποπλήρωσε ομόλογο στη λήξη του με εναπομείναν υπόλοιπο €375 εκατ. και απόδοση 2,375%. Ο ΟΤΕ καταφέρνει να μειώσει το κόστος δανεισμού μακροπρόθεσμα σε μία περίοδο αυξανόμενων επιτοκίων στις αγορές.

Την 9η Ιουνίου, 2022, εγκρίθηκε, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 που αποτυπώνει για μια ακόμη χρονιά τη δέσμευση των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ στη Βιωσιμότητα, καθώς και την πρόοδο που συντελέστηκε το 2021, με στόχο έναν κόσμο, καλύτερο για όλους. Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής και με την ενσωμάτωση όλο και περισσότερων δεσμεύσεων ESG στην επιχειρησιακή του λειτουργία, ο Όμιλος έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες του Απολογισμού ακολουθούν αναγνωρισμένες διεθνείς και εθνικές πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες, όπως οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), οι Αρχές του UN Global Compact και ο Οδηγός ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Για τη συγγραφή του, ελήφθησαν υπόψη και οι κατευθυντήριες οδηγίες του TCFD- Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Στα σημαντικά αποτελέσματα που καταγράφονται στον Απολογισμό περιλαμβάνονται οι επενδύσεις άνω των €3 δισ. έως το 2027, που υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ εστιάζοντας σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής, FTTH και 5G, η μείωση κατά 88% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 από την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ντίζελ και βενζίνης) την τελευταία πενταετία, η επίτευξη μηδενικών αποβλήτων από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και η συμμετοχή του Ομίλου ΟΤΕ για δεύτερη συνεχή χρονιά στη λίστα “World’s Most Ethical Companies” του Ethisphere Institute.

Ο όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα

Λειτουργικά στοιχεία:

 B’ τρίμηνο 2022B’ τρίμηνο 2021Ετήσιο %Ετήσιο +/-B’ τρίμηνο 2022 +/-
Συνδέσεις Σταθερής2.714.0962.699.457+0,5%14.6391.223
Ευρυζωνικές Συνδέσεις2.287.0032.203.809+3,8%83.19418.322
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών1.415.4061.056.210+34,0%359.196207.141
Συνδρομητές τηλεόρασης641.578578.851+10,8%62.7275.074
Πελάτες Κινητής7.322.4236.987.941+4,8%334.482141.722
Πελάτες Συμβολαίου2.898.5292.755.671+5,2%142.85829.084
Πελάτες Καρτοκινητής4.423.8944.232.270+4,5%191.624112.638

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ συνεχίζει δυναμικά το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης οπτικών ινών στο δίκτυό του. Οι συνδρομητές που απολαμβάνουν υπηρεσίες οπτικής ίνας (FTTx) αυξήθηκαν κατά 207 χιλιάδες στο τρίμηνο, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 1.415 χιλιάδες. Αυτή η σημαντική αύξηση οφείλεται στην πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών για περίπου 750 χιλιάδες συνδρομητές στο τρέχον έτος, καθώς και στις συνεχείς επενδύσεις στο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Στο τέλος Ιουνίου, ο ΟΤΕ είχε αναβαθμίσει περίπου το 80% των συνδέσεων που μπορούν να αναβαθμιστούν, ενισχύοντας την ικανοποίηση των πελατών. Η πιστότητα των πελατών αυξήθηκε περαιτέρω όπως αποδεικνύεται και από τις καθαρές προσθήκες συνδρομητών σταθερής στο τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδρομητών οπτικών ινών, η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε στο 61,9%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 43% των συνδέσεων οπτικών ινών στο τέλος Ιουνίου, πάνω από το διπλάσιο σε σύγκριση με το 20% ένα χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH φτάνοντας τις 674 χιλιάδες γραμμές στο τέλος Ιουνίου, ενώ σχεδιάζει να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 17 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 92 χιλιάδες, και το ποσοστό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είναι πελάτες της υπηρεσίας σε σχέση με την διαθεσιμότητα αυξήθηκε σε 14%, από 10% πέρυσι, χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες προώθησης παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου. Το αυξανόμενο ποσοστό των συνδρομητών FTTH καθώς η πρόσβαση στο δίκτυο αυξάνεται, σε περιόδους ολοένα και πιο δύσκολες, είναι η απόδειξη της επιτυχίας της επένδυσης της εταιρείας σε FTTH.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται, αγγίζοντας τις 642 χιλιάδες στις 30 Ιουνίου, αυξημένοι κατά 10,8% σε ετήσια βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Εταιρεία ανακοίνωσε την τριετή συμφωνία για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων του Ολυμπιακού για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επενδύει και να προσφέρει πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο στους πελάτες της.

Κινητή Τηλεφωνία:

Στις 30 Ιουνίου, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ανήλθαν σε 7,3 εκατ., αυξημένοι κατά 4,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αντανακλά την ενίσχυση κατά 5,2% των πελατών συμβολαίου, και κατά 4,5% των πελατών καρτοκινητής.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του και στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Σήμερα, η πληθυσμιακή κάλυψη ξεπερνά το 70%. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του «χτίζοντας» στην ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία λάνσαρε νέα προγράμματα στην κινητή ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη και την αξία των υπηρεσιών της.

Το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για όγδοη συνεχόμενη φορά, επιδόσεις που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο δίκτυο 5G της COSMOTE. Οι συνεχείς επενδύσεις στα δίκτυα κινητής συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες για τις ταχύτητες 5G και τη διαθεσιμότητα. Η κορυφαία ποιότητα του δικτύου COSMOTE η οποία υποστηρίζεται από συνεχείς επενδύσεις, παραμένει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, που τη βοηθά να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών και να επιτυγχάνει αύξηση εσόδων.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ. €)B’τρίμηνο 2022B’τρίμηνο 2021+/- %Εξάμηνο 2022Εξάμηνο 2021+/- %
Κύκλος Εργασιών773,1758,7+1,9%1.521,31.475,7+3,1%
Έσοδα λιανικής σταθερής236,3236,0+0,1%475,9469,1+1,4%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής244,9233,9+4,7%476,5455,5+4,6%
Έσοδα χονδρικής145,8146,6-0,5%289,5282,5+2,5%
Λοιπά Έσοδα146,1142,2+2,7%279,4268,6+4,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)319,1303,7+5,1%632,7602,0+5,1%
Περιθώριο %41,3%40,0%+1,3μονννννν41,6%40,8%+0,8μον

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν, με τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση κατά 1,9%, στα €773,1 εκατ. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τα ισχυρά έσοδα από υπηρεσίες κινητής, τα υψηλότερα έσοδα από τηλεόραση, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίες ICT, καθώς και την ανάκαμψη στον τουρισμό, παράγοντες που αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο στα έσοδα από επιδοτούμενες συσκευές στο περσινό Β’ τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής λιανικής παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο τρίμηνο, μετά την πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει τις ευρυζωνικές ταχύτητες, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών. Η τηλεόραση συνέχισε τη θετική της πορεία, αντανακλώντας τις συνεχείς επενδύσεις σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4,7%, υποστηριζόμενα από την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων περιαγωγής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 83% και ξεπέρασαν τα επίπεδα προ πανδημίας. Εξαιρουμένων των εσόδων περιαγωγής, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν αυξηθεί κατά 2%-3% λόγω της θετικής επίδοσης στα έσοδα καρτοκινητής και στα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, αποτέλεσμα της πετυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ, κυρίως στον τομέα των συμβολαίων.

Τα έσοδα χονδρικής παρέμειναν σχεδόν σταθερά στο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων των υπηρεσιών οπτικής ίνας αντισταθμίστηκε από τη μείωση της διεθνούς κίνησης.

Αν και τα έσοδα από τον τομέα του ICT αυξήθηκαν κατά 11,6%, τα συνολικά λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% στο τρίμηνο, λόγω αυξημένων πωλήσεων επιδοτούμενων συσκευών την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα από system solutions που περιλαμβάνονται στα έσοδα από ICT, σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, πάνω από 13% στο τρίμηνο. Τα πρόσφατα έργα που ανατέθηκαν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών δικτύου σε πολλές Ευρωπαϊκές Αρχές, υπηρεσίες Cloud στο δημόσιο τομέα και πλατφόρμες CRM σε διάφορες επιχειρήσεις.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% στο τρίμηνο, στα €319,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,3%, από 40,0% το Β’ τρίμηνο του 2021, λόγω αυξημένων εσόδων με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, της ισχυρής ανάκαμψης των εσόδων περιαγωγής, των αυξημένων εσόδων από υπηρεσίες κινητής, και έκτακτων προσαρμογών που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος. Ο αρνητικός αντίκτυπος των περίπου €10 εκατ. από το υψηλότερο κόστος ενέργειας αντισταθμίστηκε σχεδόν στο σύνολό του από την απουσία συγκεκριμένων εξόδων που σχετίζονταν με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής στη Ρουμανία που είχαν καταγραφεί το Β’ τρίμηνο του 2021.

Related articles

Όλγα Ίτσιου (Dimand): Το κτιριακό απόθεμα δεν είναι προσβάσιμο σε AμεΑ

Το κτιριακό απόθεμα της χώρας σε μεγάλο βαθμό παραμένει μη προσβάσιμο αν και από το 2012 έγινε από το νόμο απαραίτητη η μελέτη προσβασιμότητας.

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Διάκριση για το εργασιακό περιβάλλον

H διαδικασία αξιολόγησης ως Great Place to Work® βασίστηκε σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©, με αξίες σημαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Δύο υβριδικές φορτηγίδες ζωοτροφών στον στόλο της Philosofish

Οι φορτηγίδες έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία AKVA με στόχο να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ιχθυοκαλλιέργειας της Μεσογείου.

Διάκριση για τα TÜV AUSTRIA Food Allergens Labs

Τα  Food Experts’ Awards είναι διεθνή βραβεία, που διοργανώθηκαν φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το cibum.