Αυξάνονται οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε δράσεις ΕΚΕ

Μέχρι 200 χιλ. ευρώ δαπανά η πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα (ποσοστό 64%) σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ενώ σχεδόν μία στις δέκα, δηλαδή ποσοστό 12%, δαπανά μέχρι ένα εκατ. ευρώ και το ίδιο ποσοστό διαθέτει για δράσεις ΕΚΕ από ένα μέχρι πέντε εκατ. ευρώ.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Διαπιστώνεται ότι οι 2 στις 3 επιχειρήσεις (66%) αύξησαν τις δαπάνες τους για ενέργειες ΕΚΕ το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός ενθαρρυντικό (συγκριτικά με το 14% που προχώρησε σε μείωση) σύμφωνα με τους αναλυτές της Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 17.5.2021 έως 4.6.2021, για δέκατη χρονιά.

Η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, σε ποσοστό 34%, αξιολόγησε τον βαθμό επηρεασμού των δράσεών που αναπτύσσει ως “Μέτριο” και ακολουθεί ένα ποσοστό 28% που τον αξιολογεί ως “Υψηλό” 

Επίσης, σε ερώτηση αν η εταιρεία προχώρησε στη ματαίωση των ενεργειών ΕΚΕ λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (Covid-19), το 66% απάντησε αρνητικά. 

Τα σημαντικότερα κονδύλια για το 2021 δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία καταλαμβάνοντας μερίδιο 31% ενώ ακολουθεί το Ανθρώπινο Δυναμικό με μερίδιο 30%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις έρευνες των ετών 2019-2020 η κατηγορία Κοινωνία λαμβάνει προβάδισμα, ενώ σε έρευνες των προηγούμενων ετών (2015-2018) το υψηλότερο μερίδιο κατείχε διαχρονικά η κατηγορία Ανθρώπινο Δυναμικό. Οι απρόσμενες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία της νόσου Covid-19 ώθησαν τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή των διαδικασιών και της λειτουργίας τους στα νέα δεδομένα, αναλαμβάνοντας το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ενώ συνδέθηκαν και με πλήθος καλών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι επιχειρήσεις, εκτός από την στήριξη των δικών τους ανθρώπων κινητοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό προσφέροντας σημαντικές υλικές και χρηματικές δωρεές τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο σε άλλες δράσεις που προωθούν την ευημερία των πολιτών και μετά την υγειονομική κρίση του Covid-19.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος ρωτήθηκαν από τους αναλυτές της ICAP επίσης σχετικά με το ποια Διεύθυνση/Τμήμα είναι αρμόδια για την διαχείριση των δράσεων ΕΚΕ. Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (34%) απάντησε ότι η ίδια η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει και τη διαχείριση των δράσεων ΕΚΕ, γεγονός που – σύμφωνα με τους αναλυτές – σχετίζεται με τον βαθμό σημαντικότητας που δίνεται στην Εταιρική Υπευθυνότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις από τα ίδια τα στελέχη. Ακολουθεί με εξίσου σημαντικό ποσοστό (31%) η ξεχωριστή διεύθυνση / τμήμα της εταιρείας.

Βαθμός εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ

Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων (94%) αξιολόγησαν με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας (“πάρα πολύ” και “πολύ”) τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο ως το κυριότερο όφελος που έχουν από τις πρακτικές της ΕΚΕ, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία της ΕΚΕ για την κοινωνία (ποσοστό αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα). Ακολουθεί για ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό (93%) η βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων, απάντηση η οποία έλαβε στην έρευνα του 2020 ποσοστό 71%. Για άλλη μια χρονιά τα οικονομικά οφέλη αξιολογήθηκαν με πολύ χαμηλό βαθμό σημαντικότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς το 91% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι φοροελαφρύνσεις συνεισφέρουν από “καθόλου” έως “μέτρια”. Επιπλέον αξιόλογο ποσοστό εταιρειών (75%) δεν θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την συνεισφορά των δράσεων ΕΚΕ στην αύξηση των πωλήσεών τους.

Οι ελληνικές εταιρείες δηλαδή αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της ΕΚΕ και την κατατάσσουν διαχρονικά όλο και πιο ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 95% των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρούν την ΕΚΕ “πολύ” ή “πάρα πολύ” σημαντική, ποσοστό μειωμένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης. Ειδικότερα, σε ερώτηση για το βαθμό εφαρμογής των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγματος (63%) θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, ενώ το 20% του δείγματος θεωρεί ότι η ΕΚΕ εφαρμόζεται σε “πολύ” ή “πάρα πολύ” μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Αναφορικά με την επίδραση των δράσεων ΕΚΕ στην τρέχουσα συγκυρία σε σχετική ερώτηση που έγινε στην φετινή έρευνα το 67% των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε “πολύ” ή “πάρα πολύ” μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης της νόσου Covid-19.

Συμπεράσματα της Έρευνας

Συνοψίζοντας, στα κυριότερα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, οι αναλυτές σημειώνουν ότι 2 στις 3 επιχειρήσεις του δείγματος (63%) θεωρούν ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Το 67% θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης ενώ οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν την Κοινωνία και το Ανθρώπινο δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (31% και 30% αντίστοιχα το 2021) στο συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ. Επίσης, η πλειοψηφία του δείγματος (34%) δήλωσε ότι η ίδια η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναλάβει την διαχείριση των σχετικών δράσεων ΕΚΕ και το 64% δαπανά έως 200 χιλ. ευρώ για προγράμματα ΕΚΕ σε ετήσια βάση. Το 34% των επιχειρήσεων αξιολογεί ως μέτριο το βαθμό επηρεασμού των δράσεων ΕΚΕ από την πανδημία και σχετικά με τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (85%) πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος σε “πολύ” ή “πάρα πολύ” σημαντικό βαθμό, ενώ για άλλες δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 71%. 

Σημειώνεται τέλος ότι το μέγεθος της επιχείρησης πρωτίστως αλλά και η γραφειοκρατία και η δυσμενής τρέχουσα οικονομική συγκυρία, αξιολογούνται ως οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφή στο Newsletter

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!

τα πιο πρόσφατα νέα της ΕΚΕ

το Εβδομαδιαίο Newsletter του CSR

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!