Connect with us

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

(upd) Αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης της χρηματοδότησης – H EET σε ρόλο πρεσβευτή Βιωσιμότητας

sustainability

Με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επιτάχυνση της μετάβασης σε αυτό το νέο πλαίσιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (High-Level Expert Group – ΗLEG) λειτουργώντας ως συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ συνέταξε έκθεση, που προτείνει, όπως αποκαλύπτει το csrindex, συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αλλάζουν άρδην το τοπίο στις χορηγήσεις δανείων ενώ σε λίγες ημέρες αναμένεται να αποφασιστεί το σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση αυτών των συστάσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Η βιώσιμη χρηματοδότηση, προϋποθέτει τη μέτρηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής μέριμνας των επιχειρήσεων προωθώντας επενδύσεις προς όφελος των πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον) και η Ελλάδα κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς όπως εξηγεί η κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, λαμβάνεται σχετική μέριμνα μέσω του συστήματος «Environmental & Social Management System», ‘ESMS’, που έχουν ήδη επεξεργαστεί και εφαρμόζουν οι τράπεζες στη χώρα μας.

Η ομάδα HLEG τώρα, χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο για να ολοκληρώσει τη σύνταξη της έκθεσης η οποία καθιερώνει τη βιώσιμη χρηματοδότηση στην Ευρώπη, σε μια συγκυρία που κάνει επιτακτική την ανάγκη για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανάσχεση της τάσης εξαφάνισης ειδών (π.χ. ζώων) που μειώνουν τη βιοποικιλότητα του πλανήτη και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων που προκαλούν εντάσεις και τελικά εμποδίζουν την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο στόχος της ομάδας ήταν να παράσχει έναν βιώσιμο οικονομικό οδικό χάρτη που να περιλαμβάνει πρακτικές συστάσεις πολιτικής για την ΕΕ. Έτσι κατέληξε σε ένα πλάνο για:

 • Το πώς θα ενταχθούν οι εκτιμήσεις βιωσιμότητας πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ
 • Το πώς θα προστατεύεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που συνδέονται με το περιβάλλον και
 • Το πώς θα κινητοποιηθούν κεφάλαια, ιδίως από ιδιωτικούς πόρους, για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και την ανάπτυξη

Η ομάδα HLEG συνιστά ως δράσεις προτεραιότητας

 1. Την κατάταξη των θεμάτων που αφορούν τη βιωσιμότητα στην ΕΕ ξεκινώντας με τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, ώστε να καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις
 2. Την εξειδίκευση των υποχρεώσεων του επενδυτή για να καθοριστούν οι χρονικοί ορίζοντες των επενδύσεων και να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς (ESG) παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις
 3. Την αναβάθμιση του πλαισίου λογοδοσίας (γνωστοποιήσεων, ανακοινώσεων) έτσι ώστε οι ευκαιρίες αειφορίας/βιωσιμότητας και οι κίνδυνοι να είναι διαφανείς
 4. Να επιτραπεί στους μικροεπενδυτές να αξιοποιούν βιώσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης
 5. Την ανάπτυξη επίσημων ευρωπαϊκών προτύπων βιωσιμότητας για ορισμένα οικονομικά στοιχεία
 6. Την ανάπτυξη της Βιώσιμης Υποδομής της Ευρώπης (Sustainable Infrastructure Europe) για την ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας των κρατών μελών της ΕΕ με στόχο τις υποδομές που είναι απαραίτητες για μια πιο βιώσιμη οικονομία και
 7. Την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και στην χρηματοπιστωτική εποπτεία

Η HLEG συμβουλεύει επίσης την ΕΕ:

 • να αντιμετωπίσει την έννοια του “βραχυπρόθεσμου” στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ώστε να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπός της στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επενδύσεις και την ανάπτυξη
 • να εξετάσει τρόπους για την ενημέρωση των πολιτών ώστε να προωθήσει καλύτερα την αειφόρο χρηματοδότηση
 • να παρακολουθεί τα επενδυτικά σχέδια και την παράδοσή τους μέσω ενός ειδικού παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση/ανάπτυξη
 • να βελτιώσει τα επίπεδα διαφάνειας και καθοδήγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών
 • να διασφαλίσει ότι οι λογιστικοί κανόνες της ΕΕ δεν αποθαρρύνουν αδικαιολόγητα τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις
 • να δημιουργήσει μια αρχή όπως “Σκέψου πρώτα τη Βιωσιμότητα/Αειφορία”, που θα είναι στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ και
 • να προωθηθεί τη βιώσιμη χρηματοδότηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η HLEG έχει κάνει επίσης συστάσεις για συγκεκριμένους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό:

 • να προωθηθεί η δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας στον τραπεζικό τομέα
 • να καταστεί δυνατό για τις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο μετοχικό κεφάλαιο όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις υποδομών
 • να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και οι σύμβουλοι επενδύσεων κατανοούν τις προθέσεις βιωσιμότητας των πελατών τους
 • να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα επιμηκύνουν τον χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης κινδύνου και θα αναφέρουν πως αξιολογούν τους παράγοντες ESG
 • να φροντίσουν έτσι ώστε οι αρχές να προωθούν τη γνωστοποίηση πληροφοριών ESG και
 • να επιτευχθεί καλύτερη μακροπρόθεσμη έρευνα από τις επενδυτικές τράπεζες

Τέλος, η HLEG γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές άλλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις για να ασχοληθεί κανείς και συνιστά την υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση κοινωνικών σχεδίων, την επανεκτίμηση του φυσικού και του περιβαλλοντικού κεφαλαίου στις οικονομικές και οικονομικές αποφάσεις και τον επαναπροσανατολισμό της γεωργίας με τρόπο πιο βιώσιμο για την οικονομία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Η κινητοποίηση

Οι συμβουλές της ομάδας HLEG για το πώς θα κατευθυνθεί η ροή του δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου σε βιώσιμες επενδύσεις περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και τις εποπτικές αρχές και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται συνομιλίες στα κράτη μέλη ώστε να αναπτυχθεί η βιώσιμη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο.

Μια πιο στρατηγική προσέγγιση έχει αναπτυχθεί από ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ φαίνεται πώς μια ανοιχτή διαδικασία διαλόγου μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αλλαγή, αναδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη.

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα στελέχη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εργάζονται για να προετοιμάσουν την ελληνική αγορά και όπως σημειώνει στο csrindex.gr η κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών “η επιδίωξη για βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει και βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία προϋποθέτει τη μέτρηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής μέριμνας των επιχειρήσεων προωθώντας επενδύσεις προς όφελος των πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον). Αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί μέσω του συστήματος «Environmental & Social Management System», ‘ESMS’, που έχουν ήδη επεξεργαστεί και εφαρμόζουν τα μέλη μας και είναι συνοπτικά ένα σύστημα, μια μεθοδολογία αναγνώρισης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων (περιβαλλοντική ρύπανση, κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τις επιπτώσεις στην κοινωνία, την απειλή για τη βιοποικιλότητα, κ.ά.), που δύνανται να προκύψουν από τη λειτουργία μιας επιχείρησης ανάλογα και με τον κλάδο που αυτή δραστηριοποιείται. Επομένως στο πλαίσιο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης / εξέτασης κάθε νέας χρηματοδότησης, εντάσσουν στα κριτήρια αξιολόγησής τους, και τον περιβαλλοντικό αλλά και τον κοινωνικό κίνδυνο, ως υποσύνολο του πιστωτικού κινδύνου”.

Εν κατακλείδι, το στοίχημα δεν θα είναι απλώς ο βαθμός στον οποίο οι συστάσεις της ομάδας HLEG υιοθετούνται, αλλά ο βαθμός στον οποίο η βιώσιμη χρηματοδότηση γίνεται μόνιμο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών αγορών και της χάραξης πολιτικής.

Ο απόλυτος στόχος είναι πώς θα καταστεί η βιώσιμη χρηματοδότηση το πρότυπο σε ολόκληρη την ΕΕ – μετατοπίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης από την κατάσταση σταθεροποίησης μετά την κρίση στην θετική πορεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

10# Λιγότερες Ανισότητες

Oι νέοι του Project Future εισέρχονται στην αγορά εργασίας

Στην αγορά εργασίας εισέρχονται οι νέοι πτυχιούχοι που συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, Project Future. Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων, πραγματοποιούνται συνεντεύξεις υποψηφίων σε επιχειρήσεις που μετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν ήδη αρχίσει οι προσλήψεις. Οι νέοι έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια και τις εξειδικευμένες γνώσεις στους καίριους τομείς Java|Spring, Digital Marketing & Customer Experience, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, και τα βιογραφικά τους είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας του ReGeneration Academy στις επιχειρησεις.

Το Project Future, το οποίο υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το ReGeneratiοn Academy, ένωσε τις δυνάμεις του με τις Google, Facebook, Code.Hub και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς και πρόσφερε περισσότερες από 100 ώρες εκπαίδευσης σε δεκάδες νέους, προετοιμάζοντάς τους για την αγορά εργασίας και συμβάλλοντας, παράλληλα, στην προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη. Οι εκατοντάδες υποψήφιοι που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής, κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας, ενώ είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε συνεντεύξεις με σημαντικά στελέχη της αγοράς που αξιολόγησαν το συνολικό προφίλ τους, δίνοντάς τους την πολύτιμη εμπειρία της επαγγελματικής επαφής με κορυφαίους του χώρου.

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο. Δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς είναι το Project Future να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να υποστηρίζει ουσιαστικά και με συνέπεια τους νέους της χώρας, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Περισσότερα

1# Μηδενική Φτώχεια

Οι Έλληνες Πρόσκοποι πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το ημερολόγιο γράφει 24 Οκτωβρίου 1945, όταν 51 Κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ξεκινούν μία ελπιδοφόρα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μια «παγκόσμια ένωση κρατών ταγμένη στην προώθηση της συνεργασίας στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια και την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα». Στα χρόνια που ακολούθησαν, όλα τα Κράτη της γης – 191 σήμερα – εντάχθηκαν στον ΟΗΕ. Σήμερα, 24 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ και διαπιστώνουμε ότι οι σκοποί που υπηρετεί παραμένουν το ίδιο επίκαιροι και σημαντικοί. Στην παγκόσμια προσπάθεια για «τη συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια και την ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ισότητα», εκτός από τα κράτη, μπαίνουν και φορείς αλλά και μεμονωμένα άτομα θυμίζοντάς μας ότι κάθε προσπάθεια μετράει. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 ο ΟΗΕ υιοθέτησε «17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Sustainable Development Goals) και μας καλεί όλους να συμβάλλουμε με τις μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις μας στην επίτευξή τους. Οι Έλληνες Πρόσκοποι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών μας, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουμε έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Οι Έλληνες Πρόσκοποι που αποτελούν την μεγαλύτερη κίνηση για νέους στην Ελλάδα, συμμετέχουν στην παγκόσμια καμπάνια με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων:

  • Καμπάνια εσωτερικής ενημέρωσης των μελών τους αλλά και της κοινωνίας για τους δεκαεφτά Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Οργάνωση δράσεων σε όλη την Ελλάδα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
  • Ένταξη των προγραμμάτων τους δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κοινωνικής προσφοράς, προσανατολισμένες στην Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  • Προτροπή προς κάθε μέλος της Προσκοπικής Κίνησης να συμβάλει προσωπικά με μικρές, καθημερινές πράξεις στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σ’ αυτή την παγκόσμια προσπάθεια.

Γιατί κάθε δράση μετρά! Γιατί η υπόθεση της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της Ανάπτυξης, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της φτώχειας και της πείνας, της Εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικές για να τις αφήσουμε στην τύχη! Για να «Κάνουμε τον Κόσμο Καλύτερο»!

iδέες και προτάσεις από τους Προσκόπους για το πώς μπορούμε με απλό τρόπο να συνεισφέρουμε όλοι στην εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

 Μηδενική φτώχεια: Στα γενέθλια ή τη γιορτή μου, αντί για δώρο, ζητάω από τους φίλους μου να δώσουν τα χρήματα σε ένα ίδρυμα. Μηδενική πείνα: Προσφέρω στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου μου τουλάχιστον 5 τρόφιμα/μήνα. Καλή υγεία και ευημερία: Δυο φορές την εβδομάδα δίνω χρόνο στον εαυτό μου για περπάτημα/σωματική άσκηση.

Ποιοτική εκπαίδευση: Δυο φορές το χρόνο διδάσκω τις γνώσεις-ικανότητές μου σε κάποιο κοινωνικό εκπαιδευτήριο.

Ισότητα των φύλων: Μοιράζομαι τις αρμοδιότητες / ευθύνες / αποστολές / δουλειές, ισότιμα, χωρίς διακρίσεις.

Καθαρό νερό – αποχέτευση: Εξοικονομώ νερό – δεν αφήνω τη βρύση να τρέχει την ώρα που βουρτσίζω τα δόντια μου.

Φθηνή και καθαρή ενέργεια: Το μεγαλύτερο μέρος του έτους χρησιμοποιώ ηλιακό φορτιστή για το κινητό μου.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Καταναλώνω ενσυνείδητα προϊόντα που προέρχονται από εταιρίες που εφαρμόζουν διαδικασίες διαφάνειας στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Ενισχύω όποτε μου δίνεται η δυνατότητα, αναπτυξιακές δράσεις ή δράσεις καινοτομίας.

Λιγότερες ανισότητες: Δίνω σε όλους τους ανθρώπους ευκαιρίες, με μοναδικό κριτήριο τις ικανότητές τους.

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Υιοθετώ με την πολυκατοικία μου το πάρκο της γειτονιάς μου και το φροντίζω.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Αγοράζω προϊόντα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον (πριν και μετά τη χρήση) και πάντα ανακυκλώνω.

Δράση για το κλίμα: Τουλάχιστον τις μικρές αποστάσεις τις κάνω με τα πόδια ή το ποδήλατο για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων.

Ζωή στο νερό: Συμμετέχω στους καθαρισμούς των θαλασσών και ανακυκλώνω τα αντικείμενα που μάζεψα.

Ζωή στη στεριά: Περιορίζω τη χρήση πλαστικών ειδών. Αποφεύγω τα πλαστικά ποτήρια, πιάτα κ.λ.π. μιας χρήσης.

Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί: Αποδέχομαι όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, καταγωγής και σεξουαλικής προτίμησης.

Συνεργασία για τους στόχους: Υποστηρίζω φορείς, οργανώσεις και δράσεις που προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους.

Περισσότερα

8# Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη

MYTILINEOS: Στηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα μέσω ΟΠΑ

H καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν σημαντικές επιλογές που δίνουν προοπτική για τη βιώσιμη έξοδο από την οικονομική κρίση, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προσπάθεια για ενίσχυσή τους στη χώρα μας.

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η καινοτομία και η επιχειρηματική κουλτούρα είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα παιδείας και ότι αυτή η κουλτούρα μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί στους νέους. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία επενδύοντας στην υποστήριξη πρωτοποριακών δράσεων προώθησης της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, εγκαινίασε τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), και ειδικότερα με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την υποστήριξη του 9ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας (YES program), που έχει καταστεί πλέον θεσμός και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μαθητών απ’ όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η MYTILINEOS προσέφερε συνολικά 15 υποτροφίες σε μαθητές Λυκείου όλων των τάξεων, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά των εργαζομένων της αλλά και σε μαθητές από την Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με θέματα επιχειρηματικότητας, να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι ζωντανό, διαδραστικό και να κρατά ψηλά το ενδιαφέρον των μαθητών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μαθήματα από ακαδημαϊκούς διδάσκοντες και ομιλίες από προσκεκλημένους επιχειρηματίες, ανάλυση και συζήτηση μελετών επιχειρηματικών περιπτώσεων από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, συμμετοχή σε επιχειρηματικά παιχνίδια, ομαδικές δραστηριότητες καθώς και επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου νέας επιχείρησης. Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, να πραγματοποιήσουν 3 ενδιαφέρουσες και διαδραστικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

Συνολικά το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά να διερευνήσουν σε ένα βαθμό τις δυνατότητές τους ως μελλοντικά στελέχη ή επιχειρηματίες και να καταλάβουν πιο άμεσα τις προοπτικές που τους προσφέρει αυτός ο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος της οικονομίας.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ