Connect with us

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

(upd) Αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης της χρηματοδότησης – H EET σε ρόλο πρεσβευτή Βιωσιμότητας

sustainability

Με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επιτάχυνση της μετάβασης σε αυτό το νέο πλαίσιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (High-Level Expert Group – ΗLEG) λειτουργώντας ως συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ συνέταξε έκθεση, που προτείνει, όπως αποκαλύπτει το csrindex, συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αλλάζουν άρδην το τοπίο στις χορηγήσεις δανείων ενώ σε λίγες ημέρες αναμένεται να αποφασιστεί το σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση αυτών των συστάσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Η βιώσιμη χρηματοδότηση, προϋποθέτει τη μέτρηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής μέριμνας των επιχειρήσεων προωθώντας επενδύσεις προς όφελος των πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον) και η Ελλάδα κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς όπως εξηγεί η κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, λαμβάνεται σχετική μέριμνα μέσω του συστήματος «Environmental & Social Management System», ‘ESMS’, που έχουν ήδη επεξεργαστεί και εφαρμόζουν οι τράπεζες στη χώρα μας.

Η ομάδα HLEG τώρα, χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο για να ολοκληρώσει τη σύνταξη της έκθεσης η οποία καθιερώνει τη βιώσιμη χρηματοδότηση στην Ευρώπη, σε μια συγκυρία που κάνει επιτακτική την ανάγκη για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανάσχεση της τάσης εξαφάνισης ειδών (π.χ. ζώων) που μειώνουν τη βιοποικιλότητα του πλανήτη και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων που προκαλούν εντάσεις και τελικά εμποδίζουν την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο στόχος της ομάδας ήταν να παράσχει έναν βιώσιμο οικονομικό οδικό χάρτη που να περιλαμβάνει πρακτικές συστάσεις πολιτικής για την ΕΕ. Έτσι κατέληξε σε ένα πλάνο για:

 • Το πώς θα ενταχθούν οι εκτιμήσεις βιωσιμότητας πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ
 • Το πώς θα προστατεύεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που συνδέονται με το περιβάλλον και
 • Το πώς θα κινητοποιηθούν κεφάλαια, ιδίως από ιδιωτικούς πόρους, για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και την ανάπτυξη

Η ομάδα HLEG συνιστά ως δράσεις προτεραιότητας

 1. Την κατάταξη των θεμάτων που αφορούν τη βιωσιμότητα στην ΕΕ ξεκινώντας με τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, ώστε να καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις
 2. Την εξειδίκευση των υποχρεώσεων του επενδυτή για να καθοριστούν οι χρονικοί ορίζοντες των επενδύσεων και να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς (ESG) παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις
 3. Την αναβάθμιση του πλαισίου λογοδοσίας (γνωστοποιήσεων, ανακοινώσεων) έτσι ώστε οι ευκαιρίες αειφορίας/βιωσιμότητας και οι κίνδυνοι να είναι διαφανείς
 4. Να επιτραπεί στους μικροεπενδυτές να αξιοποιούν βιώσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης
 5. Την ανάπτυξη επίσημων ευρωπαϊκών προτύπων βιωσιμότητας για ορισμένα οικονομικά στοιχεία
 6. Την ανάπτυξη της Βιώσιμης Υποδομής της Ευρώπης (Sustainable Infrastructure Europe) για την ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας των κρατών μελών της ΕΕ με στόχο τις υποδομές που είναι απαραίτητες για μια πιο βιώσιμη οικονομία και
 7. Την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και στην χρηματοπιστωτική εποπτεία

Η HLEG συμβουλεύει επίσης την ΕΕ:

 • να αντιμετωπίσει την έννοια του “βραχυπρόθεσμου” στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ώστε να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπός της στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επενδύσεις και την ανάπτυξη
 • να εξετάσει τρόπους για την ενημέρωση των πολιτών ώστε να προωθήσει καλύτερα την αειφόρο χρηματοδότηση
 • να παρακολουθεί τα επενδυτικά σχέδια και την παράδοσή τους μέσω ενός ειδικού παρατηρητηρίου της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση/ανάπτυξη
 • να βελτιώσει τα επίπεδα διαφάνειας και καθοδήγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών
 • να διασφαλίσει ότι οι λογιστικοί κανόνες της ΕΕ δεν αποθαρρύνουν αδικαιολόγητα τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις
 • να δημιουργήσει μια αρχή όπως “Σκέψου πρώτα τη Βιωσιμότητα/Αειφορία”, που θα είναι στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ και
 • να προωθηθεί τη βιώσιμη χρηματοδότηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η HLEG έχει κάνει επίσης συστάσεις για συγκεκριμένους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό:

 • να προωθηθεί η δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας στον τραπεζικό τομέα
 • να καταστεί δυνατό για τις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο μετοχικό κεφάλαιο όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις υποδομών
 • να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και οι σύμβουλοι επενδύσεων κατανοούν τις προθέσεις βιωσιμότητας των πελατών τους
 • να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα επιμηκύνουν τον χρονικό ορίζοντα της ανάλυσης κινδύνου και θα αναφέρουν πως αξιολογούν τους παράγοντες ESG
 • να φροντίσουν έτσι ώστε οι αρχές να προωθούν τη γνωστοποίηση πληροφοριών ESG και
 • να επιτευχθεί καλύτερη μακροπρόθεσμη έρευνα από τις επενδυτικές τράπεζες

Τέλος, η HLEG γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές άλλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις για να ασχοληθεί κανείς και συνιστά την υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση κοινωνικών σχεδίων, την επανεκτίμηση του φυσικού και του περιβαλλοντικού κεφαλαίου στις οικονομικές και οικονομικές αποφάσεις και τον επαναπροσανατολισμό της γεωργίας με τρόπο πιο βιώσιμο για την οικονομία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Η κινητοποίηση

Οι συμβουλές της ομάδας HLEG για το πώς θα κατευθυνθεί η ροή του δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου σε βιώσιμες επενδύσεις περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και τις εποπτικές αρχές και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται συνομιλίες στα κράτη μέλη ώστε να αναπτυχθεί η βιώσιμη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο.

Μια πιο στρατηγική προσέγγιση έχει αναπτυχθεί από ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ φαίνεται πώς μια ανοιχτή διαδικασία διαλόγου μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αλλαγή, αναδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη.

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα στελέχη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εργάζονται για να προετοιμάσουν την ελληνική αγορά και όπως σημειώνει στο csrindex.gr η κα. Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών “η επιδίωξη για βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει και βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία προϋποθέτει τη μέτρηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής μέριμνας των επιχειρήσεων προωθώντας επενδύσεις προς όφελος των πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον). Αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί μέσω του συστήματος «Environmental & Social Management System», ‘ESMS’, που έχουν ήδη επεξεργαστεί και εφαρμόζουν τα μέλη μας και είναι συνοπτικά ένα σύστημα, μια μεθοδολογία αναγνώρισης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων (περιβαλλοντική ρύπανση, κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τις επιπτώσεις στην κοινωνία, την απειλή για τη βιοποικιλότητα, κ.ά.), που δύνανται να προκύψουν από τη λειτουργία μιας επιχείρησης ανάλογα και με τον κλάδο που αυτή δραστηριοποιείται. Επομένως στο πλαίσιο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης / εξέτασης κάθε νέας χρηματοδότησης, εντάσσουν στα κριτήρια αξιολόγησής τους, και τον περιβαλλοντικό αλλά και τον κοινωνικό κίνδυνο, ως υποσύνολο του πιστωτικού κινδύνου”.

Εν κατακλείδι, το στοίχημα δεν θα είναι απλώς ο βαθμός στον οποίο οι συστάσεις της ομάδας HLEG υιοθετούνται, αλλά ο βαθμός στον οποίο η βιώσιμη χρηματοδότηση γίνεται μόνιμο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών αγορών και της χάραξης πολιτικής.

Ο απόλυτος στόχος είναι πώς θα καταστεί η βιώσιμη χρηματοδότηση το πρότυπο σε ολόκληρη την ΕΕ – μετατοπίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης από την κατάσταση σταθεροποίησης μετά την κρίση στην θετική πορεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

“Ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για την επιστήμη”

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου οργανώνει σειρά μονοθεματικών συζητήσεων με τίτλο Sustainable Talks, που έχουν στόχο την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα τους μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου.

Στις 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 3ο κατά σειρά με θέμα την καταπολέμηση του Επιστημονικού Αναλφαβητισμού στα σχολεία, μέσω της πρωτοποριακής βιωματικής εκπαίδευσης STEM. Το 3ο Sustainable Talks, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορους κλάδους της αγοράς, εστίασε στην ανάδειξη των ευκαιριών για ενίσχυση της εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους, σε μια συγκυρία όπου οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις επιβάλλουν τη καλύτερη κατανόησή τους από το κοινό και την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων για την επιστήμη.

Thalia_D750

Βασικός ομιλητής του, ο κ. Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Ιδρυτής της Κοινωνικής Επιχείρησης “SciCo” έθεσε μερικά κρίσιμα ερωτήματα όπως: “Γιατί η επικοινωνία της επιστήμης είναι πιο απαραίτητη από ποτέ στη σημερινή «post-truth» εποχή;» «Πώς η διάχυση της επιστήμης προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα;” “Γιατί χρειαζόμαστε την εκπαίδευση STEM;” Τόνισε επίσης ότι “οι δεξιότητες πάνω στην επικοινωνία, την επιστήμη, τις εκθετικές τεχνολογίες, την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων είναι απαραίτητα εφόδια για τους πολίτες του μέλλοντος». Καθώς παράλληλα και ότι “οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών μας σε διεθνείς αξιολογήσεις αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης αυτών των δεξιοτήτων”, εξηγώντας ότι «δράσεις και προγράμματα της SciCo, όπως το STEMpowering Youth, συμβάλλουν με μετρήσιμο αντίκτυπο στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της νέας γενιάς, παρέχοντας εκπαίδευση STEM και ενισχύοντας τη μαθητική καινοτομία σε 35 διαφορετικές απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.»


Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης κατά την διάρκεια της ομιλίας του τόνισε: «Η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Vodafone. Πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις της τεχνολογίας και των επιστημών δημιουργούν εξαιρετικά θετικές προοπτικές και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή περισσότερων ανθρώπων προς το καλύτερο. Ανοίγουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και δρουν ως καταλύτης για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους ενθαρρύνοντας τους να εργαστούν για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου, πιο συναρπαστικού μέλλοντος για όλους».

Περισσότερα

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

Ασφαλέστεροι δρόμοι: υποχρεωτική χρήση στα οχήματα τεχνολογιών που σώζουν ζωές

Όλα τα καινούρια οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με τεχνολογίες που σώζουν ζωές. Από συστήματα που αντιλαμβάνονται ότι το κεφάλι του οδηγού γέρνει ή τα μάτια του κλείνουν και θα έχουν ηχητικές ειδοποιήσεις μέχρι σήματα επείγουσας στάθμευσης και καταγραφή δεδομένων σε ατυχήματα.

Αυτή η νομοθεσία προωθείται από την Ευρώπη με το ευρωκοινοβούλιο βα έχει ήδη εγκρίνει τους νέους κανόνες και πλέον να αναμένεται η έγκριση από το Συμβούλιο.

Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα είναι υποχρεωτικά εγκατεστημένα σε όλα τα οχήματα είναι:

 • η «έξυπνη» υποβοήθηση ταχύτητας
 • η διευκόλυνση (μέσω τυποποιημένων συστημάτων αλληλεπίδρασης) της εγκατάστασης μηχανισμών διαθέσιμων στο εμπόριο για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος
 • τα συστήματα παρακολούθησης υπνηλίας και προσοχής του οδηγού/αναγνώρισης της διάσπασης της προσοχής
 • τα σήματα επείγουσας στάθμευσης οι ανιχνευτές οπισθοπορίας
 • τα συστήματα καταγραφής δεδομένων ατυχήματος (τα οποία προστέθηκαν από τους ευρωβουλευτές, καθώς η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε τη χρήση τους μόνο σε επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά)

Θα είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση εξελιγμένων συστημάτων πέδησης έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησης απόκλισης στα επιβατικά και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη στα φορτηγά και τα λεωφορεία υπό τον υφιστάμενο Κανονισμό για τη Γενική Ασφάλεια των Οχημάτων. Η προτεινόμενη νομοθεσία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων υποχρεώσεων για τη χρήση συστημάτων καταγραφής πίεσης των ελαστικών από τα επιβατικά οχήματα σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Τα ημιφορτηγά και τα αυτοκίνητα τύπου «SUV» επιπροσθέτως θα πάψουν να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις για σειρά χαρακτηριστικών ασφαλείας που μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτικά μόνο για τα συνηθισμένα επιβατικά οχήματα. Οι ευρωβουλευτές άλλαξαν το κείμενο της πρότασης για να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα καταγραφής δεδομένων για τα ατυχήματα θα λειτουργούν σε «συστήματα κλειστού βρόχου» τα οποία θα επεγγράφουν («overwrite») δεδομένα και τα οποία δε θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση του οδηγού ή του οχήματος μέσω ανωνυμοποίησης.

Ειδικές προδιαγραφές για φορτηγά και λεωφορεία

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τρόπο που θα καθιστά άμεσα ορατούς στον οδηγό τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων, όπως π.χ. ποδηλάτες και πεζούς. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, «αυτές οι προδιαγραφές θα εξαλείψουν τα ‘τυφλά σημεία’ μπροστά από τον οδηγό, ενώ θα τα μειώσουν επίσης σημαντικά όσον αφορά τα πλευρικά παράθυρα». Τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων οχημάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά περίσταση, προσέθεσαν. Για τα οχήματα υδρογόνου, οι νέοι κανόνες αφορούν κυρίως την ποιότητα των υλικών και ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και για τις δοκιμαστικές τους διαδικασίες.

Η εισηγήτρια Róża Thun (ΕΛΚ, Πολωνία), δήλωσε: «Η ασφάλεια στο δρόμο, ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων, είναι η προτεραιότητά μας. Οι νέοι κανόνες αφορούν κυριολεκτικά θέματα ζωής και θανάτου. Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στο να σώσουμε ζωές και να μειώσουμε τους τραυματισμούς. Ο πρόσθετος υποχρεωτικός εξοπλισμός για αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Είμαι πολύ περήφανη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: παρά τις διαφορές μας, οι ευρωβουλευτές στήριξαν τις φιλόδοξες αυτές προτάσεις».

Περισσότερα

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

DIAGEO: Πρόγραμμα για νέους LEARNING FOR LIFE

Η DIAGEO, κορυφαία εταιρεία premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, υλοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρωτοβουλία LEARNING FOR LIFE σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση PRAKSIS. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στους κλάδους Τουρισμού και Ψυχαγωγίας, μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Το LEARNING FOR LIFE υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της DIAGEO, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Το LEARNING FOR LIFE ξεκίνησε πιλοτικά στις 18 Φεβρουαρίου και θα έχει διάρκεια 7 εβδομάδων. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-35 ετών που ανήκουν σε εργασιακά ευάλωτες ομάδες και περιλαμβάνει δύο στάδια: βασική εκπαίδευση (διάρκειας 3 εβδομάδων) και πρακτική άσκηση (διάρκειας 4 εβδομάδων). Στο πρώτο στάδιο, οι 18 μαθητευόμενοι συμμετέχουν σε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων από επαγγελματίες barista, bartenders, ειδικούς στο κρασί και την μπίρα, καθώς και σεμινάρια για την ενδυνάμωση της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών τους ικανοτήτων (life skills).

Στο δεύτερο στάδιο, παρέχεται στους συμμετέχοντες πρακτική άσκηση με απώτερο στόχο την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης.
Τη βασική εκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων στο bartending και τον καφέ έχει αναλάβει, σε συνεργασία με την DIAGEO, το Bar Academy, καθιερωμένο κέντρο δια βίου μάθησης, που εξειδικεύεται στην εκπαίδευση bartenders. Παράλληλα, η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία» και το «Κτήμα Κοκοτού» θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες γνώσεις και βιωματική εκπαίδευση σε θέματα μπίρας και κρασιού, αντίστοιχα, ενώ το τελευταίο στάδιο του προγράμματος, η πρακτική άσκηση, θα πραγματοποιηθεί χάρη στη συνεργασία των επιχειρήσεων: Όμιλος Momentum, Zambri, Lagonissi Grand Resort και GRECOTEL, οι οποίοι θα παράσχουν εργασιακή ευκαιρία στους αποφοίτους.

Το LEARNING FOR LIFE κατέχει σημαντική θέση στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της DIAGEO σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησε το 2008 από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και πλέον έχει αναπτυχθεί σε πάνω από 40 χώρες. Πάνω από 90 τέτοια προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως με πάνω από 160.000 νέους να έχουν εκπαιδευτεί μέσω της πρωτοβουλίας. Με την υλοποίηση του προγράμματος LEARNING FOR LIFE, η DIAGEO επιβεβαιώνει τον υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο λειτουργίας της και τη συνεχή στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Με στόχο να εμπνεύσει και να μεταμορφώσει τις ζωές των κοινωνικά ευάλωτων ανθρώπων, το LEARNING FOR LIFE αντανακλά επίσης τη βασική δέσμευση της εταιρείας για την προαγωγή της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, ως μέρος ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, μέσω της προσφοράς σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ