ΕΥ: Η διαφάνεια κλειδί για τις εταιρικές αναφορές το 2020

Date:

Share post:

Το έβδομο ετήσιο συνέδριο Financial Reporting Insights, διοργάνωσε διαδικτυακά η ΕΥ Ελλάδος, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με θέμα την κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών στο περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας που διαμόρφωσε ο COVID-19.

Η εκδήλωση κάλυψε τρεις κύριες θεματικές: (1) τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εποπτικών αρχών, (2) τις βασικές παρατηρήσεις και ενέργειες από ελέγχους των εποπτικών αρχών σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, καθώς και (3) ενημέρωση για επιμέρους τεχνικά θέματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – IFRS).

Τις θεματικές ανέλυσαν οι κ.κ. Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής για θέματα ΔΠΧΑ στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής για θέματα Κεφαλαιαγορών στην περιοχή CESA, Βασίλης Τζίφας, Associate Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, Αικατερίνη Βατζάκη, Senior Manager, μέλος του Global IFRS Desk της EY, Γεωργία Καλπακλή, Senior Manager, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, μέλος του CESA IFRS Desk της EY, και Στέλιος Ντούρης, Manager, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, μέλος του CESA IFRS Desk της EY.

Η πρώτη ενότητα επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες των εποπτικών αρχών, οι οποίες σχετίζονται, σε μεγάλο βαθμό, με τις επιπτώσεις του COVID-19 στις χρηματοοικονομικές αναφορές. Οι εποπτικές αρχές αναμένουν από τις εισηγμένες εταιρείες, ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική τους επίδοση, στην οικονομική τους θέση και τις ταμειακές τους ροές, καθώς και τα σενάριά τους για αντιμετώπιση της πανδημίας και την αναμενόμενη επίδρασή της στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA), καθώς και των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC).

Η κα Παναγίδου υπογράμμισε ότι οι εποπτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις εκτιμήσεις και κρίσεις που θα γίνουν εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας και πώς αυτές επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Going Concern) και τη ρευστότητα μιας εταιρείας. Η ομιλήτρια τόνισε ότι, αν και δεν είναι εύκολο, η κάθε διοίκηση πρέπει να προβεί στην καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των δεδομένων και των στοιχείων που διαθέτει, τα οποία πρέπει να είναι εύλογα και υποστηριζόμενα από εξωτερική πληροφόρηση, συμπληρώνοντας ότι οι συνθήκες καθιστούν επιτακτική τη διαφάνεια (με γνωστοποίηση των εκτιμήσεων και των κρίσεων), για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές σε αυτήν την περίοδο.

Σχολιάζοντας τις προτεραιότητες του SEC, η κα Καλομενίδου τόνισε τη σημαντικότητα των υψηλής ποιότητας γνωστοποιήσεων σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας και στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (Environment, Social and Governance – ESG), σημειώνοντας ότι οι επενδυτές έχουν από καιρό αιτηθεί την εισαγωγή απαιτήσεων για τη γνωστοποίηση σχετικών στοιχείων, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών πιθανόν να ωθήσει το SEC προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κος Τζίφας αναφέρθηκε στη δυσκολία εκτίμησης των επιπτώσεων της πανδημίας, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για άσκηση αυξημένης κρίσης σχετικά με την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ενός οργανισμού, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (International Accounting Standard – IAS). Ο ομιλητής υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό οι διοικήσεις να λαμβάνουν υπόψη στις εκτιμήσεις τους, τόσο τις υπάρχουσες, όσο και τις αναμενόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ, παράλληλα, οι εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς με νέα στοιχεία μέχρι και την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων.

Στους τρόπους αποτύπωσης των επιπτώσεων του COVID-19 στις οικονομικές καταστάσεις, όπως η χρήση εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης (Alternative Performance Measures – APMs), επικεντρώθηκε η κα Βατζάκη, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την ESMA, συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή παρουσίασης των επιπτώσεων σε διακριτές γραμμές της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς οι επιπτώσεις μπορεί να είναι διάχυτες στα αποτελέσματα, και η διακριτή παρουσίασή τους ενδέχεται να μην απεικονίζει πιστά την τρέχουσα ή μελλοντική συνολική οικονομική απόδοση ενός οργανισμού. Αντίθετα, ενθαρρύνεται η γνωστοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής πληροφόρησης, καθώς και της προσέγγισης για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων, με τρόπο που να παρέχει σαφή εικόνα των διάφορων περιοχών που επηρεάστηκαν από την πανδημία, σε μία ενιαία ή και περισσότερες σημειώσεις.

Σε σχετική ερώτηση, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (47%) απάντησαν ότι ο οργανισμός τους δεν έχει αποφασίσει ακόμη τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μόλις το 6% δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης στις κύριες οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, 24% σκοπεύουν να περιγράψουν τις επιπτώσεις του COVID-19, χωρίς τη χρήση APMs, στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Η αξιολόγηση για τυχόν απομείωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (62%) και η αξιολόγηση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (61%), αναγνωρίστηκαν από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, ως οι περιοχές που αναμένεται να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή και χρόνο από την επιχείρησή τους, κατά το κλείσιμο της χρήσης του 2020. Οι μεταβολές σε όρους μισθωτηρίων συμβολαίων (19%) και οι κρατικές επιχορηγήσεις (12%), φαίνεται, να απασχολούν δευτερευόντως τους συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια, ειδική αναφορά έγινε στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, και κυρίως σε ζητήματα βιωσιμότητας και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, που καταλαμβάνουν ολοένα και υψηλότερη θέση στην ατζέντα των εποπτικών αρχών. Η κα Παναγίδου εξήγησε ότι παραμένει αντικείμενο συζήτησης το πώς οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα μαζί με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, με έναν αυξανόμενο αριθμό επενδυτών να θέτουν έντονα την ανάγκη για τη γνωστοποίηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Κατά τη δεύτερη ενότητα, παρουσιάστηκαν οι βασικές δράσεις της ESMA για την εφαρμογή των νέων προτύπων IFRS 15 «Αναγνώριση Εσόδων», και IFRS 16 «Μισθώσεις», ενώ έγινε, επίσης, ειδική αναφορά στα comment letters του SEC.

Στην τελευταία ενότητα, έγινε η καθιερωμένη, πλέον, τεχνική ενημέρωση για θέματα IFRS, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτύπου για τις μισθώσεις, και της μεταρρύθμισης σχετικά με τα διατραπεζικά επιτόκια (Interbank Offered Rates – IBORs). 

Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Related articles

EEΣ: Δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στην Καλλιθέα

Η δράση υλοποιήθηκε από την Κινητή Ομάδα Υγείας και τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Σταθμό Καλλιθέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Dentist Pass: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 22 Δεκεμβρίου

Πάνω από 200.000 παιδιά ηλικίας 6 -12 ετών έχουν ενισχυθεί έως σήμερα από το Πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας του Υπουργείου Υγείας “Dentist pass”.

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Aνακαίνιση φαρμακείου στο Τζάνειο

Το Τζάνειο Νοσοκομείο σήμερα διαθέτει πλέον ένα πλήρες αναβαθμισμένο φαρμακείο, το οποίο εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο όλων των φαρμάκων που διατίθενται στους ασθενείς.

Praktiker Hellas: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός «Σπίτι Ανοιχτό – The Challenge»

Ο διαγωνισμός, αφορά στην πλήρη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός αστικού διαμερίσματος AirBnB για να γίνει φιλικό σε ΑμεΑ.
Skip to content