Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Date:

Share post:

ceb3ceb5ceba-cf84ceb5cf81cebdceb1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολιτική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η παροχή και διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες της.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων, για την πρόληψη λαθών – παραλήψεων και των επιπτώσεων αυτών στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζόμενων, εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας Ασφάλειας.

Η εταιρία προσπαθεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας και για το σκοπό αυτό δεσμεύεται:

 • Για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρίας.
 • Για την κατά το δυνατόν καλύτερη αναγνώριση των κινδύνων και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους σε όλους τους εργαζόμενους, με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
 • Για την πρόληψη των τραυματισμών, των ασθενειών και των δυσμενών περιστατικών Υγείας & Ασφάλειας που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Για την παροχή κατάλληλης, επαρκούς εκπαίδευσης Υγείας & Ασφάλειας στους εργαζόμενους.
 • Για την άμεση διερεύνηση κάθε ατυχήματος / συμβάντος προκειμένου να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα και να ληφθούν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν μελλοντικά παρόμοιες καταστάσεις.
 • Για την πρόληψη – προστασία των εργαζομένων της, των υπεργολάβων και τρίτων μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών και διαδικασιών λειτουργίας που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια.

Επιπλέον, η ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται:

 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους όσο στους προμηθευτές, τους υπεργολάβους, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους, και πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος θα αναλάβει υπεύθυνα και αποτελεσματικά το δικό του μερίδιο των υποχρεώσεων στην κοινή προσπάθεια για την πρόληψη και αποφυγή των ατυχημάτων.

Η Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας αποτελεί Δέσμευση και Οδηγό για την Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.

Η ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί η ίδια να αποτελεί πηγή ρύπανσης και παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
 • Να μειώνει την ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίσει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους.
 • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.
 • Να προστατεύει τα αρχαία μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη χλωρίδα – πανίδα του οικοσυστήματος υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρίας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου, διαδικασίας, συστήματος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών πλευρών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ως βασικό άξονα της επιχειρηματικής του δράσης τη στοχευμένη κοινωνική προσφορά, με αιχμή:

 • Τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Την άμεση παρέμβαση και υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές).
 • Την ουσιαστική ανταπόδοση της φιλοξενίας των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, με έργα και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων τους και αναδεικνύουν την πολιτιστική τους κληρονομιά.
 • Την παροχή ευκαιριών σε νέους ανθρώπους μέσα από την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

Ενδεικτικά παραδείγματα της κοινωνικής δράσης του ομίλου είναι τα εξής:

 • Οικονομική στήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Κρατικών Φορέων που επικεντρώνουν τη δράση τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Το Χαμόγελο του Παιδιού, η Κιβωτός του Κόσμου, UNICEF, Βρεφοκομείο Αθηνών, Προγράμματα Σίτισης του Δήμου Αθηναίων, Γηροκομεία κ.ά.).
 • Δωρεάν κατασκευή έργων υποδομής και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στις περιοχές που μας φιλοξενούν (συντηρήσεις σχολείων, κέντρων υγείας, δημοτικών κτηρίων, δρόμων, γεωτρήσεις, έργα δημοτικού φωτισμού κλπ.).
 • Καθαρισμοί ρεμάτων κι αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά μετά από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες).
 • Παρεμβάσεις σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ. υποδομές μετά από σεισμούς.
 • Χορηγικά προγράμματα προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους σε περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Χρηματοδότηση δράσεων για τον πολιτισμό και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.
 • Παροχή υποτροφιών σε νέους και νέες, υποστήριξη επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων κ.ά.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013

Related articles

Προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία λόγω εξάρτησης από τους ημιαγωγούς

Η ζήτηση ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες τάσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Το Trimaran IDEC SPORT στην Μαρίνα Φλοίσβου για το the Arch Project

Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων για την προβολή καινοτόμων λύσεων.

BCG: Έκθεση βιωσιμότητας για το 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, η BCG πραγματοποίησε περισσότερα από 900 κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα για 780 φορείς το 2022, ενώ έχει επενδύσει συνολικά από το 2020 πάνω από 1 δισ. δολ..

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Συνεργασία με GEP σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.
Skip to content