Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Date:

Share post:

ep_monolg_500px_jpg_logo_el

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 6η Φεβρουαρίου 2013 προχώρησε σε ψήφισμα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ώστε να αποτελέσει αρωγός στην αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν,

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

1.  αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας σειράς δηλώσεων πολιτικής που διασφαλίζουν την ευρύτερη προώθηση της ΕΚΕ, την ενσωμάτωσή της στις πολιτικές της ΕΕ και ώστε να καταστεί μια πάγια αρχή για την δράση της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βασιστούν στη στρατηγική για την ΕΚΕ 2014 – 2020 και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση των εταιρειών να μεριμνήσουν για την ΕΚΕ·

2.  τονίζει ότι η ενεργός συνειδητοποίηση της κοινωνικής ευθύνης ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις και την κοινωνική αποδοχή τους·

3.  συμφωνεί, ωστόσο, με την ανάλυση που παρατίθεται στην ανακοίνωση ως προς το γεγονός ότι οι πρακτικές ΕΚΕ εξακολουθούν να περιορίζονται ως επί το πλείστον σε μια μειοψηφία μεγάλων εταιρειών, παρά τις άμεσες εκκλήσεις στις ανακοινώσεις της Επιτροπής το 2001 και το 2006, προκειμένου περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την ΕΚΕ· θεωρεί ωστόσο, ότι οι επιχειρήσεις έχουν πάντοτε εμπλακεί με την κοινωνία στην οποία ασκούν δραστηριότητα και ότι η ΕΚΕ μπορεί να εισαχθεί σε εταιρείες οιουδήποτε μεγέθους· τονίζει επίσης την ανάγκη να λάβουν μέρος στον διάλογο για την ΕΚΕ και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες την υιοθετούν επί τη βάσει μιας άτυπης και διορατικής προσέγγισης που συνεπάγεται έναν ελάχιστο βαθμό διοικητικής επιβάρυνσης και χωρίς να αυξάνεται το κόστος·

4.  εφιστά την προσοχή στον στρατηγικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ενθάρρυνση της εισαγωγής της ΕΚΕ, λόγω των στενών δεσμών τους με τις περιοχές στις οποίες ασκούν δραστηριότητα· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, από κοινού με τις εθνικές αρχές και τις πολυμερείς πλατφόρμες, ειδικές τομεακές ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν συλλογικά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ΕΚΕ εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στα περιβαλλοντικά πρότυπα εις βάρος των κοινωνικών προτύπων τα οποία, ωστόσο, είναι βασικής σημασίας για την αποκατάσταση ενός κοινωνικού κλίματος που να ευνοεί την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική σύγκλιση·

6.  πιστεύει ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εγκυμονεί έναν πραγματικό κίνδυνο να υποστούν οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της πολιτικής, περιλαμβανομένων και εκείνων εντός της ΕΕ, τις συνέπειες της δικής τους ολέθριας βραχυπρόθεσμης προσέγγισης, εστιάζοντας αποκλειστικά σε μέτρα στενά εννοούμενης διαφάνειας και υπευθυνότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και παραβλέποντας την επείγουσα ανάγκη, τόσο στον χρηματοπιστωτικό όσο και σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς, να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές και επιτακτικές προκλήσεις της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της κοινωνικής αποσύνθεσης, κατά τρόπο ολοκληρωμένο·

7.  προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν στο μέλλον να είναι βιώσιμες μόνο αν υπάρχουν στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει εναλλακτική λύση πέραν της προσαρμογής σε ένα μέλλον χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, όπου περιλαμβάνεται η διατήρηση του παγκόσμιου κοινωνικού και φυσικού κεφαλαίου, μια διαδικασία στην οποία η ΕΚΕ πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο·

8.  πιστεύει ότι η «κλιμάκωση» της ΕΚΕ πρέπει να βελτιωθεί μέσω: της έμφασης στα μέσα της ΕΚΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· νέας ώθησης από επιχειρήσεις που είναι κορυφαίες μεταξύ των ομοίων τους· γνωστοποίησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών εκ μέρους των εταιριών· της χρήσης κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών· υποστήριξης από τη δημόσια διοίκηση για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη συνεργασία ΕΚΕ και την παροχή κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών, όπως είναι ένα σύστημα κινήτρων· ουσιαστικής ανάλυσης του αντίκτυπου των υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΕΚΕ· υποστήριξης για νέες πρωτοβουλίες στον κοινωνικό τομέα· προσαρμογής της ΕΚΕ για την κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· και μεγαλύτερης αναγνώρισης τόσο από την επιχειρηματική κοινότητα όσο και από την ευρύτερη κοινωνία της τεράστιας κλίμακας των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος·

9.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εμβαθύνει την ΕΚΕ στην Ευρώπη με την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και την υποστήριξη πολυμερών πρωτοβουλιών για τους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας, και καλεί τις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις να υιοθετήσουν την πρωτοβουλία αυτή·

10.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΚΕ πρέπει να περάσει από τη διαδικασία στο αποτέλεσμα·

11.  επικροτεί το γεγονός ότι ο ορισμός που δίδεται για την ΕΚΕ στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ο οποίος αντανακλά τη νέα προσέγγιση που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Πολυμερούς Φόρουμ το 2009, παρέχει μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μη αποκλεισμό και οικοδόμηση συναίνεσης, και αντικατοπτρίζει ορθώς τη νέα συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα χάρη στην ομόφωνη συμφωνία για τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ και άλλα μέσα όπως το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΙSΟ 26000· επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση κοινωνικών, περιβαλλοντικών, δεοντολογικών προβληματισμών και προβληματισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες· εμμένει στην άποψη ότι Επιτροπή πρέπει να διασαφηνίσει τη διαφορά μεταξύ: (1) του κοινωφελούς έργου των επιχειρήσεων· (2) της κοινωνικής δράσης των επιχειρήσεων βάσει νομοθεσίας, κανόνων και διεθνών προτύπων· και (3) της αντικοινωνικής δράσης των επιχειρήσεων, που αντίκειται στη νομοθεσία, τους κανόνες και τα διεθνή πρότυπα, είναι εγκληματική και συνιστά εκμετάλλευση, όπως πχ στην περίπτωση της παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας, και η οποία θα πρέπει να καταδικασθεί ανεπιφύλακτα·

12.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΚΕ πρέπει να επεκταθεί στη στάση των επιχειρήσεων έναντι των τρίτων χωρών και εντός αυτών·

13.  παρατηρεί με ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει να περιλαμβάνει αναφορές στην ΕΚΕ στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· εκτιμά, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους στο διεθνές εμπόριο, ότι η εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των εμπορικών συμφωνιών τις οποίες συνάπτει η ΕΕ στο πλαίσιο του κεφαλαίου της «βιώσιμης ανάπτυξης»· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή αυτών των αρχών της ΕΚΕ στην εμπορική πολιτική·

14.  θεωρεί ότι η «κοινωνική ευθύνη» θα πρέπει επίσης να σέβεται θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα όπως εκείνα που καθορίζει η ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων, ιδιαίτερα, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις, της απαγόρευσης της καταναγκαστικής εργασίας, της κατάργησης της παιδικής εργασίας και της εξάλειψης των διακρίσεων στην εργασία·

15.  επιδοκιμάζει ανεπιφύλακτα την συμβολή των Επιτρόπων στον τομέα της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και της εσωτερικής αγοράς και το προσωπικό τους για την προσανατολισμένη προς το μέλλον και εποικοδομητική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής· αναγνωρίζει τη συμβολή που είχαν στην ΕΚΕ και άλλα τμήματα της Επιτροπής, μέσω της διυπηρεσιακής ομάδας· καλεί, ωστόσο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής να ηγηθεί προσωπικά στο θέμα της ΕΚΕ και να εξασφαλίσει τον πλήρη ενστερνισμό της δέσμευσης της Επιτροπής σε σχέση με την ΕΚΕ, ιδιαίτερα στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και εκείνες που ασχολούνται με τις εξωτερικές σχέσεις·

16.  πιστεύει ότι η ΕΚΕ πρέπει να περιλαμβάνει κοινωνικά μέτρα, συγκεκριμένα δε για την επαγγελματική κατάρτιση, για τον συνδυασμό της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή και για τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας· δηλώνει εκ νέου ότι πιστεύει στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις από την ΕΚΕ, ωστόσο επαναλαμβάνει ότι το γεγονός ότι τα οφέλη δεν είναι ορατά βραχυπρόθεσμα σε οποιαδήποτε κατάσταση ή εταιρεία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί δικαιολογία για την υιοθέτηση ανεύθυνης και αντικοινωνικής στάσης· πιστεύει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία από έρευνες για να αποδειχτούν τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, και ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών· ζητεί τη διεξαγωγή νέας έρευνας για την ΕΚΕ, επικεντρωμένης στην αξιολόγηση του σωρευτικού αντίκτυπου της μεταβολής στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων λόγω της ΕΚΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των γενικών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προκλήσεων όπως οι εκπομπές άνθρακα, η οξίνιση των υδάτων, η ακραία φτώχεια, η παιδική εργασία και η ανισότητα, και για τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν για τη μελλοντική συμμετοχή της Ευρώπης στην ανάπτυξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών ΕΚΕ·

17.  αναγνωρίζει ότι το τρωτό σημείο στις πρωτοβουλίες ΕΚΕ προκύπτει από εταιρίες οι οποίες ενώ καυχώνται ότι ασκούν ΕΚΕ, κατορθώνουν να αποφεύγουν σημαντικές ομάδες συμφερόντων ή ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με την επιχείρησή τους και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τους· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις δημοσιονομικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, να χρησιμοποιήσει το προηγούμενο έργο των «εργαστηρίων» για την ΕΚΕ για να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους μπορούν αντικειμενικά να εντοπίζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν ουσιώδη σημασία για την εν λόγω βιομηχανία, καθώς επίσης δίκαιη και ισόρροπη επιλογή των ενδιαφερομένων μερών που θα συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες ΕΚΕ της επιχείρησης·

18.  πιστεύει ότι οι καταναλωτές δίνουν ολοένα και περισσότερη έμφαση στις δράσεις ΕΚΕ των επιχειρήσεων και, για το λόγο αυτό, καλεί τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρηματικές δράσεις που σχετίζονται με ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

19.  επισημαίνει ότι η ΕΚΕ θα είναι βιώσιμη μόνον εφόσον τηρούνται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και οι τοπικές διατάξεις δασμολογικού χαρακτήρα των κοινωνικών εταίρων·

20.  εκτιμά ότι κατά την αξιολόγηση της κοινωνικής ευθύνης μίας εταιρίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά των επιχειρήσεων που μετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της καθώς και των πιθανών υπεργολάβων της·

Βιώσιμη ανάκαμψη

21.  στηρίζει την άποψη που εκφράζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «η συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής κρίσης και την εξεύρεση βιώσιμων επιχειρηματικών προτύπων εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να συμμετέχουν στην ΕΚΕ· καλεί τις επιχειρήσεις να εξετάσουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας (όπως π.χ. διοίκηση και κατάρτιση, αγορές, στελέχωση, περιβάλλον και κοινωνία), με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα, όπως οι Ρομά και τα άτομα με αναπηρία, και στην πρόσληψη όχι μόνο απλών εργαζομένων αλλά και υψηλόβαθμων στελεχών από την τοπική αγορά εργασίας, με τη δημιουργία, για παράδειγμα, συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους πανεπιστημίου να εργάζονται σε ποιοτικές θέσεις πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αποκτούν την εργασιακή εμπειρία που απαιτείται από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα·

22.  θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων που οξύνονται λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως η έλλειψη στέγης και η φτώχεια, και στην ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες εργάζονται·

23.  αναγνωρίζει ότι η οικονομική κρίση συνοδεύεται από αύξηση της αβεβαιότητας στην απασχόληση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, από αποκλίσεις στις συνθήκες εργασίας, οι οποίες οφείλονται εν μέρει στην ανάθεση υπεργολαβιών, από εξαναγκασμό σε μερική απασχόληση για πολλά άτομα που αναζητούν θέσεις πλήρους απασχόλησης, από την αύξηση εργασιακών και εργατικών πρακτικών ενίοτε στα όρια της εκμετάλλευσης και από μια επανεμφάνιση του άτυπου τομέα· ζητεί από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Πολυμερές Φόρουμ να εξετάσουν συγκεκριμένα το φαινόμενο της αυξημένης ανάθεσης υπεργολαβιών· ζητεί να καθοδηγείται το έργο αυτό από τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών που εφαρμόζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού και ειδικότερα στην έννοια της εκτίμησης επιπτώσεων, ανεξάρτητα από τα διάφορα επίπεδα εφοδιασμού·

24.  επισημαίνει ότι στην ΕΚΕ εντάσσονται επίσης η τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, η ανάπτυξη διαδικασιών και πολιτικής σε σχέση με την πρόσληψη και την απόλυση, η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων και η έγκαιρη καταβολή της αμοιβής και των άλλων οφελών, και ζητεί την τήρηση των πτυχών αυτών·

25.  αναγνωρίζει ότι η κρίση έχει αντίκτυπο στο κοινωνικό πλέγμα· επιδοκιμάζει τη σειρά μέτρων που έλαβαν ορισμένες επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση ευάλωτων και μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας· ζητεί από τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν με αυτού του τύπου πρωτοβουλίες· τονίζει, ωστόσο, ότι το κλείσιμο επιχειρήσεων και οι περικοπές θέτουν σε κίνδυνο ορισμένα από τα οφέλη που επιτεύχθηκαν μέσω της ΕΚΕ όπως η απασχόληση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδίως δε ατόμων με αναπηρίες, η βελτίωση της κατάρτισης και της θέσης των εργαζομένων αυτών, η προώθηση καινοτόμων νέων μορφών κοινωνικά επωφελούς παραγωγής και υπηρεσιών, για παράδειγμα με πιστοδοτικές ενώσεις, και η προώθηση νέων προτύπων απασχόλησης μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και δίκαιου εμπορίου· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν δείκτες αναφοράς σε σχέση με τα κοινωνικά μέτρα· ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει μείζονα ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ενσωματώνοντας μια προσέγγιση με βάση το φύλο και εστιάζοντας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, και να προβεί σε πλήρη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους συμμετέχοντες στην ΕΚΕ σχετικά με το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής·

26.  θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ δεν ωφελούν μόνο το κοινωνικό σύνολο, αλλά συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των δυνητικών καταναλωτών, πράγμα που συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητά της μακροπρόθεσμα·

27.  επισημαίνει ότι η δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και δια βίου εκπαίδευσης για τους εργαζομένους, οι τακτικές ατομικές αξιολογήσεις των εργαζομένων, το πρόγραμμα διαχείρισης δεξιοτήτων και ο ορισμός μεμονωμένων επιχειρηματικών και αναπτυξιακών στόχων για τους εργαζομένους, αυξάνουν τα κίνητρα και την αφοσίωση τους και αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της ΕΚΕ·

28.  υπογραμμίζει ότι, ιδίως σε εποχή κρίσης, οι επιχειρήσεις που ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της ΕΚΕ πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων καινοτομίας στην περιοχή τους, μέσω της εισαγωγής καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογικών λύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής και μέσω νέων επενδύσεων και εκσυγχρονισμού· υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή, η αποδοτική χρήση των πόρων, και η περιβαλλοντική συμβατότητα στην επιχειρηματική δραστηριότητα προσφέρει δυνατότητες για την προώθηση μιας βιώσιμης ανάκαμψης·

29.  πιστεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη κάλυψη των δικαιωμάτων τους σε ιδιωτικές συντάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στα προγράμματα συνταξιοδότησης στην ΕΕ, μετά την κρίση· καλεί τις υπεύθυνες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση ρυθμίσεων ανοικτών, αμερόληπτων και βασιζόμενων σε κανόνες, για τη διαχείριση των επενδύσεων των συνταξιοδοτικών ταμείων, και στο πλαίσιο της ευρύτερης πρόκλησης σε σχέση με την ΕΚΕ, που αποτελεί η αντιμετώπιση της ενεργού γήρανσης σε μια εποχή δημογραφικών μεταβολών· επισημαίνει ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη·

Οργάνωση σε διεθνές επίπεδο και πολυμερείς προσεγγίσεις

30.  επικροτεί ανεπιφύλακτα την έμφαση που δίδεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση και την εφαρμογή διεθνών προτύπων και, δεδομένης της επικαιροποίησης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ το 2011 και της συμφωνίας για τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, πιστεύει ότι η δράση της ΕΕ θα πρέπει επί του παρόντος να επικεντρωθεί κυρίως στην στήριξη και την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και αρχών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· τονίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ προσδιορίζονται και αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο και έχουν ως στόχο να καθιερώσουν και να διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού, προωθώντας συγχρόνως ανοιχτές, δίκαιες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο· προτείνει στην Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ στην ΕΕ·

31.  τονίζει τη σημασία που λαμβάνει η ανάπτυξη ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να αποτρέπονται αποκλίνουσες ερμηνείες σε εθνικό επίπεδο και να αποφεύγεται ο κίνδυνος να δημιουργούνται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα·

32.  τονίζει ότι καθένα από τα 27 κράτη μέλη πρέπει να επισπεύσει την αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ΕΚΕ και την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων για την εφαρμογή των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2013 το αργότερο· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν κατά την εκπόνηση των σχεδίων αυτών τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων, των οργανώσεων των εργοδοτών και των εθνικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΟΑΔ)· ζητεί από την ΕΕ να ενεργήσει κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία όσων κρατών μελών έχουν ήδη εισέλθει σε αυτή τη διαδικασία· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εμπνευστούν από τις κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο πρότυπο ISO 26000, από την πλέον πρόσφατη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της Πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και από τη γραμμή που χάραξε η ευρωπαϊκή ομάδα εθνικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

33.  ζητεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε να τηρούνται τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίζονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις, εξαγωγικές πιστώσεις, χρηστή διακυβέρνηση, ανταγωνισμό, ανάπτυξη, εμπόριο, επενδύσεις και άλλες πολιτικές και συμφωνίες· στο πλαίσιο αυτό συνιστά να καταβληθούν προσπάθειες για τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών και των καταναλωτών και να χρησιμοποιηθούν ως βάση οι σχετικές γνώμες των ΕΟΑΔ, όπως το έγγραφο που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημόσιες συμβάσεις· ζητεί τη διενέργεια εμπεριστατωμένων και κατάλληλων μελετών αντίκτυπου των νομοθετικών προτάσεων προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες ασυμφωνίες προς τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, και επιμένει στην ανάγκη για συντονισμό με την Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να αποφευχθούν ανομοιόμορφες και αντιφατικές ερμηνείες των κατευθυντήριων αυτών αρχών·

34.  εκφράζει, συγκεκριμένα, την ικανοποίησή του διότι συμπεριλαμβάνεται ο τομέας ΤΠΕ σε ειδικές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· αναγνωρίζει τα ουσιαστικά διλήμματα που προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και καταπολέμησης του εγκληματικού περιεχομένου, και με στόχο την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, αφετέρου, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με την διαμάχη που δημιούργησε βίντεο αντιισλαμικού περιεχομένου που ανέβηκε στο YouTube· απευθύνει έκκληση ώστε ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην κύρια πολυμερή πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί σχετικά, την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Διαδικτύου (GNI), στην οποία κυριαρχούν προς το παρόν επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ·

35.  επιμένει ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις για το εμπόριο και την ανάπτυξη που χορηγούνται σε φορείς του ιδιωτικού τομέα από επενδυτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμβατικές ρήτρες βάσει των οποίων θα απαιτείται η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με διατάξεις για απόδοση ευθυνών και σαφή μηχανισμό επεξεργασίας καταγγελιών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη ώστε να πράξουν το ίδιο σχετικά με την χορήγηση εξαγωγικών πιστώσεων στις επιχειρήσεις·

36.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για εθνικά σχέδια δράσης με σκοπό την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να διαδραματίσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο συμβάλλοντας στην εφαρμογή σε ανώτερο επίπεδο και στην ενθάρρυνση της αποτελεσματικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων· ζητεί τη διεξαγωγή «διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους» μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την προώθηση της εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αξιολογήσουν την εφαρμογή των σχεδίων δράσης και να εκτιμήσουν τις δράσεις που αναλήφθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και να υποβάλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έως τα τέλη του 2014·

37.  αντιλαμβάνεται ότι σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ευάλωτα κράτη και ότι έχουν καθήκον να προστατεύουν το προσωπικό τους σε συνθήκες συγκρούσεων, τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος· επιμένει, ωστόσο, ότι οι επιχειρήσεις έχουν εξίσου καθήκον να μεριμνούν ώστε τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν στους τόπους δραστηριοποίησής τους να μην υπονομεύουν την ειρήνη ή την ασφάλεια άλλων και να μην αφήνουν περιθώριο για να κατηγορηθούν για συμμετοχή σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την υιοθέτηση των διεθνών αρχών εθελοντικής ασφάλειας και να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει την ρύθμιση, παρακολούθηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφάλειας (PMSC)·

38.  καλεί τις επιχειρήσεις και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να δραστηριοποιηθούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο της διαδικασίας της Επιτροπής για την ανάπτυξη ειδικών τομεακών κατευθυντηρίων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνουν χρήση των κατευθυντηρίων γραμμών που θα προκύψουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία·

39.  ζητεί από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα από την ΓΔ Δικαιοσύνης, να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στα μέσα προσφυγής στα δικαστήρια της ΕΕ για τις πλέον ακραίες περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης ανθρωπίνων ή εργασιακών δικαιωμάτων από επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη ή τις θυγατρικές τους, τις υπεργολαβικές επιχειρήσεις ή τους επιχειρηματικούς τους εταίρους, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

40.  επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να αναπτυχθούν και να τεθούν σε λειτουργία μηχανισμοί για την καταγγελία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης·

41.  φρονεί ότι η μελέτη για τα λεγόμενα «πράσινα θέματα» καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα τον θετικό για τις επιχειρήσεις συσχετισμό μεταξύ της άσκησης ΕΚΕ και της επίτευξης μιας καλύτερης οικονομικής επίδοσης καθώς εξέρχονται από την κρίση· υιοθετεί την έννοια της «υπεύθυνης ανταγωνιστικότητας» και επισημαίνει ότι η εν δυνάμει αγορά για χρήσιμα από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη αγαθά αλλά και υπηρεσίες εξακολουθεί να συνιστά καίρια εμπορική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις καθώς και μέσο κάλυψης κοινωνικών αναγκών·

42.  συμμερίζεται την άποψη περί επιχειρηματικότητας που ανέκυψε στην παγκόσμια έρευνα μεταξύ διευθυνόντων συμβούλων του 2012, σύμφωνα με την οποία η βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη χρειάζεται τη στενή συνεργασία με τοπικούς πληθυσμούς, κυβερνήσεις και επιχειρηματικούς εταίρους καθώς και επενδύσεις στις τοπικές κοινότητες· υποστηρίζει και ζητεί περαιτέρω εντατικοποίηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κατάρτιση, τη συνδρομή στην διαχείριση των περιορισμών στους πόρους και τη συμβολή στην αναζήτηση λύσεων για προβλήματα υγείας·

43.  ζητεί από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα από τη ΓΔ Εμπορίου, να μεταβεί από μία παθητική σε μια ενεργητική προσέγγιση όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, μεταξύ άλλων υποβάλλοντας αίτηση προκειμένου να προσυπογράψει τη δήλωση του ΟΟΣΑ για τις διεθνείς επενδύσεις και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, διασφαλίζοντας την προώθησή τους και τη συνεχή στήριξη των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, χρηματοδοτώντας πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων από κοινού με επιχειρήσεις, συνδικάτα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες κατά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, καθώς και διασφαλίζοντας ότι οι κατευθυντήριες γραμμές μνημονεύονται ρητώς σε όλες τις νέες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων όλες οι νέες συνθήκες εμπορικού και επενδυτικού χαρακτήρα· καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει μείζονα διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να πείσει περισσότερες χώρες διεθνώς να τις προσυπογράψουν και να παρασχεθεί συγκεκριμένη υποστήριξη προς ομάδες της κοινωνίας των πολιτών σε ειδικές περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να τεθεί θέμα καταγγελιών παραβιάσεων, σε συνεργασία με κράτη μέλη·

44.  πιστεύει ότι η ΕΚΕ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο που θα διευκολύνει την ΕΕ να στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) διεθνώς· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και κοινωνικούς εταίρους που επιθυμούν να αναλάβουν πιλοτικά έργα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και άλλα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει ειδικό στόχο όσον αφορά την διαπραγμάτευση και την σύναψη νέων συμφωνιών-πλαίσιο σε ζητήματα σχετικά με την ΕΚΕ και να απευθύνει πρόσκληση προς τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να συνάψουν αυτές τις συμφωνίες στο πλαίσιο της νέας, τομεακής προσέγγισης που ακολουθούν όσον αφορά την ΕΚΕ· καλεί την Επιτροπή, και συγκεκριμένα την ΓΔ Απασχόλησης, να ενσωματώσει εργασιακά πρότυπα στην ΕΚΕ μέσω της υλοποίησης πιλοτικών έργων σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία σε συνεργασία με κυβερνήσεις τρίτων χωρών·

45.  συμφωνεί με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011- 14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» ότι «προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της [εταιρικής κοινωνικής] ευθύνης είναι ο σεβασμός της ισχύουσας νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων· φρονεί ότι η ΕΚΕ οφείλει να συμπληρώνει αλλά επ’ ουδενί να υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον διάλογο με τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους· εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν την δέσμευση ότι θα συζητούν την πολιτική τους περί ΕΚΕ αλλά και στοιχεία όπως η ετήσια εταιρική έκθεση σχετικά με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους με τους εργαζόμενους και με τους εκπροσώπους τους· φρονεί ότι ένα προαιρετικό πλαίσιο κανόνων για ευρωπαϊκές συμφωνίες- πλαίσιο πρέπει να εγκριθεί με κριτήριο το δυνητικό περιεχόμενο ενός τέτοιου πλαισίου, όπως περιγράφεται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής επί του θέματος·

46.  καλεί την ΕΕ, και συγκεκριμένα την Επιτροπή:

  • να διασφαλίσει ότι το ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οι πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων των μεμονωμένων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020· και
  • να αναπτύξει ειδική στήριξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τον Εκδημοκρατισμό και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (EIDHR) για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ΕΚΕ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα εθνικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

47.  επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες προερχόμενοι από τον επιχειρηματικό κόσμο έκαναν χρήση της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ Ρίο+20 προκειμένου να υποστηρίξουν μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την εταιρική ευθύνη στο σύστημα του ΟΗΕ· φρονεί ότι η ΕΕ, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια διάσκεψη δεν πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθουν αρκετά χρόνια, οφείλει να συμμετάσχει εποικοδομητικά στη συζήτηση· πιστεύει, εντούτοις, ότι αυτού του είδους η συζήτηση δεν πρέπει να αποσπάσει την προσοχή των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής στον επιχειρηματικό κόσμο και στην πολιτική από την συνέχιση των προσπαθειών για την επείγουσα υλοποίηση των ήδη υφισταμένων μέσων της ΕΚΕ· εφιστά την προσοχή στο γεγονός της ύπαρξης διαφορετικών μοντέλων σχετικά με τον τρόπο ανάδειξης νέων μορφών παγκόσμιας διακυβέρνησης στον τομέα της ΕΚΕ, παράλληλα με το σύστημα του ΟΗΕ, προάγοντας λόγου χάρη την εξάπλωση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ μεταξύ των μη μελών ή μέσω ελεύθερης υιοθέτησης πρωτοβουλίας από κυβερνήσεις παρομοίων αντιλήψεων· καλεί την ΕΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να συνηγορήσουν υπέρ ειδικών προτάσεων για μία απτή και επαληθεύσιμη συνεισφορά του επιχειρηματικού κόσμου η οποία θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των στόχων του ΟΗΕ που θα προταθούν για μία βιώσιμη ανάπτυξη για την περίοδο μετά το 2015·

Δημόσιες πολιτικές για την ΕΚΕ

48.  συμμερίζεται την άποψη που εκφράστηκε στην πρώτη έκθεση του Πολυμερούς Φόρουμ τον Ιούνιο του 2004, σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο χρησιμοποιώντας τα καθήκοντά τους συντονισμού και παροχής κινήτρων για την προώθηση της ΕΚΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της προκήρυξης δημόσιων συμβάσεων, και ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν, μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου και άλλων διαύλων, νέα δυναμική ώθηση στις προσπάθειες αυτές·

49.  ζητεί όπου η ΕΕ ή χώρες μέλη της είναι επιχειρηματικοί εταίροι, (π.χ. σε δημόσιες συμβάσεις, κρατικές επιχειρήσεις, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων, ευρείας κλίμακας προγράμματα σε τρίτες χώρες), να αποτελεί προτεραιότητα η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών και αρχών του ΟΟΣΑ και των ΗΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζεται σε ειδικές ρήτρες, οι δε επιχειρήσεις που κατάφωρα παραβιάζουν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να υφίστανται συνέπειες·

50.  επιμένει στη σπουδαιότητα του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση» και θεωρεί ότι οι τρεις στυλοβάτες του, ήτοι η ευθύνη του κράτους να προστατεύει από τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ευθύνη των επιχειρήσεων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάγκη αποτελεσματικότερης πρόσβασης σε μέτρα αποκατάστασης, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο κατάλληλων μέτρων που θα καταστούν δυνατή την υλοποίησή τους·

51.  τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους και οι υπεργολαβικές τους, ως εκ του βάρους τους στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την διάδοση κοινωνικών και εργασιακών προτύπων ανά τον κόσμο· αναγνωρίζει ότι οι καταγγελίες κατά εταιριών της ΕΕ οι οποίες ασκούν δραστηριότητες εκτός Ένωσης συχνά είναι καλύτερο να ρυθμίζονται επί τόπου· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα εθνικά σημεία επαφής του ΟΟΣΑ, ως μη νομικοί μηχανισμοί που εδρεύουν στα κράτη μέλη, μπορούν να μεσολαβούν σε ευρύ φάσμα διαφορών σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, ωστόσο, μεγαλύτερες προσπάθειες από τις εταιρίες για την ανάπτυξη μηχανισμών επίλυσης διαφορών ευθυγραμμισμένων με τα κριτήρια αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ, και να αναζητήσουν περαιτέρω καθοδήγηση από διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, ιδιαίτερα δε από τις προσφάτως ενημερωθείσες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις 10 αρχές του Παγκόσμιου Συμβολαίου των ΗΕ, το πρότυπο καθοδήγησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΙSΟ 26000 και την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική·

52.  ζητεί την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας για τις εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας όσον αφορά την εξαγωγή τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για ενέργειες κατά των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ·

53.  ζητεί την εφαρμογή της αρχής «γνώριζε τον τελικό χρήστη σου», για να διασφαλιστεί ο αυξημένος έλεγχος και η πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα προηγούμενα ή τα επόμενα στάδια των αλυσίδων εφοδιασμού και των διαδικασιών παραγωγής ή διακίνησης·

54.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θέτουν τις επιχειρήσεις ενώπιον των ευθυνών τους όσον αφορά την υιοθέτηση αρχών και προορατικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, την προαγωγή της ισότητας των φύλων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένης της πολυμερούς προσέγγισης στην ΕΚΕ, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συμμετοχής παρατηρητών στις ανά εξάμηνο συνεδριάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου προκειμένου να παρίστανται ως παρατηρητές οι δύο εισηγητές από τις σχετικές επιτροπές του Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι από το πρόγραμμα για το περιβάλλον του ΟΗΕ, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, καθώς και από ένας εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού τομέα, των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών που θα επιλέγονται από την συντονιστική επιτροπή του πολυμερούς Φόρουμ·

56.  αναγνωρίζει ότι εξακολουθεί να είναι επίκαιρη η ανάγκη, όπως τονίσθηκε στη Δήλωση του Λάκεν του 2001, να έρθουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της Ένωσης· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την επίσημη εξέταση της «πρότασης αλληλεγγύης» για ένα διοργανικό πρόγραμμα ανθρώπινων πόρων στα όργανα της ΕΕ ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μονίμων και των ασκουμένων υπαλλήλων τους σε εθελοντικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, τόσο στο πλαίσιο της κατάρτισης του προσωπικού όσο και υπό μορφή εθελοντισμού· τονίζει το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα παρέχει εξοικονόμηση κόστους και προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία και θα συνέβαλε στην προώθηση και υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τον εθελοντισμό των υπαλλήλων στα εθνικά τους σχέδια δράσης· ζητεί να συναφθεί «σύμφωνο» μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εθελοντισμού (CEV) με το οποίο θα συστρατευθούν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρη την Ευρώπη για την επίτευξη του σκοπού αυτού·

57.  προτρέπει τις επιχειρήσεις να παρέχουν κίνητρα στους υπαλλήλους τους για να συμμετέχουν σε διεθνείς εθελοντικές πρωτοβουλίες με σκοπό να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αναπτυξιακή συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις σχετικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων μέσω του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας·

58.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πολιτικές και να εφαρμόσουν μέτρα σχετικά με την ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όλων των υπαλλήλων τους· εκτιμά ότι οι εν λόγω πολιτικές και τα μέτρα οφείλουν να συνάδουν με την αρχή της ισότητας και πρέπει να καλύπτουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την διάρκεια και οργάνωση του ωραρίου εργασίας, των μισθολογικών επιπέδων, της παροχής στους εργαζόμενους ορισμένων πρακτικών διευκολύνσεων και ευέλικτων συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του είδους των συμβάσεων εργασίας και της δυνατότητας διακοπής της σταδιοδρομίας·

59.  αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικοί δείκτες υστερούν έναντι των περιβαλλοντικών δεικτών από άποψη οικονομικής αποτίμησης και εν γένει εξειδίκευσης σε πολλές πρωτοβουλίες ΕΚΕ· φρονεί επίσης ότι, παρά το εγχειρίδιο για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις, η ΕΕ υφίσταται υπερβολικούς περιορισμούς σε αυτόν τον τομέα· ζητεί να εκπονηθεί μελέτη περί αξιολόγησης του κοινωνικού κεφαλαίου ως έναυσμα για μία πανευρωπαϊκή συζήτηση με θέμα τους τρόπους καλύτερης ενσωμάτωσης του κοινωνικού αντικτύπου στην βιώσιμη επιχειρηματική διαχείριση· τάσσεται υπέρ της χρηματοδότησης πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεικτών, πρακτορείων κοινωνικής αξιολόγησης και της πρακτικής του κοινωνικού ελέγχου σε ορισμένα κράτη μέλη και σε ορισμένους επιχειρηματικούς κλάδους·

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση του ρόλου που οι συμβάσεις δημοσίων έργων μπορούν να ασκήσουν στην προώθηση της ΕΚΕ στην πράξη, όπως είναι η πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης, η ισότητα, το δίκαιο εμπόριο και η κοινωνική ένταξη μειονεκτούντων εργαζομένων και ατόμων με αναπηρίες, ούτως ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για τις επιχειρήσεις για την ανάληψη περαιτέρω κοινωνικής ευθύνης· θεωρεί, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να μην είναι σαφές σε ποιο βαθμό έχουν υιοθετήσει οι δημόσιες αρχές τις διαδοχικές τροποποιήσεις στους κανόνες ανάθεσης συμβάσεων της ΕΕ και ποιος είναι ο συνολικός αντίκτυπος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον στόχο της βελτιωμένης περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης μιας επιχείρησης αλλά και της κινητοποίησης της ΕΚΕ· ζητεί να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες και αξιολογήσεις του αντίκτυπου που θα οδηγήσουν σε σαφείς συστάσεις σχετικά με την παροχή ευνόητων κινήτρων στις επιχειρήσεις· ζητεί να συμπεριληφθεί εδώ μελέτη της ολοένα και πιο διαδεδομένης πρακτικής που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σχετικά με την διατύπωση ρητρών περί ΕΚΕ στις δικές τους, ιδιωτικές συναλλαγές, σε συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων λόγου χάρη, και ζητεί να προσδιοριστούν οι καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα·

61.  τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ενδιαφερόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε πολυμερείς διαβουλεύσεις·

62.  επαινεί τα κράτη μέλη για τις σημαντικές προσπάθειές τους να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης για την ΕΚΕ μετά από διαβουλεύσεις με εθνικές πολυμερείς πλατφόρμες σε πολλές χώρες της ΕΕ· εκφράζει, εντούτοις, την ανησυχία του διότι ένα ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής εξακολουθεί να μην αποδίδει σημαντικά ορατά αποτελέσματα όσον αφορά την προώθηση της ΕΚΕ· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια έρευνας και αποτίμησης στα μέτρα δημόσιας πολιτικής για την ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την ίδια την Επιτροπή να πρωτοστατήσει δίνοντας το παράδειγμα ως υπεύθυνος εργοδότης μέσω της δημοσίευσης έκθεσης σχετικά με την δική της ΕΚΕ σύμφωνα με το παράρτημα περί δημοσίου τομέα της GRI και μέσω της παροχής ειδικών αδειών στο προσωπικό της Επιτροπής ώστε να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες εθελοντισμού εργαζομένων, καθώς και μέσω της επανεξέτασης των χρήσεων των επενδύσεων του συνταξιοδοτικού ταμείου με δεοντολογικά κριτήρια·

63.  ζητεί να συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό έτος ιθαγένειας 2013 ειδικό τμήμα για την εταιρική ιθαγένεια, το οποίο θα καλεί επιχειρηματίες και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου να έρθουν σε επαφή με υπάρχουσες πρωτοβουλίες ΕΚΕ στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την προαγωγή και διαμόρφωση της έννοιας του «καλού εταιρικού πολίτη»·

64.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την πρόθεση της Επιτροπής να θεμελιώσει το νέο της πρόγραμμα επιβράβευσης στις ήδη εφαρμοζόμενες πρακτικές του τομέα· φρονεί ότι τα βραβεία μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρα υπέρ της ΕΚΕ μόνον εφόσον οι βραβευμένοι εκπροσωπούν πράγματι ουσιαστικές βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να συστήσει ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση αλλά και τον έλεγχο του προγράμματος σήμερα και στο μέλλον, σε συνεχή βάση· ζητεί, όσον αφορά την δημόσια προβολή των βραβείων, να αντανακλά την πραγματική περιπλοκότητα των προκλήσεων που υπάρχουν και επισημαίνει ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνον από τους νικητές·

65.  θεωρεί σημαντικό να αναπτύξει η Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό την εξαγγελθείσα κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης που θα βασίζεται στο κόστος του κύκλου ζωής· πιστεύει ότι η μεθοδολογία αυτή θα είναι χρήσιμη τόσο για τη διαφάνεια της ενημέρωσης των επιχειρήσεων όσο και για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των επιχειρήσεων εκ μέρους των αρχών·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να επισπεύσει τις προσπάθειές της για την υποβολή νέων προτάσεων στο πρόγραμμα εργασίας της με στόχο την κάλυψη των κενών διακυβέρνησης όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα ΕΚΕ, όπως συνιστάται στη μελέτη του Εδιμβούργου που εκπονήθηκε για λογαριασμό της·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την προώθηση της ΕΚΕ μέσω, παραδείγματος χάριν, της προαγωγής της ανταμοιβής της υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων υπό μορφή παροχής κινήτρων στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής και πρόσβασης στις δημόσιες επενδύσεις·

68.  επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής περί προώθησης πρωτοβουλιών στους τομείς της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης· φρονεί ότι η ΕΕ μπορεί να βασισθεί στην εμπειρία των πρωτοβουλιών ΕΚΕ που αφορούν ειδική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για αγοραστές στους κόλπους των επιχειρήσεων· φρονεί ότι η προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την διαφάνεια μπορεί να αποτελέσει μείζονα κινητήρια δύναμη για το κίνημα του δεοντολογικά θεμιτού καταναλωτισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα υλοποίησης και τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος για όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ΕΚΕ, προκειμένου οι προσπάθειές τους στον τομέα αυτό να προβληθούν καλύτερα στους καταναλωτές και τους επενδυτές, και, με βάση τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες περί σημάτων, να συνεχισθεί η προαγωγή της συνεργασίας από την βάση και υπό την αιγίδα του Διεθνή Συνασπισμού Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Διαπίστευσης και Σήμανσης (ISEAL))· προτείνει οι επιχειρήσεις που φέρουν τέτοιο Ευρωπαϊκό σήμα να παρακολουθούνται τακτικά ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις ΕΚΕ που θα ορίζονται στο σήμα·

Σύνδεση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων με την πρακτική της γνωστοποίησης

69.  επισημαίνει ότι βασική κινητήριος δύναμη για τις κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες αγορές επενδύσεων εξακολουθεί να είναι η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών αλλά ότι το ενδιαφέρον δεν πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις περιβαλλοντικές πτυχές· παρατηρεί ως προς αυτό ότι η πρακτική της γνωστοποίησης προς τους επενδυτές και τους καταναλωτές αποτελεί κινητήρια δύναμη της ΕΚΕ και πρέπει να βασίζεται σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές που να είναι εύκολο να εφαρμοστούν και να εκτιμηθούν· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κινήσεις της Επιτροπής με σκοπό τη συνεργασία με την επενδυτική κοινότητα σε θέματα ΕΚΕ· ζητεί να βασίζεται σταθερά η εν λόγω συνεργασία στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις και στην αρχή των ενοποιημένων απολογισμών (IR)·

70.  παρατηρεί ότι είναι προς το συμφέρον των δικαιούχων των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως είναι τα ταμεία συντάξεων, οι βιώσιμες αποδόσεις και η υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά· φρονεί ότι τα κίνητρα των επενδυτών πρέπει να ευθυγραμμίζονται στην πράξη με τα συμφέροντα των δικαιούχων και να μην τα περιορίζουν σε μια στενή ερμηνεία των συμφερόντων αυτών που δίνει έμφαση αποκλειστικά στην μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων κερδών· συντάσσεται με ένα νομικό πλαίσιο που θα στηρίζει τον στόχο αυτό· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη προτάσεων από την Επιτροπή περί μακροπρόθεσμων επενδύσεων και εταιρικής διακυβέρνησης που θα συμβάλλουν στην επίλυση αυτών των ζητημάτων·

71.  στηρίζει την Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την γνωστοποίηση μη οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εν λόγω πρόταση βασίζεται σε ευρύ φάσμα δημόσιων διαβουλεύσεων καθώς και σε σειρά συναντήσεων εργασίας με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς· προειδοποιεί ότι η χρήση του όρου «μη-χρηματοοικονομικά», δεν πρέπει να συγκαλύψει τις πραγματικές οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα θεμάτων· πιστεύει ότι η πρόταση θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να συστήσει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και του Παγκοσμίου Συμβολαίου των ΗΕ και ότι πρέπει να εναρμονίζονται με τους ενοποιημένους απολογισμούς, όπως καταρτίζονται επί του παρόντος από το Διεθνές Συμβούλιο για τους Ενοποιημένους Απολογισμούς (IIRC)· τονίζει ότι οιεσδήποτε λύσεις πρέπει να είναι ευέλικτες και να μην δημιουργούν υπερβολικό διοικητικό φόρτο και δαπάνες·

72.  επισημαίνει ότι η κοινωνική έκθεση πρέπει να επικυρώνεται από εξωτερικό φορέα, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των δράσεων της επιχείρησης·

Προώθηση της ΕΚΕ

73.  στηρίζει τον συνεχή ηγετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Πολυμερούς Φόρουμ στη στήριξη της υλοποίησης των προτάσεων που προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι η ΕΚΕ, αν προσαρμοστεί καλύτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορέσει να διαδοθεί ευρύτερα σε ευρωπαϊκή κλίμακα· απευθύνει έκκληση προς όλους τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στις εργασίες του Φόρουμ με μια νοοτροπία ευέλικτη, χωρίς αγκυλώσεις και συναινετική, όπως το επιτάσσει εξάλλου το πραγματικό πνεύμα της ΕΚΕ·

74.  επιμένει ότι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι ελευθερίες καθώς και η εκπροσώπηση δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων ευρίσκονται στο επίκεντρο οιασδήποτε πολιτικής ΕΚΕ· επικροτεί το υφιστάμενο πλαίσιο τομεακών και διατομεακών δομών κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ και ζητεί να υπάρχει πλήρης και ενεργή διαβούλευση και συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων και συνδικάτων, ιδίως στην ανάπτυξη, λειτουργία και εποπτεία των διαδικασιών και δομών ΕΚΕ των επιχειρήσεων, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους εργοδότες που παραπέμπει σε μία προσέγγιση γνήσιας σύμπραξης· ζητεί από την Επιτροπή να θεωρεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, που είναι οι βασικοί παράγοντες, ως εταίρους στο διάλογο όσον αφορά ζητήματα της ΕΚΕ, παράλληλα με τις επιχειρήσεις και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη· θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία, σημειωτέον, συμβάλλει στο κοινωνικό διάλογο και τον διευκολύνει·

75.  ζητεί να συμπεριλαμβάνουν οι πολιτικές ΕΚΕ ειδικά μέτρα για την πάταξη της παράνομης πρακτικής να μπαίνουν εργαζόμενοι σε μαύρη λίστα και να τους στερείται η πρόσβαση στην απασχόληση, συχνά λόγω της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας ή δράσης ή λόγω του ρόλου τους ως εκπροσώπου για θέματα υγείας και ασφάλειας·

76.  εμμένει στην άποψη ότι, οποιαδήποτε επιχείρηση αποκαλυφθεί ότι βάζει εργαζόμενους σε μαύρη λίστα ή ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακά πρότυπα, θα αποκλείεται από την είσπραξη επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και από τη συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για άλλες δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο δημόσιας αρχής·

77.  παρατηρεί ότι οι πολιτικές ΕΚΕ πρέπει να τηρούνται όχι μόνο από την κύρια εταιρεία ή από τον εργολάβο αλλά και από οποιουσδήποτε υπεργολάβους ή οποιεσδήποτε αλυσίδες παραγωγής χρησιμοποιούν οι ανωτέρω, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για παροχή αγαθών, εργαζομένων ή υπηρεσιών και ανεξαρτήτως του αν η έδρα βρίσκεται στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, εξασφαλίζοντας έτσι ίσες συνθήκες ανταγωνισμού βασισμένες σε δίκαιη αμοιβή και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του συνδικαλίζεσθαι·

78.  υιοθετεί την οδηγία της Επιτροπής σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τα θύματα και ζητεί να περιλαμβάνουν οι πολιτικές ΕΚΕ των επιχειρήσεων στους αντίστοιχους τομείς (όπως ταξιδιωτικά πρακτορεία, ασφαλιστικές εταιρείες, στέγαση και τηλεπικοινωνίες) στρατηγικές και δομές θετικού και πρακτικού χαρακτήρα προκειμένου να παρέχουν στήριξη σε θύματα εγκληματικών ενεργειών και στις οικογένειές τους σε συνθήκες κρίσης και προκειμένου να διατυπώσουν συγκεκριμένες πολιτικές για οποιονδήποτε εργαζόμενο πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας, εντός ή εκτός χώρους εργασίας·

79.  συμφωνεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ, αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η πληθώρα διαφόρων πρωτοβουλιών ΕΚΕ, μολονότι αποδεικνύει ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία των πολιτικών ΕΚΕ, μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κόστος, να αποτελέσει εμπόδιο στην υλοποίηση και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την ευθυδικία· πιστεύει ότι η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ΕΚΕ πρέπει να παρέχει επαρκή ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε κράτους μέλους και της εκάστοτε περιφέρειας, και ιδίως όσον αφορά τις ικανότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· επιδοκιμάζει, ωστόσο, την ενεργό συνεργασία της Επιτροπής με την συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μαζί με άλλους διεθνείς φορείς για την επίτευξη της ουσιαστικής σύγκλισης των πρωτοβουλιών ΕΚΕ μακροπρόθεσμα και την ανταλλαγή και προώθηση των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών ΕΚΕ, καθώς και για την προαγωγή των κατευθυντηρίων γραμμών που υπάρχουν στο διεθνές πρότυπο ISO 26000 προκειμένου να διασφαλιστεί ένας ενιαίος παγκόσμιος, συνεκτικός και διαφανής ορισμός της ΕΚΕ· προτρέπει την Επιτροπή να συμβάλει αποτελεσματικά στην καθοδήγηση και το συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο να δημιουργείται πρόσθετο κόστος σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων·

80.  πιστεύει ότι η άποψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΚΕ είναι «είδος πολυτελείας» που ο επιχειρηματικός κόσμος αποδέχεται μόνο σε περιόδους ευημερίας έχει διαψευσθεί περίτρανα με τα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα αποδοχής και εφαρμογής της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις· εκτιμά ότι πρόκειται για άποψη πεπαλαιωμένης νοοτροπίας η οποία αγνοεί τόσο την σημασία που έχει το καλό όνομα όσο και τα επίπεδα εξωτερικού κινδύνου που απειλούν τα περιθώρια κέρδους της σύγχρονης επιχείρησης· απευθύνει έκκληση προς όλους τους παράγοντες χάραξης ευρωπαϊκής στρατηγικής να ενσωματώσουν την ΕΚΕ σε όλα τα επίπεδα οικονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των διατάξεων περί ΕΚΕ στους κόλπους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

81.  υπογραμμίζει ότι η ΕΚΕ πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπέδων υπεργολαβίας, και πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις, είτε για την προμήθεια αγαθών, για εργαζόμενους ή για υπηρεσίες, για την επέκταση της προστασίας σε διακινούμενους και αποσπασμένους εργαζόμενους αλλά και εργαζόμενους μέσω πρακτορείων, και να βασίζεται σε δίκαιη αμοιβή και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να εγγυάται συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες· είναι της άποψης ότι η έννοια της υπεύθυνης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας ως μηχανισμός παραγωγής ΕΚΕ·

82.  επικροτεί το έργο που έχουν αναλάβει ορισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων για την προώθηση της ΕΚΕ, αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι εν λόγω σχολές αποτελούν μειονότητα· ζητεί από την ομάδα υψηλού επιπέδου και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τα πανεπιστήμια, να εξεύρει τρόπους για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ, της υπεύθυνης διαχείρισης και της υπεύθυνης άσκησης της ιδιότητας του πολίτη στην διοικητική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση για όλα τα μελλοντικά διευθυντικά στελέχη, προκειμένου να μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής διακυβέρνησης ενισχύοντας έτσι την αντίληψη της βιώσιμης κατανάλωσης· πιστεύει ότι σε αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται παιδιά που συμμετέχουν σε προγράμματα για νέους επιχειρηματίες· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη στα σχέδια εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ΕΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση και του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» της ΕΕ·

83.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΚΕ πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις προκειμένου να δημιουργηθούν δίκαιοι και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· επισημαίνει ωστόσο ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι εξορυκτικές βιομηχανίες στις αναπτυσσόμενες χώρες απαιτεί περαιτέρω βήματα πέραν της προαιρετικής προσέγγισης· τονίζει ότι η επένδυση της βιομηχανίας πετρελαίου στη Νιγηρία αποτελεί καλό παράδειγμα των ορίων της ΕΚΕ όπως αυτή εφαρμόζεται σήμερα, όπου οι εταιρίες δεν έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες ΕΚΕ με τις οποίες θα δημιουργούσαν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές ή θα συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των κρατών υποδοχής τους· υποστηρίζει ένθερμα τη νομοθετική πρόταση για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (EITI), εκθέσεων για τις πωλήσεις και τα κέρδη καθώς και τους φόρους και τα έσοδα, με σκοπό την αποθάρρυνση της διαφθοράς και την πρόληψη της φοροαποφυγής· καλεί τις ευρωπαϊκές εξορυκτικές βιομηχανίες που λειτουργούν στις αναπτυσσόμενες χώρες να δώσουν το παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας·

84.  ζητεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλυσίδα εφοδιασμού να τυγχάνουν του δέοντος σεβασμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία ανταποκρίνονται, μεταξύ άλλων, στις προδιαγραφές των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου και να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τομείς που μπορούν να έχουν σημαντικό δυνητικό αρνητικό ή θετικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι οι παγκόσμιες και τοπικές αλυσίδες παραγωγής, τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές, η υπεργολαβία, η υφαρπαγή γαιών και οι ζώνες στις οποίες το εργατικό δίκαιο και η προστασία των εργαζομένων είναι ανεπαρκή ή οι ζώνες παραγωγής επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία προϊόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα που ήδη εφαρμόζει η ΕΕ, συγκεκριμένα δε για το πρόγραμμα «Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, Διακυβέρνηση και Εμπόριο» (FLEGT) στον τομέα των δασών, και υποστηρίζει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως η Πρωτοβουλία Διαφάνειας για την Εξορυκτική Βιομηχανία (ITIE)·

85.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες με σκοπό την αποδέσμευση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΚΕ σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (συνδέοντάς την με την αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας), για παράδειγμα, στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για την αγορά πρώτων υλών·

86.  τονίζει ότι η βοήθεια της ΕΕ προς τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και αποτελεσματική επίβλεψη των καθεστώτων αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα για να σημειώσει πρόοδο η ΕΚΕ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο·

87.  προτείνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να ζητήσουν από την ΕΤΕ να περιλαμβάνει στις δραστηριότητές της ρήτρα ΕΚΕ·

88.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ΕΚΕ σε πολυμερή φόρουμ υποστηρίζοντας την ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στον ΠΟΕ και άλλα πολυμερή φόρουμ που ασχολούνται με την ΕΚΕ, όπως είναι η ΔΟΕ και ο ΟΟΣΑ·

89.  ζητεί να συγκροτηθεί σύστημα διεθνούς νομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ουσιαστική πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη της χώρας όπου συνέβη η παραβίαση, σε περίπτωση παραβιάσεων της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή παράλειψης τήρησης των δεσμεύσεων σε σχέση με την ΕΚΕ από πολυεθνικές και τις άμεσες θυγατρικές τους καθώς επίσης να υποστηριχθεί η εφαρμογή διεθνών δικαστικών διαδικασιών για να διασφαλιστεί η επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται, σε περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας που διαπράχθηκαν από τις επιχειρήσεις·

90.  ζητεί τη διενέργεια εκτιμήσεων του αντικτύπου των νέων τεχνολογιών στα ανθρώπινα δικαιώματα το συντομότερο δυνατόν, ήδη από το στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης και ζητεί επίσης να περιλαμβάνουν αυτές οι εκτιμήσεις μελέτες υποθετικών εξελίξεων και προβληματισμό σχετικά με τον ορισμό προτύπων για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό·

91.  επισημαίνει ότι η ΕΚΕ είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου οι εργοδότες μπορούν να στηρίξουν τους υπαλλήλους τους και τις τοπικές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, ότι η τήρηση της ΕΚΕ και των εργασιακών προτύπων παρέχει τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να επωφεληθούν από περαιτέρω διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, καθώς και ότι η ΕΚΕ μπορεί να εξασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή των κερδών με στόχο να αναπτυχθεί βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ευημερία, και να απαλλαγεί περισσότερος κόσμος από τη φτώχεια, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης·

92.  ενθαρρύνει την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο για την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία μέσω της ΕΚΕ στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της νεολαίας·

93.  ενθαρρύνει τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης να συμπεριλάβουν στις πολιτικές τους σχετικά με την ΕΚΕ διαφανή πρότυπα δημοσιογραφίας, περιλαμβανομένων και εγγυήσεων για την προστασία των πηγών και των δικαιωμάτων των πληροφοριοδοτών·

94.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει καθιερωμένες και λειτουργικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ μέσω της καθιέρωσης δοκιμασίας ΕΚΕ προκειμένου να αξιολογείται ο αντίκτυπος των προσεχών νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών για μέτρα στον τομέα της ΕΚΕ και να λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα αποτελέσματα κατά την εκπόνηση προτάσεων·

95.  επιδοκιμάζει την επιβολή υποχρεώσεων, χάριν της βιωσιμότητας, στους διαχειριστές της αγοράς και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ·

96.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

Διάκριση της πρωτοβουλίας KPMG “Global Cyber Day” στα Bravo

Ξεχώρισε στη θεματική Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση στον Πυλώνα «Κοινωνία» στην οποία επωφελήθηκαν περισσότεροι από 1.400 μαθητές.

Συνεργασία My market και Fabric Republic

Η δράση ξεκίνησε πιλοτικά με την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων κάδων σε 10 καταστήματα My market στην Αττική.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Έκανε τη διαφορά στον Εθελοντισμό για 12η χρονιά

Στο πλαίσιο της Ημέρας Εθελοντισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιήθηκαν 235 δράσεις σε όλη την Ελλάδα από τα καταστήματα, τις αποθήκες, αλλά και τα κεντρικά γραφεία.

Η FRONERI υποστηρικτής του “No Finish Line Athens 2022”

Eργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα 100 ωρών, περπατώντας ή/και τρέχοντας με στόχο να διανύσουν χιλιόμετρα αγάπης που θα μεταφραστούν σε χρηματική προσφορά προς την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».