Connect with us

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Σε ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο για τους SDGs προσανατολίζονται οι CEOs

Μια πρωτοβουλία επιχειρηματιών απ’ όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum -WEF) του Νταβός, καλλιεργεί προσδοκίες ότι οι εταιρείες, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Development Goals – SDGs) αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

To WEF του Νταβός το 2017 είχε ως θέμα την υπεύθυνη ηγεσία, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και αναγνωρίζει την ανάγκη να ανοίξει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συνεργαστεί μαζί τους για την επίτευξη των SDGs. Ήταν τότε που πάνω από 140 Διευθύνοντες Σύμβουλοι του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (International Business Council – IBC) συνυπέγραψαν το σύμφωνο “Compact for Responsive and Responsible Leadership”, που αναφέρει ότι η κοινωνία εξυπηρετείται καλύτερα από εταιρείες που έχουν ευθυγραμμίσει τους στόχους τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας. Αυτό το σύμφωνο, όπως υπενθυμίζει σχετικό δημοσίευμα στην πλατφόρμα του WEF, προσδιορίζει επίσης τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ ως τον οδικό χάρτη αυτής της ευθυγράμμισης.

Έκτοτε, το IBC έχει αντιμετωπίσει ορισμένες από τις προκλήσεις που συνεπάγεται η εξισορρόπηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών πιέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των μετόχων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η έλλειψη συνέπειας από την πλευρά των επιχειρήσεων στην μέτρηση και την αναφορά στους επενδυτές και τους άλλους ενδιαφερόμενους της αξίας που δημιουργούν. 

Στο WEF του καλοκαιριού του 2019 στη Γενεύη, το IBC ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την επόμενη συνάντηση στο Νταβός, τον χειμώνα του 2020, προαναγγέλλοντας πλαίσιο με βάση το οποίο τα μέλη του θα μπορούσαν να μετρούν και να δημοσιοποιούν σημαντικούς δείκτες της απόδοσής τους σε θέματα περιβάλλοντος, δίνοντας ταυτόχρονα στοιχεία για την πρόοδό τους ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των SDGs σε συνεπή και συγκρίσιμη βάση.

Η έκθεση αυτή προτείνει ένα κοινό βασικό σύνολο μετρικών στοιχείων και συνιστώμενες γνωστοποιήσεις που τα μέλη του IBC θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να ευθυγραμμίσουν τις κύριες αναφορές τους και, κατά τον τρόπο αυτό, να μειώσουν τον κατακερματισμό και να ενθαρρύνουν την ταχύτερη πρόοδο προς μια συστημική λύση, ενδεχομένως να συμπεριλάβουν ένα γενικά αποδεκτό διεθνές λογιστικό πρότυπο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το πλαίσιο ενσωματώνει καθιερωμένες μετρήσεις και υφιστάμενα πρότυπα. Ο στόχος ουσιαστικά είναι να ενισχυθούν αυτά τα πρότυπα και να αξιοποιηθούν πληρέστερα οι συνέργιες μεταξύ τους και όχι τόσο η δημιουργία ενός νέου προτύπου.

Ο Brian Moynihan, πρόεδρος και CEO Bank of America εξηγεί ότι ως CEOs, οι υπογράφοντες θέλουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους παρέχοντας σταθερές αποδόσεις και εφαρμόζοντας ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που να ανταποκρίνεται στους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας, όπως προβλέπονται στον χάρτη πορείας για τους SDGs. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την αειφορία πολλαπλασιάζονται, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπό τους και να εφαρμόσουν υπεύθυνες στρατηγικές. Αυτό που επιδιώκεται είναι ένα γενικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις ώστε να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους – ένα πλαίσιο που ενσωματώνει τις χρηματοοικονομικές μετρήσεις μαζί με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια όπως τα θέματα ESG, η ισότητα των φύλων, τα μισθολογικά θέματα, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και άλλες δραστηριότητες.

Η λογοδοσία δεν είναι μόδα

Όπως αναφέρει στο csrindex.gr η Κατερίνα Κατσούλη, ESG & Sustainability Director, Grant Thornton, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Νταβός της Ελβετίας, διοργανώνεται στις αρχές κάθε έτους και συγκεντρώνει κορυφαίους ηγέτες από την παγκόσμια οικονομική και βιομηχανική σκηνή. Λαμβάνοντας υπόψη πως αποστολή του Φόρουμ αποτελεί η βελτίωση της κατάστασης του κόσμου, οι στόχοι που τίθενται για το κάθε συνέδριο, διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο.

Η φετινή 50ή ετήσια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε επικεντρώθηκε σε παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν θετική επίδραση και αντίκτυπο σε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Τέσσερα ήταν τα θέματα που τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη:

  1. Πώς να αντιμετωπίσουμε τις επείγουσες κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που βλάπτουν την οικολογία και την οικονομία μας.
  2. Πώς να μεταμορφώσουμε τις βιομηχανίες για να επιτύχουμε περισσότερο βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι νέες πολιτικές, οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες αλλάζουν τα πρότυπα εμπορίου και κατανάλωσης.
  3. Πώς να αναπτύξουμε περαιτέρω τις τεχνολογίες που οδηγούν στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, ώστε να ωφελούν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους για αυτούς. 
  4. Πώς να προσαρμοστούμε στις δημογραφικές, κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις αναδιαμορφώνοντας/επανασχεδιάζοντας την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, δημοσιεύθηκε και τέθηκε προς διαβούλευση μία νέα έκθεση σχετικά με το πως θα μπορούν οι οργανισμοί κι επιχειρήσεις να καταγράφουν και να μετρούν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην πορεία για μία Βιώσιμη για όλους Ανάπτυξη. 

Η Έκθεση αυτή έχει τίτλο «Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation» ο οποίος παραπέμπει στη δημιουργία αξίας (value creation) σε αυτό που από το 2013 έχει περιγραφεί στο πρότυπο Integrated Reporting Framework.

Η πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει πως η πρόσφατη υποχρέωση των επιχειρήσεων για εκθέσεις μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν είναι απλά μία μόδα που θα «περάσει». Αφορά στην ουσία της επιχειρηματικότητας και πλέον συνδέεται άμεσα με την οικονομική ευρωστία και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το μέλλον είναι πλέον εδώ και οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πανευρωπαϊκό –αν όχι παγκόσμιο- περιβάλλον και να αποδείξουν πως δεν είναι ευκαιριακοί παίκτες του επιχειρείν αλλά δημιουργήθηκαν για να αναπτυχθούν και να μείνουν!

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Συνεργασία ΑΒ Βασιλόπουλος με Φυσικό Αέριο

Σε μια καινοτόμα συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές προχωρά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με την ΑΒ Βασιλόπουλος, προσφέροντας επιπλέον προνόμια στους πελάτες και των δύο εταιρειών. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας ενεργειακός πάροχος ενώνει τις δυνάμεις του με μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία πιστότητας και επιβράβευσης πελατών. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συμπράττει με την ΑΒ Βασιλόπουλος και προσφέρει διπλό όφελος με κάθε νέα σύνδεση ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου για όλους τους κατόχους της κάρτας πιστότητας ΑΒ Plus. Έτσι, κάθε κάτοχος της κάρτας AB Plus, με κάθε νέο συμβόλαιο σε ρεύμα ή φυσικό αέριο, κερδίζει 2.000 πόντους, που αντιστοιχούν σε επιταγές έκπτωσης ΑΒ Plus αξίας 60 ευρώ ή ακόμη και 4.000 πόντους δηλαδή 120 ευρώ σε επιταγές έκπτωσης AB Plus με συμβόλαια double play. Οι επιταγές έκπτωσης AB Plus  μπορούν να εξαργυρωθούν για άμεσες αγορές σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον προνόμια απολαμβάνουν οι νέοι πελάτες του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, καθώς οι δικαιούχοι της προσφοράς θα μπορούν να έχουν όλη την ημέρα ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη και από τη νυχτερινή ή φυσικό αέριο με χαμηλότερη τιμή κατά 20%, απολαμβάνοντας παράλληλα την ξεγνοιασιά και τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρει σταθερά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Με αφορμή τη νέα αυτή συνεργασία, ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Μητρόπουλος δήλωσε: «Όλοι εμείς, η ομάδα του Φυσικού Αερίου, προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργούμε και να προσφέρουμε αξία στους Καταναλωτές κάνοντας κάθε επαφή μεταξύ μας μια ευχάριστη εμπειρία. Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος και το ευρύ δίκτυο καταστημάτων της, με περισσότερα από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το πλέον επιτυχημένο πρόγραμμα πιστότητας μέσω της κάρτας ΑΒ Plus, που αριθμεί πάνω από 2.500.000 ενεργά μέλη, αποτελεί μια πραγματική καινοτομία και εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο τα προνόμια που παρέχουμε στους καταναλωτές. Έτσι, εκτός από ανταγωνιστικά προϊόντα για κάθε ενεργειακή ανάγκη, προσφέρουμε επιπλέον οφέλη και υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε αυτά που μας ζητάνε οι ίδιοι οι πελάτες. Αξιοποιώντας το πλέον επιτυχημένο σχήμα πιστότητας ΑΒ Plus, πρωτοπορούμε μαζί, δημιουργούμε μια στρατηγική συνεργασία και ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας».

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Στα Τρίκαλα το Active citizens fund Roadshow II

Μία ακόμη πόλη προστέθηκε στους προορισμούς του Active citizens fund Roadshow II λόγω της υψηλής ζήτησης από φορείς της κοινωνίας των πολιτών για συμμετοχή στα εργαστήρια συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Active citizens fund.

Το Active citizens fund Roadshow II, με αφορμή τις δύο νέες προσκλήσεις του προγράμματος «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» και «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ξεκίνησε από την Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου και ταξίδεψε σε 4 πόλεις της Ελλάδας: Ιωάννινα, Ξάνθη, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη.

Έκτος και τελευταίος σταθμός τα Τρίκαλα, την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Τσιτσάνη, (Καρδίτσης 1, 42100).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοιν.Σ.Επ, σύλλογοι, σωματεία, Ιδρύματα κ.α.) να μάθουν για το πρόγραμμα Active citizens fund, τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και τον τρόπο συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για έργα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Παιδικά Χωριά SOS: Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα Παιδικά Χωριά SOS και το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπέγραψαν διετές μνημόνιο συνεργασίας σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο. Στόχοι του μνημονίου είναι η αμοιβαία συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη σύνταξη και προώθηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προτάσεων, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων, αναφορικά με την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας. 

Με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για τα παρακάτω:

  • Τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης σε ευάλωτες οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο, με επίκεντρο τους βιολογικούς γονείς και τα παιδιά. 
  • Την αξιοποίηση της εμπειρίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα θεωρητικού υποβάθρου και ερευνητικής μεθοδολογίας, προκειμένου να σχεδιασθούν από κοινού και να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης.
  • Τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών καθώς και των γονέων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Τον από κοινού σχεδιασμό παρεμβάσεων σε περιπτώσεις αποκλίνουσας συμπεριφοράς των βιολογικών γονιών των παιδιών που υποστηρίζονται στα προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS στην Κρήτη. 

Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου έδωσαν το παρών απευθύνοντας χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης, οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

Ο Γενικός Γραμματέας των Παιδικών Χωριών SOS, Κωνσταντίνος Σουρίκας, ευχαριστώντας το Πανεπιστήμιο για τη δυνατότητα που δίνει στα Παιδικά Χωριά SOS να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους με τα Τμήματα Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η εκπαίδευση και η ψυχολογική υποστήριξη σε ανήλικους και ενήλικες, οι παρεμβάσεις στην αποϊδρυματοποίηση και η εφαρμογή της αναδοχής και υιοθεσίας και γενικότερα οι επερχόμενες δομικές αλλαγές στην παιδική προστασία και στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνικογνωστική ανάπτυξη των παιδιών, είναι πεδία και τομείς που θα επιφέρουν σημαντικές θετικές αλλαγές στις ζωές μας και στο αύριο την κοινωνίας και της χώρας μας και αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που αυτό θα μπορέσουμε να το πετύχουμε μέσα από εσάς και μαζί με εσάς».

Περισσότερα
Test

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΑΠΟΨΕΙΣ