Connect with us

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Σε ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο για τους SDGs προσανατολίζονται οι CEOs

Μια πρωτοβουλία επιχειρηματιών απ’ όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum -WEF) του Νταβός, καλλιεργεί προσδοκίες ότι οι εταιρείες, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Development Goals – SDGs) αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

To WEF του Νταβός το 2017 είχε ως θέμα την υπεύθυνη ηγεσία, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και αναγνωρίζει την ανάγκη να ανοίξει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συνεργαστεί μαζί τους για την επίτευξη των SDGs. Ήταν τότε που πάνω από 140 Διευθύνοντες Σύμβουλοι του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (International Business Council – IBC) συνυπέγραψαν το σύμφωνο “Compact for Responsive and Responsible Leadership”, που αναφέρει ότι η κοινωνία εξυπηρετείται καλύτερα από εταιρείες που έχουν ευθυγραμμίσει τους στόχους τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας. Αυτό το σύμφωνο, όπως υπενθυμίζει σχετικό δημοσίευμα στην πλατφόρμα του WEF, προσδιορίζει επίσης τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ ως τον οδικό χάρτη αυτής της ευθυγράμμισης.

Έκτοτε, το IBC έχει αντιμετωπίσει ορισμένες από τις προκλήσεις που συνεπάγεται η εξισορρόπηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών πιέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των μετόχων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η έλλειψη συνέπειας από την πλευρά των επιχειρήσεων στην μέτρηση και την αναφορά στους επενδυτές και τους άλλους ενδιαφερόμενους της αξίας που δημιουργούν. 

Στο WEF του καλοκαιριού του 2019 στη Γενεύη, το IBC ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την επόμενη συνάντηση στο Νταβός, τον χειμώνα του 2020, προαναγγέλλοντας πλαίσιο με βάση το οποίο τα μέλη του θα μπορούσαν να μετρούν και να δημοσιοποιούν σημαντικούς δείκτες της απόδοσής τους σε θέματα περιβάλλοντος, δίνοντας ταυτόχρονα στοιχεία για την πρόοδό τους ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των SDGs σε συνεπή και συγκρίσιμη βάση.

Η έκθεση αυτή προτείνει ένα κοινό βασικό σύνολο μετρικών στοιχείων και συνιστώμενες γνωστοποιήσεις που τα μέλη του IBC θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να ευθυγραμμίσουν τις κύριες αναφορές τους και, κατά τον τρόπο αυτό, να μειώσουν τον κατακερματισμό και να ενθαρρύνουν την ταχύτερη πρόοδο προς μια συστημική λύση, ενδεχομένως να συμπεριλάβουν ένα γενικά αποδεκτό διεθνές λογιστικό πρότυπο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το πλαίσιο ενσωματώνει καθιερωμένες μετρήσεις και υφιστάμενα πρότυπα. Ο στόχος ουσιαστικά είναι να ενισχυθούν αυτά τα πρότυπα και να αξιοποιηθούν πληρέστερα οι συνέργιες μεταξύ τους και όχι τόσο η δημιουργία ενός νέου προτύπου.

Ο Brian Moynihan, πρόεδρος και CEO Bank of America εξηγεί ότι ως CEOs, οι υπογράφοντες θέλουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους παρέχοντας σταθερές αποδόσεις και εφαρμόζοντας ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που να ανταποκρίνεται στους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας, όπως προβλέπονται στον χάρτη πορείας για τους SDGs. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την αειφορία πολλαπλασιάζονται, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπό τους και να εφαρμόσουν υπεύθυνες στρατηγικές. Αυτό που επιδιώκεται είναι ένα γενικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις ώστε να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους – ένα πλαίσιο που ενσωματώνει τις χρηματοοικονομικές μετρήσεις μαζί με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια όπως τα θέματα ESG, η ισότητα των φύλων, τα μισθολογικά θέματα, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και άλλες δραστηριότητες.

Η λογοδοσία δεν είναι μόδα

Όπως αναφέρει στο csrindex.gr η Κατερίνα Κατσούλη, ESG & Sustainability Director, Grant Thornton, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Νταβός της Ελβετίας, διοργανώνεται στις αρχές κάθε έτους και συγκεντρώνει κορυφαίους ηγέτες από την παγκόσμια οικονομική και βιομηχανική σκηνή. Λαμβάνοντας υπόψη πως αποστολή του Φόρουμ αποτελεί η βελτίωση της κατάστασης του κόσμου, οι στόχοι που τίθενται για το κάθε συνέδριο, διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο.

Η φετινή 50ή ετήσια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε επικεντρώθηκε σε παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν θετική επίδραση και αντίκτυπο σε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Τέσσερα ήταν τα θέματα που τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη:

  1. Πώς να αντιμετωπίσουμε τις επείγουσες κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που βλάπτουν την οικολογία και την οικονομία μας.
  2. Πώς να μεταμορφώσουμε τις βιομηχανίες για να επιτύχουμε περισσότερο βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι νέες πολιτικές, οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες αλλάζουν τα πρότυπα εμπορίου και κατανάλωσης.
  3. Πώς να αναπτύξουμε περαιτέρω τις τεχνολογίες που οδηγούν στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, ώστε να ωφελούν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους για αυτούς. 
  4. Πώς να προσαρμοστούμε στις δημογραφικές, κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις αναδιαμορφώνοντας/επανασχεδιάζοντας την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, δημοσιεύθηκε και τέθηκε προς διαβούλευση μία νέα έκθεση σχετικά με το πως θα μπορούν οι οργανισμοί κι επιχειρήσεις να καταγράφουν και να μετρούν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην πορεία για μία Βιώσιμη για όλους Ανάπτυξη. 

Η Έκθεση αυτή έχει τίτλο «Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation» ο οποίος παραπέμπει στη δημιουργία αξίας (value creation) σε αυτό που από το 2013 έχει περιγραφεί στο πρότυπο Integrated Reporting Framework.

Η πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει πως η πρόσφατη υποχρέωση των επιχειρήσεων για εκθέσεις μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν είναι απλά μία μόδα που θα «περάσει». Αφορά στην ουσία της επιχειρηματικότητας και πλέον συνδέεται άμεσα με την οικονομική ευρωστία και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το μέλλον είναι πλέον εδώ και οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πανευρωπαϊκό –αν όχι παγκόσμιο- περιβάλλον και να αποδείξουν πως δεν είναι ευκαιριακοί παίκτες του επιχειρείν αλλά δημιουργήθηκαν για να αναπτυχθούν και να μείνουν!

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Αμείωτες οι δωρεές – Κίνητρα και αντικίνητρα εν μέσω πανδημίας

Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν – με αμείωτο ρυθμό – να δείχνουν έμπρακτη συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει με τον Covid-19 υπερβαίνοντας μάλιστα τα όποια αντικίνητρα υπάρχουν στο φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις δωρεές. 

Αξίζει να σημειωθεί σχετικά ότι απαλλάσσεται (υπό προϋποθέσεις) από τον ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς το Δημόσιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς της Grant Thornton, σε απόδοση ΦΠΑ θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να δωρίσουν προς το Δημόσιο αγαθά ή υπηρεσίες που οι ίδιες παράγουν. Πρόκειται για το λεγόμενο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών. Στο παρελθόν, έχουν νομοθετηθεί εξαιρέσεις από το ΦΠΑ για ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και είναι πιθανό να υπάρξει μέριμνα και στην παρούσα συγκυρία για ανάλογη εξαίρεση από τον ΦΠΑ στις επιχειρήσεις που προσφέρουν για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, εκτός εάν η δράση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου. Σε επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ομάδα της Grant Thornton συνιστά η κάθε δράση να καλύπτεται τουλάχιστον από πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή κάποιο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που να περιγράφει την ενέργεια. 

Οι δωρεές προς το Δημόσιο απαλλάσσονται από φόρο δωρεάς. Δωρεές προς δήμους, κοινότητες, μη κερδοσκοπικά πρόσωπα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς σκοπούς υπόκεινται σε αυτοτελή φόρο 0,5%, εφόσον υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο των 1.000 ευρώ.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μείωσης του ποσού του φόρου, που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά ποσοστό 20% των ποσών που καταβάλλονται από 1.1.2020 και μετά για δωρεές σε κρατικούς ή δημόσιους φορείς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: α) οι δωρεές να υπερβαίνουν τα 100 ευρώ στη διάρκεια του φορολογικού έτους, β) το συνολικό ποσό να μην υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή και γ) οι λήπτες της δωρεάς να είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δημοτικά νοσοκομεία ή δημόσιες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι μέχρι 31.12.2019 προβλεπόταν αντίστοιχα ποσοστό μείωσης 10%.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν ορισμένες διεθνείς πρακτικές, όπως π.χ. στην Ιταλία, όπου εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 30% και έως του ποσού των 30.000 ευρώ, οι δωρεές φυσικών προσώπων ή μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων με σκοπό την καταπολέμηση του κορωνοϊού ενώ οι δωρεές εταιρειών εκπίπτουν στο σύνολό τους ως παραγωγική δαπάνη. Στις ΗΠΑ παρέχεται για τα φυσικά πρόσωπα έκπτωση έως 100% του φορολογητέου εισοδήματος (αντί 60% που ίσχυε έως τώρα), ενώ για τις εταιρείες οι εκπιπτόμενες κοινωφελείς δωρεές μπορούν να φθάνουν έως 25% του εταιρικού εισοδήματος (από 10% που ίσχυε μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου – CARES Act).

Συνεχείς δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Χάρις στην αλληλεγγύη που εκδηλώνεται, πιστώνεται σε κάποιο βαθμό και στον επιχειρηματικό κόσμο η αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει – προς ώρας – η χώρα στη διαχείριση των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν. 

Με σκοπό να αναδειχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας από την πλευρά της ελληνικής αγοράς σε αυτή την ιστορική συγκυρία το csrindex παρουσιάζει παρακάτω ορισμένες ενδεικτικές ενέργειες.

Με μια γενναία πρωτοβουλία το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεισφέρει στη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας 100 εκατ. δολ. επιβεβαιώνοντας το ειδικό βάρος του φιλανθρωπικού του έργου σε όλο τον κόσμο αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Το ίδρυμα θέτει στο επίκεντρο τον τομέα της υγείας, όπου είναι ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα 450 εκατ. ευρώ ενώ έμφαση δίνει διεθνώς στον τομέα της έρευνας και το πλαίσιο αυτό έχει διαθέσει 3 εκατ. δολ. στο τμήμα έρευνας του Rockefeller University, το οποίο έχει ξεκινήσει μια ελπιδοφόρα προσπάθεια για την ανακάλυψη εμβολίων. 

Την ίδια στιγμή δεκάδες κλίνες και εξοπλισμός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), υγειονομικό υλικό και δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης για ευπαθείς ομάδες καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες συμπληρώνοντας δράσεις δημόσιων οργανισμών.

Ειδικότερα, στην αγορά 110 κλινών και monitors για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων προχώρησε η Cosmote, που υλοποιεί δωρεά 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του συστήματος υγείας στη μάχη κατά του Covid-19 ενώ η Alpha Bank καλύπτει τις ανάγκες σε ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό των ΜΕΘ σε τρία Νοσοκομεία αναφοράς στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα προσφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων “Η Σωτηρία”, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ” Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων monitors, ψηφιακούς καρδιογράφους, κλίνες ΜΕΘ καθώς και υγειονομικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου εφοδιάζει τα δημόσια νοσοκομεία της Ηπείρου με υγειονομικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό, ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος μετά τη δωρεά εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος για ΜΕΘ, ύψους 494.000 ευρώ αναλαμβάνει τη στήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με το συνολικό κόστος της νέας δωρεάς προς Δήμους, ΜΚΟ και Κοινωφελείς Οργανισμούς να ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

Οι εταιρείες του οργανωμένου λιανεμπορίου συνεχίζουν να στηρίζουν τους εργαζόμενους τους, με την εταιρεία ΜΕΤΡΟ να ανακοινώνει έκτακτες αμοιβές 2,5 εκατ. ευρώ και 450 προσλήψεις, σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες της αλυσίδας My market για τη στήριξη των ευπαθών συνανθρώπων μας σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.

Η Volton προχώρησε στη δωρεά 10 υπερσύγχρονων κλινών ΜΕΘ προς το Υπουργείο Υγείας και έχει στόχο να συμβάλει στη θωράκιση των δημόσιων νοσοκομείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ενώ η Watt+Volt, σε συνέχεια των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης για τους οικιακούς της πελάτες ανακοίνωσε νέες εκπτώσεις και παροχές.

Η Agrino προσέφερε υγειονομικό υλικό στο νοσοκομείο Αγρινίου, στο νοσοκομείο Καστοριάς και σε άλλα 4 νοσοκομεία της χώρας ενώ και η alfa «Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης» προχώρησε σε δωρεά ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία Κοζάνης και Καστοριάς.

Η βιομηχανία τροφίμων ΜΙΝΕΡΒΑ προσφέρει προϊόντα στο Γηροκομείο Αθηνών. Θα διαθέσει περίπου 250 κιλά τρόφιμα πρώτης ανάγκης όπως έλαια, ξίδι και μαργαρίνες.

Η Eurocatering προσφέρει γεύματα και προϊόντα “Φρεσκούλης” σε όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε κάποια από τα νοσοκομεία αναφοράς όπως Θριάσιο, ΑΧΕΠΑ και Παμμακάριστος. Προσφέρει συνολικά 3 τόνους προϊόντων με το συνολικό αριθμό των αποδεκτών να ξεπερνά τους 1.000. Επίσης τα γνωστά εστιατόρια Cookoovaya, Basegrill και Travolta με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων μαγειρεύουν για το προσωπικό των νοσοκομείων αναφοράς για τον Covid-19.

Επίσης στις ανάγκες των πολιτών για νομική υποστήριξη, ειδικά σε εργασιακά θέματα, απαντά ο διεθνής όμιλος Ασφαλειών Νομικής Προστασίας ARAG και το παράδειγμά του ακολουθεί και η θυγατρική στην Ελλάδα, ARAG Hellas.

Τέλος, σημειώνεται ότι το ελληνικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas προσυπέγραψε την θέση του CSR Europe ότι οι δράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε θεσμικό επίπεδο. Μόνον έτσι θα καταστεί δυνατή  η πολυδιάστατη, συντονισμένη και ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία.

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

ΜΙΝΕΡΒΑ: 250 κιλά προϊόντων στο Γηροκομείο Αθηνών

Η βιομηχανία τροφίμων ΜΙΝΕΡΒΑ, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους πιο ευπαθείς συμπολίτες μας, τους ηλικιωμένους, προχώρησε σε δωρεά προϊόντων προς το Γηροκομείο Αθηνών. 

Η εταιρεία, για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος, προσέφερε περίπου 250 κιλά τρόφιμα πρώτης ανάγκης όπως έλαια, ξίδι και μαργαρίνες.

Τις κρίσιμες αυτές στιγμές που βιώνουμε όλοι, η ΜΙΝΕΡΒΑ στέκεται με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη απέναντι στην κοινωνία και τον άνθρωπο, συνεισφέροντας στη συλλογική μάχη ενάντια στην πανδημία.

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Κωτσόβολος: Μένουμε κοντά με τη Ζωγραφική

«Μένουμε σπίτι» είναι το μήνυμα των ημερών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μόνοι μας ή σταματάμε να είμαστε δημιουργικοί.

Παραμένουμε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους, έστω και από απόσταση και βρίσκουμε νέους τρόπους να τους εκφράσουμε την αγάπη μας. «Μένουμε κοντά με τη Ζωγραφική», λοιπόν, είναι η νέα διαδραστική δραστηριότητα της Κωτσόβολος και μας καλεί όλους να «έρθουμε κοντά» με τους αγαπημένους μας. 

Η θετική ενέργεια των παιδιών είναι μεταδοτική, γι’ αυτό δημιουργούμε μαζί τους μια ζωγραφιά και την αφιερώνουμε σε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Τα βήματα είναι απλά: Επισκεπτόμαστε τη σελίδα της Κωτσόβολος, κατεβάζουμε το σχέδιο, ζωγραφίζουμε με το προσωπικό μας γούστο ή δημιουργούμε το δικό μας και το αφιερώνουμε στο αγαπημένο μας πρόσωπο που δεν μπορούμε να δούμε. Αφού ολοκληρώσουμε το έργο μας, το ανεβάζουμε στην επίσημη σελίδα της Κωτσόβολος στο Facebook ή στον προσωπικό μας λογαριασμό στο Instagram δημόσια με το hashtag #MenoumeKonta, αλλά και την τοποθετούμε στο παράθυρο ή στο μπαλκόνι, για να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα αγάπης σε όλο τον κόσμο. H Κωτσόβολος θα κάνει repost στέλνοντας την αγάπη σας ακόμα πιο μακριά.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΑΠΟΨΕΙΣ